AKTUALNOŚCI:

Parkowanie na miejscu przeznaczonym dla inwalidy.

Parkowanie na miejscu przeznaczonym dla inwalidy.

Można przeprowadzać akcje uświadamiające, pouczać, czasami też nałożyć mandat karny. Zdecydowana większość kierowców z szacunkiem traktuje osoby uprawnione do parkowania na wyznaczonych miejscach i honoruje ich dodatkowe prawa. Świadczą o tym m.in. telefony do Straży Miejskiej z prośbą o podjęcie interwencji w przypadku zauważenia nieprawidłowości.

Niewątpliwie każdy powinien mieć świadomość, iż „koperta” to uprawnienie, do którego mają prawo konkretne osoby posiadające specjalną kartę parkingową. Straż Miejska w ramach codziennej służby podejmuje interwencje wobec kierowców, którzy tych zasad nie przestrzegają. Strażnicy sprawdzają również prawidłowość oznakowania miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Zdarzają się sytuacje, kiedy z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie strażnicy nie mają możliwości podjęcia interwencji. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy oznakowanie jest niezgodne z obowiązującym rozporządzeniem lub namalowane jest niechlujnie, bez zachowania określonych w przepisach wymiarów. W sezonie zimowym zarządcy terenu powinni też zwrócić uwagę na widoczność oznakowania poziomego. Gdy opady śniegu nie pozwolą na jednoznaczne odczytanie tego rodzaju oznakowania, to przy braku znaków pionowych funkcjonariusze nie mogą podjąć dalszych czynności. Z doświadczeń funkcjonariuszy wynika, że najlepszym sposobem oznakowania miejsca jest stosowanie oznakowania zarówno poziomego jak  i pionowego, oczywiście z zachowaniem wytycznych określonych stosownymi przepisami.

W przypadku pozostawienia pojazdu na miejscu wyznaczonym bez pozostawienia w nim w widocznym miejscu obowiązującej karty parkingowej, kierujący musi liczyć się z konsekwencjami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za parkowanie pojazdu na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością bez ważnej karty parkingowej grozi mandat karny w wysokości 500 zł. Kierowca otrzyma również 5 punktów karnych.

Właśnie takie konsekwencje poniósł kierowca pojazdu, który 3 lutego bez wymaganego pozwolenie parkował pojazd na prawidłowo oznaczonym miejscu postojowym dla inwalidów na ulicy Turystycznej.

 

Dofinansowanie projektu początkiem współpracy Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju i Policji Miejskiej w  Karvinie.

Decyzją Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska projekt pn. „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju” znalazł się w gronie projektów zatwierdzonych do dofinansowania. Ogólna wartość projektu wynosi 190 205,77 EUR, przy czym dla Jastrzębia-Zdroju przypadło 67 769,10 EUR. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wsparł projekt w wysokości 161 6674,89 EUR.

1 lutego br. rozpoczyna się realizacja zaplanowanych wspólnych działań. Jednym z podstawowych, wpływających na jakość współpracy służb mundurowych jest modernizacja systemu komunikacyjnego w Karwinie, dzięki czemu będzie możliwe nawiązanie natychmiastowego, bezpośredniego połączenia w cyfrowej jakości. Łączność wykorzystywana będzie przez służby m.in. podczas rozwiązywania problemów mieszkańców miast przebywających z drugiej strony granicy i w trakcie sytuacji kryzysowych wymagających włączenia służb z obu stron granicy.

Postępująca popularyzacja turystyki rowerowej oraz związane z tym nasilenie ruchu rowerowego pomiędzy mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju i Karwiny generuje potrzebę wdrożenia systemu umożliwiającego identyfikację sprzętu mogącego ulec zagubieniu lub kradzieży. Dzięki pozyskanym środkom będzie możliwe wprowadzenie nowoczesnego, jednolitego systemu znakowania rowerów i jego identyfikację po obu stronach granicy. Warto zaznaczyć, iż system ten jest stosowany nie tylko przez miasta uczestniczące w projekcie.

W ramach realizacji projektu powstaną również filmy profilaktyczne, obejmujące tematy związane m.in. z bezpieczeństwem dzieci w ruchu drogowym czy edukacją ekologiczną. Filmy te, ukazujące dobre praktyki realizowane obecnie przez służby mundurowe po obu stronach granicy, mają za zadanie wykształcenie wśród młodych mieszkańców pewnych stałych zachowań, które wpłyną na poprawę ich bezpieczeństwa, a także przyczynią się do podniesienia stanu świadomości dotyczącego sytuacji zagrażających ich życiu i zdrowiu. Założeniem tego działania jest także oswojenie dzieci z widokiem umundurowanych funkcjonariuszy Straży Miejskiej niosących pomoc w trudnych sytuacjach oraz zaznajomienie z aspektami ich pracy.

Aby wspólny projekt oraz wszelkie inne działania podejmowane w ramach transgranicznej współpracy mogły przebiegać w sposób naturalny i profesjonalny, funkcjonariusze udoskonalą swoje umiejętności uczestnicząc w kursie językowym. Opanowanie języka obowiązującego po drugiej stronie granicy niewątpliwie będzie miało wpływ na jakość działań podejmowanych w stosunku do grup docelowych projektu – mieszkańców miast partnerskich  i turystów.

Wszelkie aspekty dotyczące realizacji projektu a także dalszej współpracy, omówione zostaną na zaplanowanych konferencjach i warsztacie, w których wezmą udział przedstawiciele służb mundurowych z obu miast oraz innych podmiotów działających w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie,  wpisujących się w tematykę bezpieczeństwa i porządku w gminach.

Zakończenie projektu zaplanowano na czerwiec 2019 roku. Podana data nie zamyka jednak możliwości dalszej współpracy straży miejskich w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie. Projekt ten ma zainicjować i ułatwić kolejne wspólne działania w obszarze bezpieczeństwa publicznego w przygranicznym pasie Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Logo_cz_pl_eu_barevne

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska


 

Trwają kontrole pod kątem spalania odpadów w instalacjach grzewczych

Sezon grzewczy, niskie temperatury i brak wiatru przyczyniają się do pogorszenia jakości powietrza. Główną przyczyną jego zanieczyszczenia jest tzw. „niska emisja”, czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych.

Sytuację dodatkowo pogarsza spalanie złej jakości węgla w urządzeniach niespełniających norm emisji spalin. Jak podaje Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, głównym źródłem emisji pyłu PM10 są właśnie przydomowe kotłownie.

Od początku sezonu grzewczego strażnicy miejscy reagują na wszelkie zgłoszenia, dotyczące wątpliwości, co do jakości stosowanych paliw w najbliższym sąsiedztwie. Każda informacja dotycząca spalania odpadów czy nieprawidłowo prowadzonej gospodarki odpadami jest sprawdzana i weryfikowana przez funkcjonariuszy. Podczas kontroli strażnicy sprawdzają czy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, czy właściciel nieruchomości przyłączył się do istniejącej kanalizacji lub regularnie zapewnia wywóz nieczystości z szamba, a w uzasadnionych przypadkach czym opalany jest budynek.

Do 19 stycznia mundurowi przeprowadzili 19 kontroli palenisk. W przypadku zaistnienia podejrzenia spalania odpadów, pobrane z kotła próbki trafiły do Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju, z którym współpracuje Straż Miejska. Przeprowadzone w laboratorium szczegółowe ekspertyzy dostarczonego materiału ujawniły niejednokrotnie spalanie takich odpadów jak np. tworzywa sztuczne, farby, kolorowe gazety, tkaniny, gumy i elementy PCV. W związku z tym uzyskano wyraźne przekroczenie pierwiastków, min.: cynku, kadmu, chloru czy tytanu.

