Zmiany w przepisach dotyczących usuwania drzew

Weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmiany w przepisach dotyczących usuwania drzew.

Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości mają obowiązek zgłoszenia prezydentowi miasta zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm od ziemi przekraczają:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz wskazanie usytuowania drzewa (rysunek lub mapka). Organ przyjmujący zgłoszenie w terminie do 21 dni ma obowiązek przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew. Z oględzin sporządzany jest protokół, którego zapis traci moc po upływie 6 miesięcy. Oznacza to, że w przypadku nieusunięcia drzew w tym terminie, konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia. W przypadku uznania braku zasadności usunięcia drzew wskazanych w zgłoszeniu, organ w terminie 14 dni od oględzin może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Wydanie decyzji o sprzeciwie może stanowić podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa (będące przedmiotem procedury zgłoszenia), wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu, skutkuje naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia jest konieczny dla drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od gruntu przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu

klonolistnego,

  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Obowiązki te nie dotyczą krzewów.