Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie mieszkańców województwa śląskiego powyżej 30 roku życia, którzy należą do przynajmniej jednej z niżej podanych grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • kobiety (powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka).

Projekt ma na celu podsienie zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i niekatowanych zawodowo.

OFERUJEMY:

  • spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy,
  • płatne szkolenia zawodowe,
  • płatne staże zawodowe,
  • zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.