Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 kwietnia 2018 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  ponoszone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

Dla nieruchomości zamieszkałych miesięczna stawka opłaty kształtuje się na poziomie 12,00 zł
od osoby w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i odpowiednio
20,00 zł od osoby, gdy odpady komunalne zbierane są w sposób nieselektywny, czyli
w przypadku braku segregacji.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Wyjątkiem od reguły będą jednakże właściciele nieruchomości, dla których gmina wydała decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Takie osoby winny przedłożyć do Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju deklarację, w której określą wysokość należnej opłaty z uwzględnieniem nowej stawki opłaty. Do pozostałych właścicieli gmina wyśle stosowne zawiadomienia o zmianie stawek. W zawiadomieniu zostanie określona wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych wynikających z ostatnio złożonej deklaracji właściciela nieruchomości.

Opłatę określoną w zawiadomieniu należy wnosić bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, tj.:

  1. a) za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,
  2. b) za II kwartał do 15 lipca danego roku,
  3. c) za III kwartał do 15 października danego roku,
  4. d) za IV kwartał do 15 stycznia następnego roku.

Tak więc opłatę za I kwartał 2018 roku (za styczeń, luty i marzec) należy uiścić wg starych stawek do 15 kwietnia 2018 roku, zaś opłatę za kolejne miesiące w roku bieżącym (od kwietnia do grudnia), wg nowych stawek w terminach wyżej wskazanych.

Należy również pamiętać, że w sytuacji, gdy na nieruchomości zmienia się dana mająca wpływ na wysokość opłaty śmieciowej (np. liczba osób  w przypadku nieruchomości zamieszkałej lub ilość pojemników na odpady komunalne w przypadku nieruchomości niezamieszkałych), właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.

O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, decydują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu, koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz koszty usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, a w przypadku nieruchomości zamieszkałych dodatkowo jeszcze koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

od 1 kwietnia 2018 r.

 Jeśli odpady komunalne na nieruchomości są zbierane i odbierane selektywnie Jeśli odpady komunalne na nieruchomości nie są zbierane i odbierane selektywnie
– dla nieruchomości zamieszkałej stawka opłaty wynosi 12,00 zł od osoby / miesiąc,

 

– dla nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

– dla nieruchomości zamieszkałej stawka opłaty wynosi 20,00 zł od osoby / miesiąc,

 

– dla nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

a) o pojemności 110/120 l – w wysokości 18,00 zł a) o pojemności 110/120 l – w wysokości 30,00 zł
b) o pojemności 240 l – w wysokości 28,00 zł b) o pojemności 240 l – w wysokości 47,00 zł
c) o pojemności 1100 l – w wysokości 103,00 zł c) o pojemności 1100 l – w wysokości 174,00 zł
d) o pojemności KP5 – w wysokości 444,00 zł d) o pojemności KP5 – w wysokości 755,00 zł
e) o pojemności KP7 – w wysokości 582,00 zł e) o pojemności KP7 – w wysokości 988,00 zł
f) o pojemności KP10 – w wysokości 788,00 zł f) o pojemności KP10 – w wysokości 1339,00 zł

 

Podstawa prawna:

Uchwała nr XIX.180.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 7782), zmieniona uchwałą nr XXIII.214.2017 Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 7279) oraz uchwałą nr II.6.2018 Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. poz. 770).