Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” – działanie „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”. Do rozdysponowania pozostało 500 tys. zł. Organizacje ubiegające się o dotację mogą składać wnioski w ramach działania: zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej (termin realizacji od 1 sierpnia do 9 grudnia 2017 r.).

Udział w konkursie mogą brać:

  • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
  • inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Przy realizacji zadań określonych w konkursie nie przewiduje się pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników zajęć sportowych. Organizacja może uzyskać do 80% dofinansowania całkowitych kosztów realizacji zadania.

Wnioski należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 czerwca, przy czym rozpatrzenie zgłoszonych ofert nastąpi do 1 sierpnia 2017 r. Zgłoszenia należy wypełnić w systemie AMODIT, wydrukować wraz z załącznikami, ostemplować, podpisać a następnie przesłać na adres Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, ul. Senatorska 14, 00‑082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Zajęcia sportowe dla uczniów – 2017”. Więcej informacji na stronie: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1911,Otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2017-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-u.html