Na podstawie badania można stwierdzić obecność różnych, niespalonych elementów, będących pozostałością po materiale użytym do palenia w piecu.

Grzywna za spalanie odpadów nałożona w drodze mandatu karnego przez funkcjonariusza Straży Miejskiej może wynieść 500 zł. Jeśli sprawa trafi do Sądu Rejonowego, kwota grzywny może wzrosnąć nawet do 5000 zł.

Przypominamy, że sprawę dotyczącą prawa do wejścia na teren nieruchomości oraz do kotłowni w celu przeprowadzenia kontroli reguluje art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Strażnik dokonuje kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Podczas wykonywania kontroli funkcjonariusz Straży Miejskiej ma prawo do wstępu wraz z niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza przez całą dobę, a w godzinach od 6.00 do 22.00 na pozostałe.

Strażnik może przeprowadzić badania, bądź wykonać inne, niezbędne czynności kontrolne. Może również żądać pisemnych lub ustnych informacji oraz wezwać i przesłuchać osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego. Funkcjonariusz ma prawo żądać okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. Utrudnianie lub uniemożliwienie wykonania strażnikowi kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3 (art. 225 § 1 Kodeksu karnego).

6 5 4 2 1

 

Zapoznali się z pracą ogrzewalni dla bezdomnych

Od pierwszych dni listopada przy ul. Północnej działa ogrzewalnia, w której w godz. od 18.00 do 10.00 osoby bezdomne mają zagwarantowane nie tylko schronienie przed mrozami, ale również możliwość zaparzenia herbaty oraz skorzystania z pełnego węzła sanitarnego. Na półmetku działalności ogrzewalni, na posiedzeniu wyjazdowym zorganizowanym na jej terenie, spotkali się członkowie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego Rady Miasta. Komendant Straży Miejskiej oraz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przybliżyli radnym efekty pracy, zapoznali z warunkami socjalnymi, bytowymi oraz kwestiami bezpieczeństwa osób korzystających ogrzewalni.

Jak wynika z przedstawionych przez komendanta Straży Miejskiej danych, każdej nocy z tej formy pomocy korzysta kilkanaście osób, a w czasie kiedy temperatura spadała do -20ºC, liczba ta wzrastała do ponad 20. Do dzisiejszego dnia z ogrzewalni skorzystało w sumie przeszło 1100 osób.

Obecni na posiedzeniu radni oraz zastępca prezydenta miasta, Janusz Buda, pozytywnie wypowiedzieli się na temat działalności ogrzewalni i zgodnie orzekli, że taka forma pomocy potrzebującym powinna być kontynuowana w przyszłych latach. Warto dodać, iż cały teren ogrzewalni jest ogrodzony i monitorowany, a dodatkowo w godzinach jej funkcjonowania na miejscu znajduje się zawsze strażnik miejski. Mundurowy, oprócz zapewnienia ładu i porządku, podejmuje natychmiastowe działania w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń.

ogrzewalnia3 ogrzewalnia2 ogrzewalnia1

 

Znaleźli wystraszonego i wygłodniałego psa

14 grudnia strażnicy miejscy udali się na teren Rodzinnych Ogródków Działkowych „Nowalijka”, gdzie według zgłoszenia telefonicznego od anonimowej osoby, na jednej z działek rekreacyjnych miał znajdować się zaniedbany pies.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze dokonali oględzin, w trakcie których stwierdzono brak budy czy kojca chroniącego zwierzę przed złymi warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo pies był przywiązany krótkim, około metrowym sznurem oraz miał założone kolczatki skutecznie uniemożliwiające swobodne poruszanie i zmuszające go do przebywania w nienaturalnej pozycji, a także powodujące ból. Obok niego znajdowały się garnki z całkowicie zamarzniętą zawartością, co świadczyło jednoznacznie o braku dostępu do wody i pożywienia. Pies był wystraszony oraz wygłodniały.

Z uwagi na zagrażające zdrowiu i życiu warunki, pies został zabrany przez strażników i przekazany do schroniska dla zwierząt. W toku dalszych czynności ustalono właściciela, powiadomiono organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz zwrócono się do prezydenta miasta o wydanie decyzji administracyjnej o tymczasowym odebraniu psa właścicielowi.

W przypadku stwierdzenia przez sąd naruszenia przepisów Ustawy o ochronie zwierząt, wobec mężczyzny może zostać zastosowana kara grzywny, pozbawienia wolności, a dodatkowo całkowity zakaz posiadania zwierząt.

P1000798 P1000797  P1000796

Kolejni wandale złapani na gorącym uczynku

30 listopada, 20 minut po północy operator zauważył w kamerze monitoringu miejskiego dwóch mężczyzn, którzy urządzili sobie spacer środkiem ul. Małopolskiej. Po chwili jeden z nich postanowił pochwalić się swoimi umiejętnościami bokserskimi, obierając sobie na przeciwnika tablicę rozkładu jazdy autobusów oraz wiatą przystankową. Do popisów dołączył kolega i wspólnie próbowali „pokonać” skrzynkę zasilającą.

Pijani4 Pijani3 Pijani2 Pijani1

Dzięki szybkiej reakcji strażników miejskich, mężczyźni nie zdołali zniszczyć mienia. Przeprowadzone czynności służbowe wykazały, że są oni pod wpływem alkoholu.. Tym razem skończyło się na mandacie karnym w maksymalnej wysokości.

 

Zaśmiecanie terenów zielonych

29 listopada w godzinach popołudniowych dyżurny Straży Miejskiej odebrał telefon od zaniepokojonego mieszkańca, który poinformował o pozbywaniu się śmieci przez mieszkańca powiatu cieszyńskiego z samochodu dostawczego na terenach zielonych przy ul Zdrojowej. Na miejsce zdarzenia natychmiast udał się patrol Straży Miejskiej. Dzięki temu na gorącym uczynku udało się złapać sprawcę wykroczenia. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym.

śmieci1 śmieci

 

Priorytetowe działania Straży Miejskiej w okresie zimowym

Mimo, że w kalendarzu jeszcze jesień, strażnicy podejmują już działania mające na celu udzielenie pomocy osobom narażonym na niską temperaturę, spadającą w godzinach nocnych poniżej 0ºC.

Oprócz działań skupiających się na problemie ludzi wykluczonych, podejmowane są również takie, które są skutkiem lekkomyślności i braku wyobraźni. 28 listopada operator monitoringu miejskiego w odstępie dwóch godzin zauważył dwie osoby, tj. mężczyznę leżącego na pasie zieleni na al. Piłsudskiego i młodą kobietę na ul. Małopolskiej, którzy – jak się potem okazało – byli pod wpływem alkoholu.

   nietrzeźwy 28.11 nietrzeżwa 28.11

Po upewnieniu się, że nie ma potrzeby wzywania ratownictwa medycznego i przeprowadzeniu czynności służbowych, osoby doprowadzono do miejsca zamieszkania.

 

Nieudana wycieczka pod wpływem alkoholu

Był już przygotowany do jazdy. Wsiadł na swój skuter, włożył kask i chciał ruszyć. Tyle że znajdując się pod wpływem alkoholu.

