Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w zakresie przeciwdziałania przemocy, równego traktowania, przeciwdziałania stereotypom oraz przeciwdziałania mowie nienawiści.

Celem konkursu jest szeroko rozumiane działania na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie:

  • przeciwdziałania przemocy,
  • promowania zasad równego traktowania,
  • przeciwdziałania stereotypom, promowania tolerancji
  • przeciwdziałania mowie nienawiści.

 

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 90 000 zł.

Kwota dotacji nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikowanych.

Wymagany jest własny wkład finansowy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotacja może być wyższa niż w pkt. 2.

 

Oferty należy składać w terminie do 29 czerwca 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
do 7 sierpnia 2017 r.

 

http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=830&id_menu=645