Ministerstwo Rozwoju przeznacza ponad 50 mln zł na nieoprocentowane pożyczki z możliwością częściowego umorzenia. Pilotażowy program wsparcia dla tych, którzy chcą podnosić kwalifikacje i wzbogacać swoją wiedzę. To środki dla osób dorosłych z  całego kraju, które chcą skorzystać z kursów lub studiów podyplomowych.

Pożyczki będą udzielane przez dwóch operatorów wybranych w konkursie. W czerwcu rusza pierwszy projekt wybrany do dofinansowania – Fundusz „Pożyczki na kształcenie” realizowany przez Fundację Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach w partnerstwie z Fundacją Fundusz Współpracy z Warszawy. Zakłada on, że w latach 2017-2020 20 mln złotych zostanie przeznaczonych na pożyczki na cele edukacyjne. Maksymalna wartość indywidualnej pożyczki to 100 tys. złotych, z czego spłata 25% może zostać umorzona. Drugi projekt – Fundusz „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” –zostanie uruchomiony w listopadzie br.

Fundusz „Pożyczki na kształcenie” skierowany jest do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Wnioskować mogą o pożyczkę przeznaczoną wyłącznie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 m-ce. Istotą funduszu jest brak jakichkolwiek dodatkowych kryteriów dla pożyczkobiorców, jak też formy czy tematyki szkolenia lub kursu. Przy spełnieniu przez pożyczkobiorcę podstawowych warunków – takich jak np. ukończenie szkolenia, istnieje możliwość umorzenia do 25% wartości pożyczki, które będzie realizowane poprzez zwolnienie ze spłaty ostatnich rat, czyli skrócenie okresu kredytowania

Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia lub też umów cywilnoprawnych), a także osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach np. wychowawczych, itp.). To pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

http://www.inwestujwrozwoj.pl