Szczęśliwie dla samego amatora wrażeń jak i być może dla innych uczestników ruchu drogowego którzy przemieszczali się w tym czasie ul. Świerczewskiego, zauważyła to osoba, która o próbach mężczyzny powiadomiła Straż Miejską. Przybyli na miejsce funkcjonariusze szybko spostrzegli starania będącego pod wyraźnym wpływem alkoholu motocyklisty i uniemożliwili mu włączenie się do ruchu. Sprawa została przekazana przybyłym po chwili Policjantom.

Udany finał IV Miejskiego Konkursu Profilaktycznego Dla Szkół Podstawowych

13 maja w Szkole Podstawowej nr 9 odbył się organizowany przez Straż Miejską finał IV Miejskiego Konkursu Profilaktycznego dla Szkół Podstawowych.

Finał, ponieważ tak naprawdę trwał on już od miesiąca, kiedy to do siedziby Straży Miejskiej zaczęły wpływać prace plastyczne, będące pierwszą konkurencją Konkursu. Kolejne dwie, tj. wielobój sprawnościowy oraz test wiedzy miały miejsce już w siedzibie ubiegłorocznego zwycięzcy konkursu, czyli w Szkole Podstawowej nr 9.

Głównym celem naszego przedsięwzięcia było przede wszystkim promowanie zdrowego stylu życia, koleżeństwa, a także zdobycie wiedzy na temat szkodliwości eksperymentowania z używkami.

Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji, podliczeniu punktacji i gorącej dyskusji członków jury okazało się, iż zwyciężyli uczniowie reprezentujący Szkołę Podstawową Nr 18, gdzie w przyszłym roku zorganizowana zostanie V edycja konkursu. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 9, a trzecie miejsce przypadło Szkole Podstawowej nr 14. Każdy biorący udział w konkursie uczeń otrzymał nagrodę.

Gratulujemy wszystkim uczniom fantastycznych występów i prac plastycznych, a pedagogom dziękujemy za tak dobre przygotowanie dzieci do konkursu.

Zapraszamy szkoły do udziału w przyszłym roku!

Straż Miejska na Dniach Otwartych Funduszy Europejskich

10 maja w hali widowiskowo-sportowej miała miejsce sportowo-rekreacyjna impreza zorganizowana z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Tematyka ta doskonale wpisywała się w działalność profilaktyczną Straży Miejskiej, dlatego też z chęcią przyjęliśmy zaproszenie i przygotowaliśmy szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych. Wśród najmłodszych największą popularnością cieszyło się miasteczko ruchu drogowego, gdzie każdy mógł przeobrazić się w wybraną przez siebie rolę: kierowcy pojazdu, pieszego, bądź kierującego ruchem i pod okiem strażnika nabierać doświadczeń w bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Dla nieco starszych przygotowaliśmy stanowisko, gdzie każdy mógł sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ruchu drogowego, a najstarsi, posiadający już uprawnienia do kierowania pojazdami mogli przekonać się za pomocą alkogogli, dlaczego nie należy prowadzić pojazdu pozostając pod nawet niewielkim wpływem alkoholu. Dodatkowo każdy korzystający z atrakcji przygotowanych przez Straż Miejską otrzymał gadżet odblaskowy, mógł też wygrać w zorganizowanych konkursach klocki edukacyjne lub maskotkę SMokusia. Sam SMokuś również cieszył się dużym zainteresowaniem, bawiąc się z dziećmi i pozując do zdjęć.

 

Z notatnika strażnika  – pobicie, włamanie, pijana nastolatka

Interwencje podejmowane dzięki zgłoszeniom mieszkańców stanowią ważną część pracy strażników miejskich, jednak patrolowanie miasta przez strażników w formie patroli pieszych bądź zmotoryzowanych również pozwala na ujawnianie niepożądanych zdarzeń.

Z ostatnich działań z pewnością na uwagę zasługują te podjęte na ul. Gołębiej. Właśnie tam strażnicy zauważyli grupkę osób bezdomnych, tworzących na swoje potrzeby obozowisko „pod chmurką”. Oprócz znanych z wcześniej podejmowanych działań z udziałem osób bezdomnych mężczyzn, na miejscu przebywała także nastolatka, która oświadczyła, iż jest osobą pełnoletnią. Jak jednak wykazały przeprowadzone czynności, dziewczyna wprowadziła w błąd funkcjonariuszy nie tylko co do wieku – miała tylko czternaście lat – ale także wymyśliła pozostałe dane osobowe. Co więcej znajdywała się pod wyraźnym wpływem alkoholu, który jak oświadczyła, nie pochodzi ze sklepu, a zakupiony został przez jednego z niedawno poznanych kompanów. W związku z możliwością zagrożenia zdrowia, nieletnia już pod opieką powiadomionej matki, została przewieziona na badania do WSS nr 2.

Z kolei w trakcie patrolu os. A. Bożka Strażnicy Miejscy zauważyli przy ul. Podhalańskiej mężczyznę trzymającego się za zakrwawioną twarz. Po udzieleniu niezbędnej pierwszej pomocy okazało się, że został on pobity przez kolegę. Poszkodowany został zabrany przez przybyły na miejsce zespół ratowników medycznych do WSS2, trwają też czynności wyjaśniające.

Włamanie o którym mowa w tytule miało miejsce na ul. Wrocławskiej. Około godz. 3.25 w nocy patrolujący ten rejon strażnicy zauważyli ślady włamania do kiosku Ruch. Niestety sprawców czynu nie było już na miejscu ale zabezpieczone materiały z pewnością ułatwią zidentyfikowanie sprawców.Sprawę prowadzi KMP.

 

 

 

Kopnięcie warte 500 zł

W sobotę 25 kwietnia ok. godziny 3.45  operator monitoringu miejskiego zwrócił uwagę na zachowanie przechodnia przemierzającego Jar Południowy. Jak się dość szybko okazało, obserwacja była jak najbardziej wskazana, bowiem przechodząc obok kosza na śmieci młody mężczyzna postanowił wyładować na nim nadmiar energii. Po natychmiastowej interwencji Strażników Miejskich przekonał się, iż tego rodzaju akty wandalizmu mogą być dosyć kosztowne. Funkcjonariusze ukarali sprawcę mandatem karnym oraz nakazali posprzątać skutki swojej działalności.

Masz pytanie, chcesz rozwiać swoje wątpliwości? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

W trakcie podejmowanych działań często spotykamy się z zainteresowaniem ze strony mieszkańców, którzy mają szereg pytań, własnych uwag, spostrzeżeń, na temat zaobserwowanych na terenie miasta nieprawidłowości. Aby ułatwić wszystkim zainteresowanym kontakt ze strażnikiem informujemy, iż do dyspozycji mieszkańców jest dzielnicowy SM, z którym można się skontaktować dzwoniąc pod nr tel. 32 4785290 lub nr alarmowy 986. Przez całą dobę pod wspomnianym numerem alarmowym dyżur pełni Ośrodek Dyżurny Straży Miejskiej, gdzie można zgłaszać doraźne problemy, wymagające podjęcia natychmiastowej interwencji. Inną formą kontaktu ze strażnikiem jest udanie się w dniach dyżuru do siedziby właściwej Rady Osiedla lub Rady Sołeckiej, gdzie dzielnicowy SM często wspomaga działalność rady. Zapraszamy też do bezpośredniego kontaktu w trakcie pikników plenerowych planowanych w okresie letnim na terenie miasta na których Strażnicy Miejscy organizują swoje stanowisko i chętnie odpowiedzą na wszystkie pytanie.

