Promocja regionu i transgranicznej aktywności

Blisko pięćdziesiąt osób, w tym m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Agencji Rozwoju Mazowsza, organizacji turystycznych, instytucji z obszaru wsparcia biznesu oraz przedstawiciele firm, było uczestnikami konferencji tematycznej organizowanej w Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie, która odbyła się 27 września.

Konferencja, dotyczyła zagospodarowania terenów inwestycyjnych w Jastrzębiu-Zdroju, Karwinie i Hawierzowie, ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizowanych obszarów poprzemysłowych, organizowana była w ramach transgranicznego projektu „V polsko-czeskie spotkania branżowe”, który finansowany jest z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Interreg V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

O zagospodarowaniu terenów przemysłowych i poprzemysłowych oraz nowoczesnych trendach we wspieraniu rozwoju biznesu i inwestycji mówili Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Andrzej Zabiegliński oraz Česlav Valošek z Regionální a inženýrská kancelář Karviná.  Jacek Janowski, Dyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej w Polskiej Organizacji Turystycznej, zapoznał uczestników konferencji z nowymi trendami w turystyce nakierowanymi na promocję produktu turystycznego i regionu. Prezydenci trzech miast, w panelu dyskusyjnym, przedstawili uczestnikom konferencji kierunki rewitalizacji terenów poprzemysłowych Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa, wskazując jednocześnie na potencjał dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego ich przygranicznego terenu. Podczas konferencji  zaprezentowano także wyjątkowy przykład rewitalizacji terenu poprzemysłowego – Dolní oblast Vitkovice i nawiązano do projektu „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” do realizacji którego, przygotowuje się Jastrzębie-Zdrój i Dolní oblast Vitkovice. Konferencję moderował Dyrektor Biura polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński, Bogdan Kasperek oraz jego czeski odpowiednik Tomas Balcar.

Działania projektowe, realizowane w Warszawie oraz tożsame, zrealizowane wiosną br. w Ambasadzie RP w Pradze, miały zwrócić uwagę na prowadzoną od wielu lat intensywną aktywność Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa na polsko-czeskim pograniczu. Promocja regionu i wspólnych działań trzech samorządów – na szczeblu centralnym – ma wpłynąć na dostrzeżenie problematyki współpracy transgranicznej w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz zwiększyć zainteresowanie instytucji centralnych, w szczególności współtworzących zapisy dokumentów programowych w oparciu o które samorządy przygranicze ze sobą współpracują.

Ideą projektu „V polsko-czeskie spotkania branżowe” oraz jego wcześniejszych edycji było aranżowanie partnerstw projektowych pomiędzy podmiotami funkcjonującymi niemal we wszystkich obszarach życia społecznego trzech miast i zachęcanie ich do aktywnej współpracy dla dobra mieszkańców wspólnego przygranicznego obszaru. Analizując statystyki składanych i realizowanych w tych partnerstwach projektów widać absolutny progres w tym zakresie. Liczba wspólnych projektów wzrosła niemal trzykrotnie, a zainteresowanie szkół, organizacji i innych podmiotów tematyką transgraniczną stale rośnie.  Stąd też potrzeba promocji tej aktywności na szczeblach centralnych – w Pradze i w Warszawie.

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

logo biblioteka

fot. Izabela Grela