Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, że w budżecie miasta pozostały niewykorzystane środki finansowe w ramach otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z zapisami Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, ze zmianami, niewykorzystana część środków finansowych zostaje przekazana na realizację zadań w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. „małe granty”.

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – kwota do realizacji: 50 000,00 zł oraz organizowania działań z zakresu turystyki, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz seniorów w tym realizowanie działań wzmacniających tożsamość lokalną, regionalną – kwota do realizacji: 10 000,00 zł.

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury, spełnione muszą być następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.