Należy pamiętać także o działającym w strukturach Straży Miejskiej Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, z którego zadaniami można zapoznać się w zakładce „Zarządzanie Kryzysowe”. Numer tel. 32 471 8488.

Widzisz bezpańskiego psa? Wystarczy jeden telefon na 986 – numer alarmowy Straży Miejskiej

W trakcie 3 tygodni strażnicy podjęli 37 interwencji w sprawie niesprawowania właściwej opieki nad psem. Najczęściej kończyły się one nałożeniem mandatu karnego właśnie za brak nadzoru oraz za brak aktualnych szczepień ochronnych. W przypadkach w których ustalenie właściciela biegającego swobodnie czworonoga było niemożliwe, trafiał on do schroniska dla zwierząt. Tylko 21 kwietnia, funkcjonariusze nałożyli cztery takie mandaty, a jeden piesek, który swoim szczekaniem przed blokiem wielorodzinnym zakłócał ciszę nocną, trafił do wspomnianego schroniska.

Osoby trzymające psy zapraszamy do lektury zakładki „Straż Miejska radzi” gdzie znaleźć można informacje dotyczące obowiązków właścicieli zwierząt.

Interwencje Straży Miejskiej – kłamstwo nie popłaca

Niezbyt często, ale zdarza się, że podczas podejmowania przez Strażników Miejskich interwencji sprawcy wykroczeń próbują wprowadzić funkcjonariuszy w błąd, chociażby co do swoich danych osobowych. Najczęściej do takich sytuacji dochodzi pod wpływem alkoholu, który najwidoczniej niektórym osobom dodaje zbyt dużo animuszu i wiary w swoje umiejętności aktorskie. Oczywiście próby te dość szybko są ujawnione przez strażników i wtedy mandat jest zazwyczaj dużo wyższy.

Za przykład może służyć interwencja podjęta 21 kwietnia na os. 1000-lecia w stosunku do trójki mężczyzn raczących się alkoholem „pod chmurką”. Czynności podjęte wobec jednego z nich pozwoliły ustalić, iż w trakcie legitymowania podał on nieprawdziwe dane osobowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz mandatu za spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, dodatkowo został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł za wprowadzanie funkcjonariusza w błąd.

 Uzgodniono miejsca, w których w kwietniu wykorzystywany będzie  „fotoradar”

Zgodnie z ustaleniami z KMP w Jastrzębiu-Zdroju, urządzenie rejestrujące typu Multanova 6F w kwietniu będzie wykorzystywane w poniżej podanych miejscach.

 

Dzień Miejsce Godzina od/do Uwagi
08.04.2015 ul. Pszczyńska 07.30-10.00
10.04.2015 ul. Cieszyńska 07.30-10.00
13.04.2015 ul. Rybnicka 09.00-11.00
15.04.2015 ul. Cieszyńska 10.00-13.00
16.04.2015 al. Jana Pawła II 08.00-10.00
16.04.2015 al. J. Piłsudskiego 11.00-13.00
20.04.2015 ul. Pszczyńska 07.30-10.00
20.04.2015 ul. 11 Listopada 11.00-13.00
23.04.2015 ul. Libowiec 08.00-10.00
27.04.2015 ul. Powstańców Śląskich 12.00-15.00
29.04.2015 al. J. Piłsudskiego 08.00-10.00
29.04.2015 al. Jana Pawła II 11.00-13.00

 

 

Strażnicy Miejscy wśród rowerzystów

 

Straż Miejska zadbała o bezpieczeństwo rowerzystów w zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „IX Rajdzie Rowerowym Pierwszy Dzwonek”.

 

Tym razem ponad 150 miłośników dwóch kółek miało okazję pokonać pętlę liczącą ok 30 km z półmetkiem w Marklowicach. Całą trasę rajdu przemierzyli, także na rowerach, strażnicy miejscy, których głównym zadaniem było zadbanie o bezpieczeństwo cyklistów. Dzięki właściwej współpracy   z organizatorami i osobami prowadzącymi rajd a także odpowiedzialnej postawie cyklistów, w trakcie rajdu przebiegającego w dużej mierze przez otwarte dla uczestników ruchu drogowego trasy, nie zanotowano żadnych niespodziewanych zdarzeń.

 

Śmierdzący problem

Smród jest taki, że nie da się wytrzymać – telefony do Straży Miejskiej z podobnymi skargami od mieszkańców miasta nie są niczym wyjątkowym.

 

Każdy właściciel posesji wie, że jego obowiązkiem jest podłączenie się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Obowiązki te regulują przepisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W innych przypadkach posesje wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe, czyli popularne szamba. Oczywiście, mając szambo należy je regularnie opróżniać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dokumenty przechowywać na wypadek kontroli. Niestety, jak wykazują cykliczne kontrole prowadzone przez strażników miejskich, niektórzy zamiast legalnie pozbywać się nieczystości z przydomowego szamba, wolą je wylewać na sąsiednie posesje lub do przydrożnych rowów.

Osobom które zatruwają w ten sposób środowisko a przy okazji spokój swoich sąsiadów  przypominamy, iż podobny proceder będzie karany grzywną lub wnioskami o ukaranie do Sądu Rejonowego, o czym w ostatnich  dniach przekonali się mieszkańcy ulicy Gospodarskiej, Świerczewskiego i Dubielec, gdzie strażnicy przeprowadzali kontrole posesji.

 

Koń na drodze

Psy i koty – jeśli strażnicy miejscy podejmują interwencje dotyczącą zwierząt to najczęściej mają do czynienia właśnie z nimi. Chociaż zdarzały się też inne. Kilkukrotnie dyżurny SM odbierał telefon od mieszkańców, którzy na trawniku zauważyli węża, a konkretnie, jak się okazywało po podjęciu interwencji, niegroźnego zaskrońca.  Nie tak dawno w centrum miasta nie wiadomo dokładnie skąd, pojawił się baran. W tym wypadku również zaalarmowano strażników.

 

Tym razem jastrzębscy kierowcy przecierali oczy ze zdumienia, gdy 2 kwietnia w godzinach południowych mijali biegającego po ulicy, samotnego konia. Zaalarmowani strażnicy po przybyciu na miejsce podjęli czynności zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ustalenia właściciela. Jak się okazało, czworonożny zbieg sforsował zabezpieczenie w postaci elektrycznego pastucha i dlatego przez nikogo niepokojony mógł rozpocząć zwiedzanie okolicznych terenów. Na szczęście uciekinier nie wyrządził żadnych szkód, a obecnie przebywa na lepiej zabezpieczonym pastwisku.

Konkurs Profilaktyczny dla przedszkolaków

„Jestem bezpieczny i dbam o swoje zdrowie” – pod takim hasłem odbędzie się IV Miejski Konkurs Profilaktyczny dla Przedszkoli. Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy jastrzębskie przedszkola.

 

Regulamin

Pijana 16-latka

26 marca około godz. 18.50 w centrum miasta, na ul. Porozumienia Jastrzębskiego, patrol Straży Miejskiej zauważył dziewczynę leżącą na środku chodnika. Gdy strażnicy podjęli czynności zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy okazało się, że 16-latka znajduje pod wyraźnym wpływem alkoholu. Po nawiązaniu z nią kontaktu mundurowi ustalili, że jedyną przyczyną zasłabnięcia jest zatrucie alkoholem, dlatego też po wykonaniu czynności służbowych dziewczyna została przekazana dorosłym domownikom w miejscu zamieszkania. Sprawa została przekazana policji.

