Trwa nabór wniosków do III konkursu na wspieranie promocji sportu. W jego ramach organizacja może ubiegać się o dofinansowanie mistrzostw świata i Europy w kategorii seniorów i młodzieżowców, organizowanych na terenie Polski. W tegorocznej edycji, Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na realizację zadań kwotę 1 050 000,00 zł.

Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe, jako organizatorzy imprez mistrzowskich na terenie Polski w sportach olimpijskich, nieolimpijskich, paraolimpijskich i sportach objętych programem igrzysk głuchych.

Organizacja wnioskująca o dofinansowanie powinna spełnić następujące warunki:

  • przedstawić dokument potwierdzający przyznanie przez właściwą międzynarodową federację sportową organizacji zawodów mistrzowskich;
  • wskazać źródła finansowania oraz określić wnioskowany zakres organizacyjny i finansowy Ministerstwa Sportu i Turystyki;
  • wskazać zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania, w tym dostęp do obiektów sportowych spełniających wymogi międzynarodowej federacji zlecającej organizację imprezy;
  • przedstawić szczegółowy projekt zadania zawierający w szczególności określenie rangi zawodów, liczbę uczestników, termin, program i plan logistyczny.

Oferty można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2017 roku, na adres Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Sportu Wyczynowego ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa. Koperta zawierająca ofertę wraz z wymaganymi załącznikami powinna być opatrzona adnotacją „Oferta na konkursWspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2017”. Więcej informacji o konkursie pod adresem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2017-rok/2026,III-konkurs-na-dofinansowanie-zadan-ze-srodkow-budzetu-panstwa-z-zakresu-wspiera.html.