Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w sferze działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych w 2017 r.

 

Celem jest wspieranie działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultur mniejszości narodowych i etnicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach konkursu zostaną wsparte projekty które:

–      wspierają zachowanie dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych,

–      wykorzystują kreatywność i zaangażowanie przedstawicieli mniejszości narodowych
i etnicznych w budowaniu zróżnicowanej oferty kulturalnej w regionie,

–      wykorzystują metody sprzyjające inkluzji społecznej,

–      mobilizują do aktywnego uczestnictwa w kulturze,

promują województwo śląskie jako region wielokulturowy.

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków to organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury.

Terminy składania ofert i rozstrzygnięć do 22 czerwca 2017 r.  – rozstrzygnięcie nastąpi do 26 lipca 2017 r.

 

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 50 000 zł.

 

http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=826&id_menu=645