 

Piraci drogowi namierzeni

Wraz z nadejściem wiosny i poprawą warunków drogowych, coraz częściej na ulicach pojawiają się piraci drogowi, dla których sucha nawierzchnia jest wystarczającym pretekstem do rozwijania prędkości znacznie przekraczających tę dozwoloną. Rekordzista? Dozwolona prędkość przekroczona o 81 km/h.

Pierwsze zdjęcie wykonane zostało w godzinach przedpołudniowych 13 marca na ul. Powstańców Śląskich, a widoczny na nim pojazd jechał z prędkością 121 km/h. Wspomniany tegoroczny rekord uwidoczniony jest na drugiej fotografii. Pojazd poruszał się 16 marca Al. Jana Pawła II z prędkością 131 km/h. Jak na autostradzie, gdzie maksymalna dozwolona prędkość to 140 km/h. Tyle że Aleje to ulica miejska ze skrzyżowaniami, przystankami komunikacji publicznej i przejściami dla pieszych. To droga przez którą przechodzą wychowankowie pobliskiej szkoły i przedszkola udając się na lodowisko czy halę sportową. No i wreszcie  jest to także droga która, jak jednoznacznie wynika ze statystyk Policyjnych, jest w czołówce zdarzeń drogowych, również z udziałem pieszych.

Kary przewidziane przez obowiązujące przepisy dla kierowców popełniających opisane wykroczenie to mandat karny w wys. 500 zł i 10 pkt. karnych.

Urządzenia rejestrujące prędkość pojazdów cieszą się różną opinią wśród kierowców. Niewątpliwie jednak w ocenie tych sytuacji zarejestrowanych przez „fotoradar”, wszyscy będą bardziej jednomyślni.

 Uzgodniono miejsca, w których w marcu wykorzystywany będzie w „fotoradar”


Zgodnie z ustaleniami z KMP w Jastrzębiu-Zdroju, urządzenie rejestrujące typu Multanova 6F w miesiącu marzec będzie wykorzystywane w poniżej podanych miejscach.

Dzień Miejsce Godzina od/do Uwagi
04.03.2015 ul. Gagarina 09.00-12.00
06.03.2015 ul. Pszczyńska 07.30-09.00
06.03.2015 al. Jana Pawła II 10.00-12.00
09.03.2015 ul. Cieszyńska 07.30-10.30
11.03.2015 al. J. Piłsudskiego 08.00-11.00
13.03.2015 ul. Powstańców Śląskich 10.00-13.00
16.03.2015 ul. Łowicka 07.00-09.00
16.03.2015 al. Jana Pawła II 10.00-12.00
18.03.2015 ul. Pszczyńska 07.30-09.00
18.03.2015 ul. 11 Listopada 10.00-12.00
20.03.2015 al. J. Piłsudskiego 08.00-10.00
20.03.2015 ul. Cieszyńska 11.00-13.00
23.03.2015 ul. Gagarina 09.00-12.00
25.03.2015 ul. Pszczyńska 07.30-10.00
27.03.2015 ul. Cieszyńska 07.30-10.00
30.03.2015 al. Jana Pawła II 08.00-10.00
31.03.2015 ul. Powstańców Śląskich 09.00-12.00

 

 

Złodzieje sklepowi ujęci

27 lutego około godz.17.00 do Strażników Miejskich patrolujących ul. Warmińską podbiegł pracownik ochrony jednego z pobliskich sklepów i poinformował o dwóch mężczyznach, którzy przed chwilą dokonali kradzieży sklepowej. Po ustaleniu wyglądu złodziei strażnicy podjęli działania, dzięki którym podejrzanych mężczyzn zauważono w rejonie dworca MZK przy ul. A. Bożka. Na widok mundurowych zaczęli uciekać, lecz po krótkim pościgu zostali ujęci. Po rozpoznaniu sprawców przez pracownika ochrony sklepu, zostali oni przekazani przybyłym na miejsce policjantom.

Uwięziony pies uratowany dzięki odpowiedzialnej postawie dziewczynek

Nie wiadomo jak zwierzę znalazło się w studzience kanalizacyjnej ani gdzie przebywało wcześniej. Jedno jest pewne. Odpowiedzialna postawa uczennic zmierzających na zajęcia do pobliskiej szkoły podstawowej najprawdopodobniej uratowała kundelkowi życie.

26 lutego około godz. 8.30 młode dziewczynki dzwoniąc na alarmowy numer 986, zaalarmowały dyżurnego Straży Miejskiej o uwięzionym w studzience kanalizacyjnej przy ul. Reja psie. Na miejscu patrol strażników miejskich potwierdził tą informacje. Na głębokości ok. 3 metrów w betonowej studzience przebywał nieduży, wystraszony pies. Na uwagę zasługuje fakt, iż wejście do studzienki było zasłonięte dużymi kamieniami. Dzięki odpowiedniemu sprzętowi którym dysponuje Straż Pożarna, udało się wyciągnąć czworonoga i przekazać go pracownikowi schroniska dla zwierząt.

Potrącenie na przejściu dla pieszych

Strażnicy jako pierwsi na miejscu zdarzenia udzielali pomocy potrąconej na przejściu dla pieszych kobiecie. 24 lutego około godz. 13.35 na al. Piłsudskiego doszło do potrącenia kobiety na przejściu dla pieszych. Przypadek sprawił, że świadkiem zdarzenia był strażnik miejski, który w tym czasie jechał do pracy. Co więcej, po kilku minutach na miejsce przybył zaalarmowany przez mieszkańca patrol Straży Miejskiej, dzięki czemu możliwe było udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanej kobiecie, odpowiednie zabezpieczenie miejsca i ustalenie świadków zdarzenia. Po chwili na miejsce przybył zespół ratowników medycznych, który zabrał mieszkankę naszego miasta do szpitala oraz patrol ruchu drogowego KMP, któremu wskazano sprawcę zdarzenia i przekazano sprawę.

Zaniedbany pies trafił do schroniska

Dzięki zgłoszeniu mieszkańca i działaniom podjętym przez strażników, wychudzony, zaniedbany pies, został zabrany z terenu prywatnej posesji do schroniska dla zwierząt.

Jeszcze w trakcie trwania ferii zimowych dyżurny SM odebrał telefon od zaniepokojonego mieszkańca, który zwrócił uwagę na złe, jego zdaniem, warunki w jakich trzymany jest  pies na jednej z prywatnych posesji. Strażnicy którzy podjęli działania w tej sprawie, zastali w zaniedbanym ogrodzie przypiętego łańcuchem, zapuszczonego, wychudzonego czworonoga, któremu brakowało chociażby stałego dostępu do wody. Jak ustalili mundurowi, na terenie posesji przebywały kolejne trzy psy, co więcej, żaden z nich nie był poddany obowiązkowym szczepieniom przeciwko wściekliźnie. Za to wykroczenie właściciel został ukarany mandatem karnym, a zaniedbany pies na podstawie przygotowanej decyzji administracyjnej odebrany i umieszczony w schronisku dla zwierząt. Dodatkowo prowadzone jest odrębne postępowanie karne dotyczące nieprzestrzegania przepisów zawartych w Ustawie o Ochronie Zwierząt.

