Działania  Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego.

 

Usługi świadczone w ramach OWES są bezpłatne.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).
Usługi informacyjne w zakresie ekonomii społecznej tj.:

– animowanie, inkubowanie oraz

– wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych,

– szkolenia, doradztwo i usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych,

– finansowe wsparcie dla tworzących się miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz

– promocja ekonomii społecznej.

Adresaci działań:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • podmioty ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, WTZ, ZAZ itp.) i ich pracownicy,
 •  pracownicy jednostek sektora finansów publicznych;
 •  partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym przedsiębiorcy z terenu Subregionu Zachodniego.

Działania będą prowadzone na terenie Subregionu Zachodniego woj. Śląskiego tj.: Rybnik; Żory; Jastrzębie-Zdrój; powiat rybnicki; powiat wodzisławski; powiat raciborski.
Wsparcia w ramach OWES udziela Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS wraz z Miastem Żory, Miastem Jastrzębie-Zdrój i Powiatem Wodzisławskim.

Termin realizacji projektu od sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2018 r.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego oferuje m.in.:

Usługi informacyjne w zakresie ekonomii społecznej:

 • udzielanie informacji dotyczących: tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenia statutowej działalności odpłatnej oraz działalności gospodarczej, możliwych do pozyskania środków na działalność, zmieniających się przepisów prawa itp.

Usługi animacyjne:

 • diagnoza potencjału i potrzeb środowiska lokalnego,
 • animacja partnerstw lokalnych,
 • wsparcie w tworzeniu lokalnych strategii rozwoju ekonomii społecznej,
 • pomoc we włączaniu ekonomii społecznej w lokalne dokumenty strategiczne,
 • wsparcie w powstawaniu organizacji obywatelskich i rozwoju partycypacji społecznej.

Usługi inkubacji oraz wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia i rozwoju:

 • podmiotów ekonomii społecznej,
 • przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych,
 • podmiotów reintegracyjnych (WTZ, ZAZ, KIS, CIS).

Wsparcie szkoleniowo-doradcze i usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych:

 • doradztwo w zakresie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
 • doradztwo specjalistyczne (np. prawne, marketingowe,  księgowe, finansowe, osobowe),
 • doradztwo biznesowe,
 • szkolenia, w tym zawodowe dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej,
 • wsparcie w ekonomizacji organizacji pozarządowych – m.in. poprzez pakiety rozwojowe  (do 3 000 zł) dla ekonomizujących się podmiotów ekonomii społecznej.

Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych:

 • dotacje na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych (maksymalnie 20 000 zł na miejsce pracy                 i 120 000 zł na podmiot + wsparcie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności dla każdej osoby w nowo powstałym przedsiębiorstwie społecznym przez  pierwszy rok działalności);
 • doradztwo biznesowe w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
 • usługi towarzyszące wsparciu finansowemu, polegające na podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego.

Promocja ekonomii społecznej:

 • promocja sektora ekonomii społecznej,
 • promocja przykładów dobrze prosperujących podmiotów ekonomii społecznej i partnerstw działających z ich udziałem wraz z partnerami gospodarczymi czy społecznymi,
 • promocja usług i produktów podmiotów ekonomii społecznej,
 • organizacja targów ekonomii społecznej.

Logo_fundusze