Nie truj siebie i środowiska

Sejmik Województwa Śląskiego 7 kwietnia przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze naszego województwa ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. „uchwałę antysmogową”.

Uchwała ta nie zakazuje spalania węgla lub drewna, wprowadza natomiast ograniczenia i zakazy, które mają spowodować stosowanie odpowiedniej jakości paliw stałych w odpowiednich urządzeniach. Ograniczenia i zakazy obejmują nie tylko sezon grzewczy, ale cały rok kalendarzowy.

 

Czym nie wolno palić?

Od 1 września w województwie śląskim zacznie obowiązywać zakaz palenia:

– węglem brunatnym oraz paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystaniem tego węgla,

– mułami i flotokoncentratami węglowymi oraz mieszankami produkowanymi z ich wykorzystaniem,

– paliwami, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,

– biomasą stałą, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Przy wymianie lub wykonywaniu nowych instalacji obowiązywać będzie nakaz stosowania tylko kotłów c.o. spełniających minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń według normy PN-EN 303-5:2012.

 

Każdy zainstalowany po 1 września 2017 r. kominek musi osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub być wyposażony w elektrofiltr (urządzenie redukujące emisję pyłu zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej dot. ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń). Kominki zainstalowane przed 1 września 2017 roku, niespełniające tych wymagań, mogą być eksploatowane wyłącznie do końca 2022 roku. Potem będzie należało je wymienić lub wyposażyć w odpowiedni elektrofiltr.

Ponieważ tylko do 31 sierpnia będzie można korzystać z takich paliw jak muł, flot węglowy czy mokre drewno, przy zakupie opału na najbliższy sezon grzewczy, należy wziąć pod uwagę wprowadzone uchwałą ograniczenia w stosunku do paliw.

 

Kiedy trzeba wymienić kocioł?

Dla kotłów, których eksploatacja (pierwsze uruchomienie) rozpoczęła się przed 1 września 2017 r. wyznaczone zostały następujące okresy przejściowe:

– do końca 2021 r. trzeba będzie wymienić kotły mające więcej niż 10 lat (licząc od daty ich produkcji) lub nieposiadające tabliczki znamionowej,

– do końca 2023 r. – kotły eksploatowane w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,

– do końca 2025 r. – kotły eksploatowane w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,

– do końca 2027 r. – kotły spełniające wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 wg normy PN-EN 303-5:2012.