Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach działania 3.1 POPC – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Ogłoszony konkurs ma na celu poprawę kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz wykorzystania e-usług administracji.

Łączna kwota przeznaczona na realizację działania to 160 mln zł. Zostanie ona podzielona na 8 regionów, w ramach których znajdzie się od 1 do 3 województw.  Następnym etapem będzie wyłonienie operatorów, którzy w dalszej części przeprowadzą wybór grantobiorców.

Wartość pojedynczego projektu może wynosić od 10% do 50% kwoty przydzielonej na dany region. Wielkość przyznanego granta zawiera się w przedziale od 15 000,00 do 150 000,00 zł. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są organizacje pozarządowe, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich partnerstwa.

Głównymi zadaniami operatora będą m.in.: promocja konkursu na granty na terenie obsługiwanego regionu; opracowanie scenariuszy szkoleniowych; przeszkolenie trenerów oraz wsparcie merytoryczne i nadzór nad realizacją projektów przez grantobiorców.

 

Do zadań realizowanych przez grantobiorcę należeć będą m.in.: nabór uczestników szkoleń; wybór i zaangażowanie trenerów; przeprowadzenie szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych oraz zakup niezbędnego sprzętu oraz udostępnienie materiałów szkoleniowych.

Aby się zakwalifikować Wnioskodawca wraz z partnerami muszą spełnić warunki zawarte w:

  • Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC),
  • Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (SZOOP) wnioskodawca.

 

Projekt powinien być realizowany na terytorium RP na terenie jednego obszaru. Wnioskodawca ma możliwość złożenia więcej niż 1 wniosku – każdy musi dotyczyć innego regionu. Wnioskodawca musi posiadać wkład własny, którego wysokość jest zgodna z wartością określoną w SZOOP POPC. Weryfikowane będzie także czy Wnioskodawca na dzień ogłoszenia konkursu prowadził działalność przez okres co najmniej 3 lat kalendarzowych oraz cyz zrealizował co najmniej 3 projekty szkoleniowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 15% wnioskowanej kwoty dofinansowania projektu zł.

 

Dodatkowe punkty będą przydzielane za to że Wnioskodawca w ciągu pięciu lat:

  • zrealizował co najmniej jeden program grantowy,
  • zrealizował co najmniej jeden projekt szkoleniowy z zakresu kompetencji cyfrowych.

 

Na etapie wniosku weryfikowany będzie potencjał organizacyjny i techniczny. W przypadku, gdy projekt jest realizowany w partnerstwie Wnioskodawca i partnerzy będą oceniani łącznie, tzn. spełnienie ww. warunków nie będzie konieczne odrębnie dla Wnioskodawcy i każdego z partnerów.

 

Wnioskodawca musi zapewnić osobom niepełnosprawnym dostępność do: infrastruktury, narzędzi, sprzętu informatycznego i komputerowego oraz wytworzonych treści. We wniosku powinny zostać zawarte informacje oraz szczegółowe działania, które są przewidziane, w celu zapewnienia ww. dostępności (muszą one uwzględnią standardy Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0 na poziomie AA)). Wnioskodawca musi także zapewnić publikację utworów przygotowanych w ramach realizowanego projektu w sposób zapewniający możliwość dowolnego wykorzystywania utworu, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych.

Ogłoszenie konkursu nastąpi w sierpniu 2017 r. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w okresie wrzesień – październik 2017 r. Więcej informacji na stronie https://cppc.gov.pl/informacja-o-planowanym-naborze-w-dzialaniu-3-1-popc/