Trwa dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach ministerialnego programu „Sport Wszystkich Dzieci: Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”. Oferty należy składać do 6 września 2017 r.

W ramach programu o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, których zadaniem statutowym jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży; polskie związki sportowe oraz podmioty o zasięgu ponadregionalnym i ogólnokrajowym.

Realizacja zadania „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” – będzie trwać od 1 września do 31 grudnia 2017 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na jego realizację kwotę: 928 736,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie w ramach zadania „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2017 r. Zostaną one rozpatrzone najpóźniej do 18 września 2017 r.

Więcej informacji pod adresem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1950,Ogloszenie-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-w.html.