nowe logo

Opis Projektu:

Przedmiotem Projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW dla obiektu Zespół Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Harcerskiej 12, która swym zakresem obejmuje:

  • elementy generatora solarnego: paneli fotowoltaicznych, przewodów wysokonapięciowych DC, rozdzielnic DC, inwerterów, rozdzielnic AC wraz z przynależnymi konstrukcjami montażowymi,
  • instalację elektryczną umożliwiającą wprowadzenie energii elektrycznej do instalacji/sieci obiektu (ON-GRID),
  • niezbędną rozbudowę i przebudowę instalacji odgromowych, uziemiających i przeciwprzepięciowych.

Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie beneficjent tj. Miasto na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii finalnej obiektu, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO2,PM10 jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

 

Cele Projektu:

Celem głównym projektu jest: Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dla potrzeb funkcjonowania budynku ZS nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju

 

Cel główny projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL 2014-2020 i wpisuje się bezpośrednio w realizację Działania 4.1. Odnawialne źródła energii, którego celem jest zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Projekt wpisuje się w Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne Źródła Energii–RIT, co oznacza, że jest zgodny z założeniami Strategii RIT Subregionu Zachodniego Woj. Śl. jej cel strategiczny CS2. Zdrowe środowisko życia dzięki zmniejszonej antropopresji w Subregionie Zachodnim, Priorytet strategiczny, P2.1. Ochrona powietrza i efektywność energetyczna, D 2.1.2 Zapobieganie niskiej emisji w nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkalnych. C2.1.2.1 Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 

Nazwa Projektu: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  293 439,63 zł

Wartość dofinansowania: 248 757,88 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl