Minister Edukacji Narodowej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert w ramach „Programu wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”. Na realizację zadanie MEN przeznaczył 1 000 000,00 zł.

Celem konkursu jest stworzenie warunków o zasięgu ponadregionalnym lub ogólnopolskim służących rozwojowi wybitnych uczniów. Do udziału mogą się zgłaszać wszystkie organizacje w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do programu mogą być zgłaszane oferty, które zakładają uczestnictwo uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych posiadających następujące uzdolnienia:

  • akademickie, w tym:
    • z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych,
    • z zakresu nauk humanistycznych,
    • z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • artystyczne,
  • techniczne.

Każdy oferent ma możliwość złożenia tylko 1 oferty. Oferent musi posiadać wkład własny w wysokości minimum 10% całkowitej wartości zadania, w tym 5% wkładu finansowego. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne nie mogą  przekroczyć 10% całkowitej wartości zadania.

Oferty należy przesyłać na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa. Nieprzekraczalny termin składania ofert mija 27 czerwca 2017 r. Więcej informacji na stronie https://bip.men.gov.pl/strony/program-wspierania-rozwoju-uczniow-wybitnie-uzdolnionych-konkurs-nr-de-wzp-263-1-4-2017.html