Warto nadmienić, iż w bieżącym miesiącu strażnicy interweniowali kilkukrotnie w sprawie niewłaściwych warunków trzymania psów. Jak wynika z przeprowadzonych czynności służbowych, w większości przypadków obawy osób zgłaszających nie znajdowały odzwierciedlenia w stanie faktycznym, jednak ważne jest, aby nie pozostawać obojętnym wobec zaniedbań czy aktów przemocy stosowanej wobec czworonożnych przyjaciół, o czym świadczy chociażby powyższy przypadek. Dzięki takiej postawie zwierzęta które rzeczywiście potrzebują pomocy trafiają w ręce osób, które zapewniają im właściwe warunki bytowania.

Osoby zainteresowane przepisami dotyczącymi trzymania zwierząt domowych odsyłamy do tekstu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, z którą można zapoznać się tutaj, a także Ustawy o Ochronie Zwierząt, gdzie można znaleźć informacje m.in. na temat warunków, jakie muszą spełniać miejsca w których trzymane są psy.

 

Straż Miejska informuje

Zgodnie z ustaleniami z KMP w Jastrzębiu-Zdroju, urządzenie rejestrujące typu Multanova 6F w lutym będzie wykorzystywane w poniżej podanych miejscach:

 

 

Dzień Miejsce Godzina od/do Uwagi
06.02.2015 Al. Piłsudskiego 09.00-14.00
09.02.2015 ul. Podhalańska 08.00-12.00
11.02.2015 ul. Pszczyńska 08.00-13.00
12.02.2015 ul.11 Listopada 09.00-12.00
16.02.2015 ul. Pszczyńska 07.00-12.00
18.02.2015 ul. Powstańców Śląskich 10.00-14.00
20.02.2015 ul. Cieszyńska 07.00-12.00
23.02.2015 ul. Podhalańska 09.00-13.00
25.02.2015 Al. Piłsudskiego 10.00-14.00
27.02.2015 Al. Jana Pawła II 10.00-15.00

 

 

 

 

Sprawa w sądzie i mandat za akt wandalizmu

Zdarzenia dotyczące niszczenia, dewastacji mienia zazwyczaj opisujemy w miesiącach letnich, kiedy to osoby często będące pod wpływem alkoholu, próbując wykazać się przed kompanami lub kierując się sobie tylko znanymi powodami, walczą z koszami na śmieci i innymi urządzeniami przeznaczonymi do użytku publicznego.

 

W bieżącym roku wandale uaktywnili się jednak wcześniej, bo już 16 stycznia. W tym dniu, krótko przed północą, dwóch mężczyzn przemierzając deptak przy ul. A. Bożka „uatrakcyjniło” sobie nocny powrót do miejsca zamieszkania przewracając betonowe kosze na śmieci. Dodatkowo jeden z koszy został wytoczony na ul. A. Bożka. Zachowanie to nie uszło uwadze strażników miejskich patrolujących ten rejon miasta, dzięki czemu udało się uniknąć poważniejszych konsekwencji bezmyślnego postępowania. Na chwilę przed ujęciem dokonanym przez strażników wandale zdążyli jeszcze wyładować się na plastikowym koszu na śmieci, stojącym przed jednym z bloków wielorodzinnych.

Jeden ze sprawców przyjął mandat karny za popełnione wykroczenie, natomiast drugi, niespełna osiemnastoletni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju nie przyznał się do winy, wobec czego został poinformowany o skierowaniu w tej sprawie wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego. Dodatkową okolicznością obciążającą nastolatka będzie niewątpliwie fakt, iż przeprowadzone badanie na alkomacie wykazało 0,97 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Po zakończeniu czynności służbowych nieletni został odebrany z komendy przez rodzica.

 

Straż Miejska informuje

Zgodnie z ustaleniami z KMP w Jastrzębiu-Zdroju, urządzenie rejestrujące typu Multanova 6F w miesiącu styczeń będzie wykorzystywane w poniżej podanych miejscach.

 

 

Dzień Miejsce Godzina od/do Uwagi
08.01.2015 r. ul. 11 Listopada 08.00 – 13.00
09.01.2015 r. ul. Podhalańska 10.00 – 15.00
12.01.2015 r. ul. Pszczyńska 07.30 – 12.00 szkoła
15.01.2015 r. ul. Cieszyńska 07.30 – 13.00 szkoła
16.01.2015 r. Al .Piłsudskiego 08.00 – 13.00
19.01.2015 r. ul. Cieszyńska 07.30 – 12.00 szkoła
23.01.2015 r. Al .Piłsudskiego 10.00 – 15.00
26.01.2015 r. ul. Pszczyńska 07.30 – 12.00 przedszkole
29.01.2015 r. ul .Pszczyńska 10.00 – 16.00 w  rejonie ul. Stodoły
 

30.01.2015 r.

 

ul. 11 Listopada

 

08.00 – ­­­13.00

 

 

 

 

 

Weekend pod znakiem pomocy osobom bezdomnym

W miniony weekend strażnicy miejscy podjęli jedenaście interwencji ukierunkowanych na pomoc osobom bezdomnym. Podejmowane działania polegały głównie na zorientowaniu się w ich ogólnej sytuacji zdrowotnej i bytowej, a także zaproponowaniu doraźnej pomocy, co jest istotnym elementem zwłaszcza w okresie zimowym, gdy temperatury powietrza w godzinach nocnych nie przekraczają zera stopni Celsjusza. Najczęściej osoby te odmawiały przyjęcia pomocy i opuszczały miejsce przebywania.

Jednak o tym, iż zawsze można natrafić na osobę, która tej pomocy potrzebuje mundurowi wiedzą doskonale. Świadczy o tym interwencja podjęta w ostatni weekend, w niedzielę ok. godz. 2.40. W trakcie patrolu terenu OWN strażnicy zauważyli nieopodal ścieżki leżącego bez ruchu mężczyznę. Już pierwsze czynności pozwoliły na ustalenie, iż znajduje się on w stanie wychłodzenia organizmu, dodatkowo ujawniono obrażenia głowy. Potrzebującemu udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wezwano na miejsce zespół ratownictwa medycznego, który przewiózł mężczyznę do WSzS nr 2.

Straż Miejska grała z Orkiestrą

11 stycznia w całym kraju po raz kolejny zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  Straż Miejska podobnie jak w latach ubiegłych aktywnie uczestniczyła w tym wydarzeniu. Funkcjonariusze patrolujący miejsca w których zorganizowane były imprezy dbali o bezpieczeństwo bawiących się jastrzębian i wolontariuszy, a w Galerii Jastrzębie sekcja profilaktyki SM zapewniła mieszkańcom naszego miasta szereg atrakcji. Z pewnością jedną z nich był SMokuś, który swoją obecnością w galerii i na parkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury sprawił radość niejednemu dziecku.

Stoisko Straży Miejskiej, przy którym każdy mógł zdobyć m.in. elementy odblaskowe, było tłumnie odwiedzane przez osoby, które zdecydowały się spędzić popołudnie wspierając WOŚP, jak również te, które skorzystały z naszej oferty przy okazji zakupów. Cieszymy się także z faktu, iż gadżety odblaskowe Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju cieszyły się dużym powodzeniem w trakcie licytacji.

 

Straż Miejska informuje

Zgodnie z ustaleniami z KMP w Jastrzębiu-Zdroju, urządzenie rejestrujące typu Multanova 6F w miesiącu grudzień będzie wykorzystywane w poniżej podanych miejscach.

