Zmiany w przepisach dotyczących usuwania drzew

17 czerwca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmiany w przepisach dotyczących usuwania drzew.

Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości będą miały obowiązek zgłaszania wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta zamiar usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm od ziemi przekraczają:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz wskazanie usytuowania drzewa (rysunek lub mapka). Organ przyjmujący zgłoszenie w terminie do 21 dni od jego przyjęcia, będzie miał obowiązek przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew. Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia. Zatem w przypadku nieusunięcia drzew w tym terminie, konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia. W przypadku uznania braku zasadności usunięcia drzew wskazanych w zgłoszeniu, organ w terminie 14 dni od oględzin będzie mógł w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew. Wydanie decyzji o sprzeciwie stanowić może podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa (będące przedmiotem procedury zgłoszenia), wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia będzie konieczny dla drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od gruntu, przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Obowiązki te nie dotyczą krzewów.

 

fot. Arkadiusz Kogut