Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Konkurs służy wyłonieniu czterech projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy  do zasad ekonomii społecznej. Efektem projektu będzie powstanie czterech systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem funkcjonującej na terenie Polski.

Konkurs służy wyłonieniu czterech projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej. Efektem projektów będzie powstanie czterech systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem funkcjonującej na terenie Polski.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być:

  • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
  • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
  • organizacje pozarządowe
  • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
  • podmioty ekonomii społecznej
  • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi  max. 2 000 000 PLN. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 8 000 000,00 PLN.
Do dofinansowania zostaną wybrane 4 projekty.

Data naboru wniosków od 31.01.2018 do 16.02.2018

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/29-rozwoj-ekonomii-spolecznej-6/