 

 

Dzień Miejsce Godzina od/do Uwagi
04.12.2014r Al. Piłsudskiego 07.00-13.00 Skrzyżowanie                                    z ul. Graniczną
10.12.2014 ul. Pszczyńska 07.00-12.00 Szkoła
15.12.2014 ul. Cieszyńska 07.00-12.00 Szkoła
17.12.2014 ul. Wodzisławska 08.00.-12.00 Skrzyżowanie                                       z ul. B.G.P.
18.12.2014 ul. Powstańców Śląskich 10.00-15.00 Skrzyżowanie                                        z ul. Siewną
22.12.2014 Al. Piłsudskiego 08.00-12.00 DH Gwarek
30.12.2014 ul. 11 Listopada 08.00-12.00

 

 

 

Poszukiwany z nieletnią i alkoholem w parku

Strażnicy Miejscy w trakcie nocnego patrolu terenów rekreacyjnych ujęli spożywającego alkohol mężczyznę, poszukiwanego do odbycia kary w zakładzie karnym. 10 listopada ok. godz. 23.30, funkcjonariusze straży miejskiej w parku na os. Zdrój zauważyli spożywającego alkohol mężczyznę, który dodatkowo częstował nim siedzącą obok młodą kobietę. Jak się okazało dzięki przeprowadzonym czynnościom służbowym, mężczyzna zamiast spędzać czas na raczeniu się alkoholem, powinien przebywać w tym czasie w zakładzie karnym. Z kolei jego młodą towarzyszką okazała się 15-letnia mieszkanka Jastrzębia-Zdroju, której badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wskazało prawie 0,5 promila. Dzięki podjętym przez strażników działaniom, 35-latek trafi w końcu do więzienia, natomiast wobec nieletniej zostanie przeprowadzone odrębne postępowanie.

 

Straż Miejska informuje

Zgodnie z ustaleniami z KMP w Jastrzębiu-Zdroju, urządzenie rejestrujące typu Multanova 6F w październiku będzie wykorzystywane w poniżej podanych miejscach.

 

Dzień Miejsce Godzina od/do Uwagi
01.10.2014r ul. Pszczyńska 07.00-12.00
06.10.2014 ul. Cieszyńska 07.00-13.00
07.10.2014 ul. Gagarina 07.00-12.00
08.10.2014 Al. Piłsudskiego 07.00.-13.00
13.10.2014 ul. Libowiec 08.00-14.00
15.10.2014 ul. Ranoszka 08.00-12.00
17.10.2014 ul. Powstańców Śląskich 12.00-17.00
21.10.2014 ul. Pszczyńska 07.30-12.00
22.10.2014 ul. Cieszyńska 07.00-12.00
28.10.2014 Al. Jana Pawła II 07.00-12.00
29.10.2014 ul. Cicha 08.00-12.00
30.10.2014 ul. Pszczyńska 7.00-12.00
31.10.2014 ul. Cieszyńska 12.00-17.00

 

 

Pies pozostawiony bez opieki zaatakował

28 września ok. godz. 18.20 na ul. Wesołej pies rasy mieszanej wykorzystując brak nadzoru zaatakował pasące się owce, w wyniku czego kilka z nich zostało pogryzionych. Na całe szczęście w tym czasie w okolicy nie znajdowało się żadne dziecko, bo wówczas nieuwaga właściciela psa mogłaby być znacznie tragiczniejsza w skutkach.

Przypominamy, iż zgodnie z kodeksem wykroczeń, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia musi liczyć się z ukaraniem mandatem karnym w wysokości 250 zł. W przypadku nie trzymania psa na uwięzi, mandat może wynieść nawet 500 zł. Dodatkowo właściciele psów agresywnych muszą pamiętać o kagańcu.

Wracając do zdarzenia z ulicy Wesołej, oprócz wymienionych powyżej konsekwencji właściciela agresywnego czworonoga, w przypadku dochodzenia swoich praw przez właściciela owiec, czeka też sprawa przed Sądem i kara grzywny.

 

 

 

Uzgodniono miejsca, w których we wrześniu wykorzystywany będzie w fotoradar

Straż Miejska w miesiącach sierpień-wrzesień realizuje zadania zawarte w planie działań „Bezpieczna droga do szkoły”. W pierwszym miesiącu roku szkolnego szczególna uwaga zwracana jest na bezpieczne dotarcie dzieci na zajęcia szkolne, dlatego też urządzenie rejestrujące typu Multanova 8F w tym okresie będzie, zgodnie z poniższym wykazem, wspomagać te działania, mobilizując tym samym kierowców do zwiększenia czujności w rejonie szkół i przedszkoli. Oczywiście oprócz „fotoradaru”, służby mundurowe będą zabezpieczać rejony innych placówek oświatowych w naszym mieście, zwłaszcza przy przejściach dla pieszych.

 

Dzień Miejsce Godzina od/do Uwagi
01.09.2014r ul. Pszczyńska 08.00-10.00 W ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły
02.09.2014 ul. Cieszyńska 08.00-10.00 W ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły
02.09.2014 Al. Piłsudskiego 11.00-13.00 W ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły
03.09.2014 ul. Pszczyńska 07.30.-11.30 W ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły
04.09.2014 ul. Cieszyńska 07.30-12.00 W ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły
05.09.2014 ul. Świerczewskiego 07.30-13.00 W ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły
09.09.2014 ul. Pszczyńska 07.30-11.00 W ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły
10.09.2014 ul. Powstańców Śląskich 07.30-12.00 W ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły
11.09.2014 Al. Piłsudskiego 08.00-12.00 W ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły
15.09.2014 ul. Cieszyńska 07.30-11.00 W ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły
17.09.2014 ul. Libowiec 12.00-16.00
19.09.2014 ul. Pszczyńska 7.30-12.00 W ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły
24.09.2014 ul. Świerklańska 07.00-10.00 W ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły
26.09.2014 ul. Ranoszka 07.30-10.00 W ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły
29.09.2014 ul. Cieszyńska 07.30.-10.00 W ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły
30.09.2014 ul. Pszczyńska 07.30-10.00 W ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły

Bójka dwóch osób została zarejestrowana przez kamerę

23 sierpnia ok. godz. 01:50 na ul. Wielkopolskiej doszło do bójki pomiędzy impulsywnymi mieszkańcami naszego miasta. Dzięki zamontowanej nieopodal kamerze, operator monitoringu miejskiego mógł wysłać na miejsce zdarzenia mundurowych, którzy po przybyciu na miejsce uspokoili krewkich mężczyzn. Po ochłonięciu i ustaleniu personaliów udali się do miejsca zamieszkania. Sprawę prowadzi KMP.

Ponad 300 osób przebadanych alkomatem na własne życzenie w Straży Miejskiej

Ilu kierowców po wypiciu alkoholu, czy będąc „wczorajszym”, decyduje się na jazdę samochodem wyłącznie w roli pasażera? Ciągle za mało. Całe szczęście rośnie grupa tych, którzy po wypiciu piwa czy drinka mają wątpliwości co do stanu swojej trzeźwości.

Nie ryzykuj – jeżeli nie jesteś pewien czy możesz wsiąść za kierownicę, to znaczy, że nie możesz. Przyjdź do nas, gdzie za darmo  będziesz mógł sprawdzić swój stan trzeźwości.

