Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/17 na realizację projektów w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO WER.

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w SzOOP, są:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • przedsiębiorcy.

Celem konkursu będzie wypracowanie i przetestowanie 2 modelowych rozwiązań z zakresu zarządzania systemem opieki na poziomie lokalnym, które będą przystosowane do wdrożenia ich na szeroką skalę (koordynacji, planowania oraz monitorowania i ewaluacji), pozwalających osiągnąć większą jakość i efektywność świadczenia opieki w ramach obecnie funkcjonujących  oraz planowanych do wprowadzenia formach opieki, ze szczególnym uwzględnieniem procesu deinstytucjonalizacji systemu opieki.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 4 182 700,00 PLN

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.06.2017 r. (od godz. 00.00) do dnia 7.08.2017 r. (do godz. 23.59).

 

Regulamin: https://efs.mrpips.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/8691/regulamin_system_opieki_POWR.02.08.00-IP.03-00-002.17_26.05.2017.pdf