Uchwałą Nr XXII.163.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z 30 listopada 2017 r. został przyjęty Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Program ten wyznacza zasady i formy współpracy finansowej oraz pozafinansowej miasta z jastrzębskim sektorem pozarządowym. W dokumencie zawarto terminy i obszary, w których zostaną ogłoszone otwarte konkursy ofert wraz z kwotą zaplanowaną na ich realizację. Określono także zasady powoływania i tryb działania komisji konkursowych opiniujących wnioski w ramach otwartych konkursów ofert. Program uzyskał pozytywną opinię Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Uchwała – Roczny program współpracy