Upływa 2-letni okres ustawowy, w którym stowarzyszenia zwykłe istniejące w rejestrze, mają czas na wpisanie się do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez prezydenta.

Nowelizacja ustawy prawo o stowarzyszeniach z 20 maja 2016 r. wprowadziła szereg ogromnych zmian w funkcjonowaniu stowarzyszeń zwykłych, w tym nałożyła obowiązek przerejestrowania się, podmiotów utworzonych przed ww. datą, do nowopowstałej ewidencji. W przypadku gdy niedopełnią one tego obowiązku, zostaną rozwiązane z mocy prawa.

Stowarzyszenia zwykłe zyskały także możliwość korzystania z dotacji, mogą posiadać również takie organy jak: zarząd (w miejsce przedstawiciela) czy komisja rewizyjna. Stowarzyszenia chcące dalej funkcjonować powinny dostosować swój regulamin do wymogów ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Ostatnim krokiem będzie zgłoszenie odpowiednich zmian do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Stowarzyszenia mają na to czas do 20 maja 2018 r.