Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Oferty konkursowe należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2017 r.

Na realizację zadań zgłoszonych w ramach ww. konkursu ministerstwo zaplanowało kwotę w łącznej wysokości: 24 000 000 zł.

W ramach konkursu, wnioskodawcy mogą zrealizować następujące zadania:

 • Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych,
 • Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim,
 • Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”,
 • Wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w ramach upowszechniania sportu i kultury fizycznej (w tym podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie struktury organizacyjne).

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie muszą uwzględnić udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł. W zależności od rodzaju zadania udział procentowy jest następujący:

 • nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadań (realizowanych przez uprawnione podmioty inne niż fundacje)

 

 1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych,
 2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim,
 3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”,

 

 • nie mniejszej niż 30% całości kosztów zadania (realizowanego przez fundacje)

 

 1. Dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Wszystkie zadania realizowane w ramach konkursu muszą mieć charakter niekomercyjny. Podmiot, który wnioskuje o dotacje nie może uzyskiwać z niego dochodu.

Głównymi celami konkursu są:

 • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych,
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia,
 • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju,
 • promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych,
 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu,
 • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej,
 • promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport,
 • niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Podmiot wnioskujący o dotację musi złożyć ofertę wraz z wymaganymi załącznikami tj:

 • wydruk bądź wyciąg ze stosownej ewidencji lub rejestru,
 • kopia statutu potwierdzona za zgodnością z oryginałem,
 • kopie sprawozdania merytorycznego i finansowego z roku 2016 potwierdzone za zgodnością z oryginałem.

Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione lub upoważnione zgodnie z zapisami statutu oraz opatrzone pieczątką wnioskodawcy

Oferty należy przygotować za pośrednictwem elektronicznego systemu AMODIT. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie, następnie należy ją wydrukować, podpisać, opieczętować i przekazać w formie papierowej do MSiT na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14

z dopiskiem na kopercie:

Sport dla Wszystkich – konkurs ofert 2018 Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych – budżet 2018”.

Więcej informacji pod adresem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2169,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2018-roku-zadan-z-zakresu-Programu-Sport-dla-Wszystk.html