Odetchniemy z ulgą?

Od 1 września zaczną obowiązywać przepisy śląskiej uchwały antysmogowej. Uchwała nie zakazuje spalania węgla lub drewna, wprowadza natomiast ograniczenia i zakazy, które mają spowodować stosowanie odpowiedniej jakości paliw stałych w odpowiednich urządzeniach. Ograniczenia i zakazy obejmują nie tylko sezon grzewczy, ale cały rok kalendarzowy.

W związku z tym zacznie obowiązywać zakaz palenia:

  • węglem brunatnym oraz paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułami i flotokoncentratami węglowymi oraz mieszankami produkowanymi z ich wykorzystaniem,
  • paliwami, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,
  • biomasą stałą, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Ponadto, obowiązywać będzie nakaz stosowania przy wymianie lub wykonywaniu nowych instalacji tylko kotłów c.o. spełniających minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń według normy PN-EN 303-5:2012.

Dla kotłów, których eksploatacja (pierwsze uruchomienie) rozpoczęła się przed 1 września 2017 r. wyznacza się następujące okresy przejściowe:

  • do końca 2021 roku trzeba będzie wymienić kotły mające więcej niż 10 lat (licząc od daty ich produkcji) lub nieposiadające tabliczki znamionowej,
  • do końca 2023 r. – kotły eksploatowane w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
  • do końca 2025 r. – kotły eksploatowane w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
  • do końca 2027 r. – kotły spełniające wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 wg normy PN-EN 303-5:2012.

W przypadku eksploatacji kominków – zainstalowany po 1 września 2017 r. kominek, musi spełniać co najmniej jeden z warunków:

  • osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub
  • być wyposażony w elektrofiltr (urządzenie redukujące emisję pyłu zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej dot. ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń).

Natomiast, kominki zainstalowane przed 1 września 2017 roku, niespełniające tych wymagań, mogą być eksploatowane wyłącznie do końca 2022 roku. Potem będzie należało je wymienić lub wyposażyć w odpowiedni elektrofiltr.

Z uchwałą można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl – Sejmik – Podjęte uchwały.