Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2017 r.

Celem konkursu jest wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki o zasięgu lub znaczeniu regionalnym, których realizacja trwa w okresie od 23 lipca do 30 listopada 2017 r.

Oferty należy składać w terminie do  23 czerwca 2017 r.

  • Zadania przewidziane do dofinansowania
  1. Wytyczanie, znakowanie, utrzymanie szlaków turystycznych (zgodnie z „Instrukcją znakowania szlaków turystycznych” wydaną przez PTTK), oraz kulturowych  na obszarze województwa śląskiego;
  2. Utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych;
  3. Organizacja konkursów i imprez o zasięgu co najmniej regionalnym o tematyce turystycznej – priorytetowo będą traktowane oferty skierowane do seniorów.

Na realizacje konkursu przeznacza się kwotę: 95 000 zł.

Kwota dotacji nie może przekroczyć 60% kosztów kwalifikowanych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotacja może być wyższa niż określona
w pkt. 2.

http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=828&id_menu=645