Granty na realizację działań przyznawane są w ramach zaplanowanego na lata 2014-2020, unijnego programu Erasmus+ Młodzież, Akcja 3 – Wsparcie reform strategicznych („Rozwój polityki młodzieżowej”).

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem „Rozwoju…” jest wsparcie reform w obszarze polityki młodzieżowej i edukacji, poprzez dofinansowanie projektów realizowanych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Program wpiera m.in. działania usystematyzowanego dialogu, spotkania młodych ludzi z decydentami, pracę grup roboczych, debaty, imprezy prezydencjalne, Europejski Tydzień Młodzieży, Europejskie Forum Młodzieży.

Dialog usystematyzowany
Akcja 3. Stworzona została z myślą o wsparciu Dialogu usystematyzowanego, inicjatywie UE
służącej konsultowaniu najważniejszych kierunków polityki młodzieżowej z młodymi ludźmi.
Dialog usystematyzowany odbywa się na trzech poziomach – regionalnym, krajowym i europejskim. Europejskie debaty z młodzieżą organizowane są m.in. w czasie cyklicznie organizowanych Europejskich Tygodni Młodzieży, kiedy to  o przyszłości Unii Europejskiej,  problemach i wyzwaniach z młodzieżą dyskutują urzędnicy, politycy i eksperci. Działania związane z dialogiem usystematyzowanym w Polsce koordynuje Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, przy której działa krajowa grupa ds. dialogu usystematyzowanego.

Dofinansowywane działania
– Krajowe i międzynarodowe seminaria (debaty, wymiana informacji, aktywne uczestnictwo młodzieży, organizacja konferencji młodzieżowych w ramach prezydencji danego kraju w UE)
– Wydarzenia promujące Europejski Tydzień Młodzieży
– Konsultacje młodzieży dotyczące aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i rozwoju demokracji
Spotkania, seminaria, wydarzenia symulujące pracę instytucji demokratycznych. Projekty mogą być realizowane na poziomie krajowym i międzynarodowym. Na poziomie krajowym w projekt zaangażowana jest jedna organizacja, na poziomie międzynarodowym – minimum dwie, z dwóch różnych krajów, z których jeden musi być Krajem Programu. Projekty muszą odbywa się w kraju wnioskodawcy. Uwaga: to jedyne działanie w programie Erasmus+, które może być realizowane bez udziału partnera z zagranicy.

Uwaga: program nie będzie dofinansowywał statutowych spotkań organizacji oraz wydarzeń politycznych.

Uczestnicy
Minimum 30 osób w wieku 13–30 lat (limit wiekowy obowiązuje młodzież biorącą udział w projekcie).

Czas trwania projektu
Od 3 do 24 miesięcy.

Dofinansowanie
Maksymalnie 50 tys. euro na projekt. Dofinansowanie obejmuje:
– koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu);
– koszty organizacyjne (ryczałt na jednego uczestnika, w zależności od kraju;
– wsparcie finansowe może również pokrywać koszty dodatkowe związane z udziałem osób niepełnosprawnych oraz koszty specjalne, np. wizy, pozwolenia pobytowe itp. (w obu przypadkach jest to 100% uprawnionych kosztów).

Państwa uczestniczące w programie
1. Kraje Programu
• 28 krajów członkowskich UE
• Kraje kandydujące do UE
• Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia

2. Sąsiadujące Kraje Partnerskie
• Europa Południowo-Wschodnia: Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Kosowo
• Europa Wschodnia i Kaukaz: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina
• Kraje Basenu Morza Śródziemnego: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja

Kto może składać wnioski
Wnioski mogą składać tylko organizacje z Krajów Programu:
– Organizacje non-profit, stowarzyszenia, fundacje
– Europejskie organizacje pozarządowe
– Instytucje publiczne na poziomie lokalnym

Terminy składania wniosków w roku 2017: 4 października
https://ec.europa.eu/youth/

http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/

Przed złożeniem wniosku
Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie EU_LOGIN oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code).