Trwa nabór do otwartego konkursu ofert „Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.”, ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Oferty należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2017 r.

Nadrzędnym celem programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w różnych formach aktywności sportowej oraz wyrównanie szans w dostępie do sportu.

W ramach programu, podmioty wnioskujące będą realizowały następujące rodzaje działań:

  • wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych,
  • wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w tym Mistrzostw Polski i Pucharów Polski osób niepełnosprawnych,
  • wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych,
  • promocja sportu osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie ww. działań mogą ubiegać się podmioty prowadzące działania statutowe w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych. Na realizację programu w roku 2018, Ministerstwo przeznacza kwotę w wysokości 18 700 000,00 zł. Wnioskodawca musi zabezpieczyć udział środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów planowanego zadania.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy wypełnić w systemie AMODIT dostępnym na stronie www.wnioski.msit.gov.pl, następnie wnioskodawca musi go wydrukować, podpisać, opieczętować, opisać dopiskiem „Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.” oraz przesłać na adres Ministerstwa: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14. Termin nadsyłania ofert mija 20 grudnia 2017 r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa pod adresem https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2017-rok/2168,Program-Upowszechniania-Sportu-Osob-Niepelnosprawnych-w-2018-r-w-ramach-rozwijan.html