Podmioty ekonomii społecznej (PES) np. spółdzielnie socjalne czy organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o preferencyjne pożyczki z Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

 • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,
 • podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

– Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej

– Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej, czyli

– organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych,

– spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,

– spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Jakie są rodzaje pożyczek?

 1. Pożyczka na start
 • dla PES, które działają nie dłużej niż 12 m-cy
 • wysokość – do 100 tys. zł na jedną pożyczkę, ale nie więcej niż 200 tys. zł na jeden PES(tj. pożyczka na sfinansowanie kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz pożyczka na utworzenie miejsca lub miejsc pracy, przy czym druga pożyczka na start może zostać udzielona wyłącznie na utworzenie nowego lub kolejnego miejsca czy miejsc pracy)
 • maksymalny okres spłaty – 5 lat
 • karencja w spłacie kapitału – do 6 m-cy
 • brak prowizji i opłat
 • oprocentowanie– na poziomie stopy redyskonta weksli NBP; obniżenie do ½ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest utworzenie nowego miejsca pracy w ramach pożyczki
 1. Pożyczka na rozwój
 • dla PES, które działają powyżej 12 m-cy
 • wysokość – do 500 tys. zł na jedną pożyczkę, ale nie więcej niż 1 mln zł na jeden PES zaangażowanych w danym okresie w pożyczki
 • maksymalny okres spłaty – 7 lat
 • karencja w spłacie kapitału – do 6 m-cy
 • brak prowizji i opłat
 • oprocentowanie – uzależnione od kwoty pożyczki:

– dla pożyczek do 100 tys. zł – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP, z możliwością obniżenia do ½ stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy oraz

– dla pożyczek powyżej 100 tys. zł – na poziomie rynkowym; możliwość obniżenia do wysokości stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia utworzona zostanie liczba miejsc pracy odpowiadająca kwocie zaciągniętej pożyczki w proporcjach, zgodnie z którymi 100 tys. PLN pożyczki przekłada się na utworzenie 1 miejsca pracy

Na co można przeznaczyć środki z pożyczki?

Finansowanie rozpoczęcia działalności bądź cele związane z kontynuacją działalności PES, a w szczególności:

 • koszty funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej
 • wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego – zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np. zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES
 • bieżąca działalność przedsiębiorstwa (tzn. finansowanie umożliwiające regulowanie bieżących zobowiązań, np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.)
 • rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa w celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym rozpoczęcie innej od dotychczas prowadzonej działalności
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES

 Na co nie można przeznaczyć środki z pożyczki?

 • Wsparcie nie może być udzielane na finansowanie lub w związku z finansowaniem przedsięwzięć już zrealizowanych.
 • Wsparcie nie może być przeznaczane na spłatę innych pożyczek i kredytów oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, z wyłączeniem podatku VAT oraz składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z utworzeniem miejsca lub miejsc pracy.
 • Wsparcie nie może być udzielane na finansowanie pomostowe/prefinansowanie wydatków ponoszonych w związku z realizacją przedsięwzięcia, które będzie finansowane z funduszy strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, ani ze środków publicznych, oraz na zapewnienie wkładu własnego do realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich bądź publicznych.

Jak otrzymać pożyczkę?

Aby skorzystać z pożyczki należy zgłosić się do właściwego, tj. działającego na danym obszarze Pośrednika Finansowego i złożyć wniosek. Dla województwa śląskiego jest to: Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE).

Pośrednik Finansowy udziela podmiotom wnioskującym o pożyczkę pomocy przy wypełnieniu wniosku, identyfikacji wszystkich niezbędnych załączników i dokumentów do wniosku oraz wstępnej weryfikacji założeń przedsięwzięcia.

Szczegóły na stronie:

https://tise.pl/offers/preferencyjna-pozyczka-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/