Projekt nr RPSL.07.01.03-24-01FH/15 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

 

Projektem zostanie objętych 60 osób (40 kobiet i 20 mężczyzn), w tym 10 osób z niepełnosprawnością. Z 60 osób 55 to osoby bezrobotne, a 5 to osoby bierne zawodowo.

Celem projektu jest zwiększenie w okresie realizacji projektu, tj. od 16.01.2017r. do 31.01.2018r.,aktywności zawodowej oraz szans na rynku pracy 60 osób po 29 roku życia z województwa śląskiego, które są bezrobotne lub bierne zawodowo o wykształceniu nie wyższym niż średnie i znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

 


 
Uczestnikiem może być osoba, która w chwili podpisywania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie spełnia łącznie następujące kryteria:
a)   jest osobą po 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin);
b)   uczy się lub zamieszkuje na obszarze województwa śląskiego;
c)   jest bezrobotna lub bierna zawodowo;
d)   posiada wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne; Wsparcie doradcze:
– weryfikacja predyspozycji zawodowych,
– budowa Indywidualnego Planu Działania (IPD),
– przygotowanie do wejścia / powrotu na rynek pracy;
Wsparcie szkoleniowe(zgodnie z IPD) kończące się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje;
Trzymiesięczny staż zawodowy;
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – dla Uczestników, którzy nie uzyskają zatrudnienia po ukończeniu stażu.

Termin przeprowadzanych szkoleń/warsztatów/zajęć etc. 
Wsparcie doradcze: czerwiec – lipiec 2017r.
Wsparcie szkoleniowe: lipiec – wrzesień 2017r.
Staże: wrzesień – grudzień 2017r.
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy: grudzień 2017r. – styczeń 2018r.

Projekt jest realizowany od  16.01.2017 do 31.01.2018.

Biuro Projektu:
Śląskie Centrum Edukacji OŚWIATA, al. Korfantego 141, 40-154 Katowice
tel. +48 32 204 14 73 w. 22, 25, 30, 36
e-mail: kursy@oswiata.slask.plmgrabowska@oswiata.slask.pl
godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00-16.00

 

Źródło: http://www.oswiata.slask.pl/krok-w-strone-pracy,o,170