Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 r.

Priorytet dotyczący zadania z zakresu turystyki:

Organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych w obiektach turystycznych zrealizowanych na terenie Polski w formule PPP.

Zadanie obejmuje organizację wizyt studyjnych w obiektach turystycznych zrealizowanych w formule PPP opisanych w wydanym przez MSiT w 2016 r. „Katalogu dobrych praktyk projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze turystyki” lub obiektach nie objętych tym zestawieniem, pod warunkiem, że rozpoczęto fazę eksploatacji.

Wizyta studyjna powinna obejmować m.in.:
1) prezentację obiektu przez właściciela/zarządcę;
2) spotkanie warsztatowe z udziałem jednostki samorządu terytorialnego i partnera prywatnego;
3) nocleg/i (jeżeli mają zastosowanie);
4) wyżywienie;
5) transfer.

Każda wizyta powinna obejmować co najmniej trzy obiekty.

Odbiorcami zadania powinni być:
1) przedstawiciele JST,
2) przedsiębiorcy,
3) inne osoby wdrażające lub planujące wdrożenia projektów PPP w obszarze turystyki.

Termin realizacji zadania od 1 września do 31 grudnia 2017 roku.

Oferty należy składać na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2017 roku w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres:Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie zostanie odrzucana ze względów formalnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs