Projekt realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne i nieaktywne, po 30. roku życia zameldowane w województwie śląskim, które chcą założyć własną działalność gospodarczą i należą do jednej z poniższych grup:

  • osoby po 50. roku życia
  • kobiety (zwłaszcza powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka)
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby z niskimi kwalifikacjami (tj. wykształcenie nie wyższe niż zawodowe, liceum, technikum)

Z uczestnictwa w projekcie wyłączone są osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Liczba dotacji: 40

Wysokość dotacji:

Bezzwrotna dotacja w max. wysokości 23 000 zł.

Finansowe wsparcie pomostowe (max. 1000zł x 6-12 miesięcy), które może być przeznaczone na:

  • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • inne wydatki konieczne do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności

Nabór prowadzony będzie do odwołania.

https://www.oddzial.fgsa.pl/?p=menu/003_projekty_szkoleniowe/k_005/004/002