Ministerstwo Sportu i Turystki ogłasza „Program dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2017 roku”.

Podmiotami uprawionymi do uzyskania dofinansowania są:

Organizacje o zasięgu ogólnopolskim, powołane dla prowadzenia działa nośco metodyczno – szkoleniowej, badawczej i analitycznej w zakresie sportu

  • Ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej
  • Na realizacje programu w 20017 r. przeznaczona 1 700 000,00 PLN

Wnioski należy składać do 31.10.2017 r.

Celem programu jest:

1) zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, ukierunkowanych na systematyczne podnoszenie poziomu sportowego,

2) monitorowanie, organizowanie i prowadzenie działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego,

3) opiniowanie, ocenianie i przygotowywanie propozycji nowych koncepcji szkolenia do ewentualnego wdrożenia przez podmioty uczestniczące w programie szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej,

4) prowadzenie badań diagnostycznych młodzieży uzdolnionej sportowo, wytypowanej przez polskie związki sportowe (dalej „pzs”).

Szczegółowy sposób realizacji celów – zgodnie z założeniami programu, określają we wniosku podmioty wskazane w dziale II, jako uprawnione do ubiegania się

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2017-rok/2000,Program-dofinansowania-zadan-zwiazanych-z-organizowaniem-i-prowadzeniem-dzialaln.html