Trwa nabór zgłoszeń konkursowych „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017”. Będzie można je nadsyłać do 31 sierpnia br. Głównym celem konkursu jest wyróżnienie dwóch osób starszych, którzy stanowią godny do naśladowania wzór dla innych seniorów, odznaczających się wybitną działalnością i postawą.

Kandydat może zostać zgłoszony przez następujące podmioty:

  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
  • gminne rady seniorów,
  • organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia),
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, koła gospodyń wiejskich posiadające status prawny.

Uzupełniony wniosek konkursowy należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia w opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017” do kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Modelarskiej 10, pok. 212 lub przesłać listownie. Dodatkowo treść zgłoszenia w wersji edytowalnej należy przesłać na adres mailowy: oszewczyk@rops-katowice.pl. Więcej informacji pod adresem https://rops-katowice.pl/2017/06/02/ogloszenie-konkursu-ambasadorambasadorka-srebrnego-pokolenia-wojewodztwa-slaskiego-2017/#more-2377 lub pod numerem telefonu 32 730 68 96.