Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku i zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji. Termin składania ofert upływa 3 stycznia 2018 r. (w przypadku ofert składanych drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego).

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/turystyka/2017-rok/2174,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-turystyki-w-2018.html