Do 100 tys. zł i do 500 tys. złotych – na taką pożyczkę mogą liczyć podmioty ekonomii społecznej w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej”. Projekt – na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

Celem projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej”jest zapewnienie podmiotom ekonomii społecznej (PES) dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, niezbędnych do rozwijania działalności gospodarczej.

Środki na realizację Projektu Pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz dotacji celowej budżetu państwa (15%). W ramach Projektu na pożyczki przeznaczono ponad 25 mln złotych. Dzięki zwrotnemu mechanizmowi finansowania do PES trafi dodatkowo 6 mln złotych.

 

O pożyczkę w ramach projektu mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne,
  • podmioty reintegracyjne, których organem prowadzącym nie może być jednostka samorządu terytorialnego (CIS i KIS, ZAZ i WTZ),
  • organizacje pozarządowe lub prowadzące działalność użytku publicznego instytucje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienie i wyznania,
  • podmioty sfery gospodarczej, które realizują cel społeczny:

– organizacje pozarządowe prowadzące gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych,

– spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych,

– spółki non-profit, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

 

Pożyczki mogą być przeznaczone wyłącznie na inwestycje wpływające na rozwój przedsiębiorstwa społecznego poprzez działania podejmowane w celu wypracowania lub zwiększenia zysku lub nadwyżki bilansowej przedstawionymi we wniosku.

 

Informacja pochodzi ze strony: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5533,9558,duze-pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej.html