W oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j. ze zm.) umożliwiające ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty”, do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój dnia 16.06.2017 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: Podniesienie poziomu gry w szachach poprzez udział w turniejach z czołówką szachową w Europie. Oferta została złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Pionier” z siedzibą przy ul. Mazurska 6, 44-335 JastrzębieZdrój.

Oferta została przekazana do Referatu Kultury Sportu i Turystyki w celu przeanalizowania zasadności realizacji zadania, uzyskała pozytywną opinię, w związku
z powyższym została upubliczniona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej: www.jastrzebie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Każdy  w terminie 7 dni od upublicznienia oferty tj. od 20.06.2017 r. mógł zgłaszać uwagi dotyczące oferty. W związku, iż we wskazanym terminie do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój nie wpłynęła żadna uwaga odnośnie proponowanego zadania, zgodnie z zapisami  ww. Ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera z oferentem umowę na realizację zadania.

protokół