Minister Spraw Zagranicznych ogłasza otwarty konkurs ofert: „Edukacja globalna 2017” mający na celu zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć z dziedziny edukacji globalnej dofinansowanych ze źródeł innych niż budżet RP.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2017″.

  1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu wynosi:

350 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

  1. Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn.zm.), w tym niepubliczne szkoły wyższe, izby gospodarcze i izby rolnicze oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, publiczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

  1. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Zadania należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

W przypadku projektów modułowych zadania należy zrealizować nie później niż do dnia:

  • 31 grudnia 2018 r.  –  w ramach II modułu projektu
  • 31 grudnia 2019 r. – w ramach III modułu projektu

Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

Szczegółowy zakres, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl https://men.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/konkurs-edukacja-globalna-2017-zapewnienie-wkladow-wlasnych-na-realizacje-przedsiewziec-dofinansowanych-ze-zrodel-innych-niz-budzet-rp.html oraz w siedzibie Ministerstwa.