Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie realizacji zadań w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2017 r.

W ramach konkursu ofert organizacje mogą uzyskać fundusze na następujące zadania:

  • Wytyczanie, znakowanie, utrzymanie szlaków turystycznych (zgodnie z „Instrukcją znakowania szlaków turystycznych” wydaną przez PTTK), oraz kulturowych na obszarze województwa śląskiego;
  • Utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych;
  • Organizacja konkursów i imprez o zasięgu co najmniej regionalnym o tematyce turystycznej – priorytetowo będą traktowane oferty skierowane do seniorów.

W konkursie mogą brać udział:

  • organizacje pozarządowe,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców akcjonariuszy, pracowników.

Na realizację zadań, Urząd Marszałkowski przeznaczył kwotę 95 000,00 zł. Wielkość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 60% kosztów kwalifikowanych zawartych w składanej ofercie.

Wnioski do konkursu należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 23 czerwca 2017, na adres Urzędu Marszałkowskiego – Kancelaria Ogólna (pokój 164) w Katowicach przy ul. Ligonia 46 lub Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie: http://bip.slaskie.pl/index.php?jezyk=&grupa=36&id=828&id_menu=100.