Projekt edukacyjny w Zespole Szkół Zawodowych

W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 będzie realizowany projekt pn. „Umiejętności na dobry start dla uczniów i uczennic w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”.

Uzyskał on dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16, Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

W ramach projektu:

  • 38 uczniów/uczennic szkoły będzie mogło bezpłatnie uzyskać prawo jazdy kat. B (bezpłatny kurs prawa jazdy plus pierwszy egzamin),
  • 10 uczniów/uczennic szkoły będzie mogło skończyć bezpłatny kurs na operowanie wózkiem widłowym (kurs ma na celu ukończenie państwowego egzaminu UDT, uprawniającego do pracy na stanowisku operatora wózka widłowego),
  • 6 osób będzie mogło skorzystać z bezpłatnego kursu operatora CNC/obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (celem szkolenia jest uzyskanie0 umiejętności i kwalifikacji do podjęcia pracy na stanowisku programista/operator CNC).

 

Ponadto w projekcie przewidziano wsparcie w formie doradztwa zawodowego i możliwość realizacji praktyk oraz staży dla 27 uczniów i uczennic szkoły, za które uzyskają  stypendium w wysokości 1480 zł za 150 h. O kwalifikacji na poszczególne kursy decydować będzie proces rekrutacji oraz opinia doradcy zawodowego. Dodatkowym atutem projektu jest wsparcie w postaci studiów podyplomowych na kierunku chłodnictwo i klimatyzacja dla nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju. Realizatorem projektu jest Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna.

Całkowita wartość projektu wynosi 314 151,25 zł, a kwota wnioskowanego dofinansowania: 298 443,69 zł.

 

Logo_fundusze