Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w konkursie  na dofinansowanie  organizacji w 2017 roku zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU).

Do rozdysponowania w konkursie pozostają środki finansowe w wysokości 500 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Konkurs na zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej ogłoszony został w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 8 listopada 2016 roku (https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1911,Otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2017-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-u.html).

Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach dodatkowego naboru wniosków mogą być realizowane w terminie od 1 sierpnia do 9 grudnia 2017 roku.

Wnioski na dofinansowanie należy składać do dnia 28 czerwca 2017 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 1 sierpnia 2017 roku.  Pozostałe postanowienia ogłoszonego konkursu podlegają zachowaniu w odpowiednim zakresie.

Środki Funduszu przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, prowadzonych przez:

  • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
  • inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez
  • jednostki samorządu terytorialnego,

 

Wszystkie informacje dostępne są str. www: (https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1911,Otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2017-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-u.html).