Taka informacja zachęcająca niepewnych swojego stanu kierowców pojawiła się kilka miesięcy temu w lokalnych mediach, i jak można dzisiaj stwierdzić, była to trafiona inicjatywa strażników miejskich. W bieżącym roku już 319 osób rozwiało swoje wątpliwości, dając tym samym świadectwo zdrowego rozsądku i odpowiedzialności za zdrowie i życie swoje i innych uczestników ruchu drogowego.

Jak wynika z prowadzonego rejestru, w przypadku 55 osób wątpliwości okazały się uzasadnione – im alkomat wskazał wynik pozytywny. Najwięcej chętnych do przebadania notuje się w czasie weekendów i dni świątecznych, wtedy też urządzenie najczęściej wskazuje na stan po spożyciu alkoholu. Dotychczasowy rekordzista „wydmuchał” 1,47 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Osoba, która chce się poddać badaniu i ma ku temu uzasadniony powód, powinna zgłosić się do siedziby Straży Miejskiej. Badanie osoby zostanie zarejestrowane, ale nie w celu podejmowania wobec niej kroków prawnych. Wynik badania to wiedza tylko dla kierowcy, Straż Miejska nie wydaje żadnych zaświadczeń.

Fotoradar

Protokół uzgodnienia czasu i miejsca wykorzystania przez Straż Miejską w Jastrzębiu-Zdroju urządzenia rejestrującego typu Multanova 6F.

 

Dzień Miejsce Godzina od/do Uwagi
01.07.2014r Al. Jana Pawła II 08.00-13.00 WSS 2-przejście dla pieszych
02.07.2014 ul. Cieszyńska 09.00-12.00
03.07.2014 ul. Gagarina 08.00-13.00
08.07.2014 ul. Pszczyńska 08.00-12.00 PP-7
09.07.2014 Al. Jana Pawła II 08.00-13.00 WSS 2 przejście dla pieszych
10.07.2014 ul. Gagarina 08.00-13.00
17.07.2014 Al. Piłsudskiego 12.00-16.00 w rej skrzyż z. ul. Graniczną
23.07.2014 ul. Libowiec 10.00-14.00
31.07.2014 ul. Cieszyńska 09.00-12.00

 

 

 

Szukał telefonu, trafił do szpitala

W nocy z 22 na 23 czerwca niektórzy mieszkańcy ul. Młyńskiej zostali obudzeni przez krzyk osoby wołającej o pomoc, dobiegający z terenów sąsiadujących z prywatnymi zabudowaniami. Zaalarmowani przez nich strażnicy przybyli na miejsce, gdzie zastali leżącego mężczyznę. 58-latek oświadczył, że szukał w tym miejscu zgubionego telefonu komórkowego, gdy nagle nieszczęśliwie upadł i nie może samodzielnie się podnieść. Jak się okazało po przebadaniu przez wezwanych do poszkodowanego ratowników medycznych upadek był rzeczywiście nieszczęśliwy, bowiem mężczyzna z podejrzeniem złamania nogi został odtransportowany do WSS nr 2. Po krótkiej penetracji terenu przez strażników okazało się, iż telefon rzeczywiście leżał nieopodal feralnego miejsca zdarzenia. Zguba została oddana pechowemu właścicielowi.

Kobietę z zanikami pamięci przewieziono do domu.

 

21 czerwca około godziny 19.35 dyżurny SM odebrał zgłoszenie od anonimowego mieszkańca, którego zaniepokoiło zachowanie starszej kobiety, od dłuższego czasu chodzącej przy jednym z bloków wielorodzinnych przy ul. Szkolnej. Dzięki właściwej reakcji zgłaszającego,  patrol SM mógł udzielić seniorce pomocy, która jak się okazało cierpi na zanik pamięci. Po ustaleniu informacji adresowych przewieziono ją do miejsca zamieszkania i przekazano rodzinie.

Zgubne skutki picia alkoholu

21 czerwca około godziny 13.50 przy ul. Wielkopolskiej strażnicy miejscy udzielali pomocy mężczyźnie który zamroczony alkoholem leżał w miejscu publicznym. W wyniku udzielonej pomocy mężczyzna doszedł do siebie, a funkcjonariusze przystąpili do legitymowania. Niestety wraz z przypływem świadomości nietrzeźwemu wzrósł także poziom agresji, czego skutek mógł być tylko jeden – obezwładniony został odwieziony do siedziby w KMP.

Sezon na plenerowe imprezy rozpoczęty

Straż Miejska jak co roku aktywnie włącza się w imprezy organizowane w sezonie letnim na terenie naszego miasta. Jesteśmy zapraszani do udziału tak w imprezach edukacyjnych i profilaktycznych dla  najmłodszych, jak i w rodzinnych piknikach integracyjnych.

W minionym tygodniu przy okazji Festynu Rodzinnego, mieliśmy okazję zapoznać wychowanków i ich rodziców z Publicznego Przedszkola nr 13 z pracą naszej formacji. Przy okazji najmłodsi mogli wykazać się znajomością zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym i zdobyć elementy odblaskowe.

Kolejne imprezy w których uczestniczyliśmy w minionym tygodniu organizowane  były przez Miejską Bibliotekę Publiczną, a ich głównym przesłaniem było promowanie czytelnictwa. Dzieci zapoznały się z bajkami czytanymi nie tylko przez strażnika miejskiego, ale też przez przedstawicieli innych służb mundurowych. Była to też okazja do zabawy ze SMokusiem i zdobycia gadżetów odblaskowych.

Zapraszamy na kolejne imprezy plenerowe z udziałem Straży Miejskiej. Najbliższe okazje do wspólnej zabawy to  Dni Jastrzębia-Zdroju 14 czerwca oraz Piknik Organizacji Pozarządowych w Parku Zdrojowym 22 czerwca.

Podsumowanie weekendu

Miniony weekend upłynął pod znakiem bezpośredniej pomocy osobom, którym zaszkodziła wysoka temperatura lub wypity w zbyt dużych ilościach alkohol.

Strażnicy Miejscy wzywani byli kilkanaście razy do osób leżących bądź śpiących w miejscach publicznych. Najczęściej były to osoby pod wpływem alkoholu, którym została udzielona niezbędna pomoc. Pomocy, tym razem medycznej, strażnicy udzielili też dwóm innym mieszkańcom z obrażeniami ciała (m.in. złamana noga). W tych przypadkach niezbędne było przewiezienie ich przez Zespół Ratownictwa Medycznego do WSS 2. Trzy interwencje dotyczyły osób bezdomnych przebywających w miejscach publicznych. Tutaj najczęściej strażnicy spotykali się z odmową przyjęcia pomocy, po czym osoby te opuszczały miejsce przebywania.

Duża ilość podejmowanych interwencji dotyczyła też spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, zakłócania ładu i porządku, czy zakłócania ciszy nocnej.

Straż Miejska informuje

Zgodnie z ustaleniami z KMP w Jastrzębiu-Zdroju, urządzenie rejestrujące typu Multanova 8F w miesiącu czerwcu będzie wykorzystywane w poniżej podanych miejscach.

 

 

Dzień Miejsce Godzina od/do Uwagi
02.06.2014r ul. Cieszyńska 07.00-14.00
04.06.2014 Al. Jana Pawła II 08.00-13.00
05.06.2014 ul. Gagarina 08.00-13.00
07.06.2014 Al. Piłsudskiego 09.00-13.00
09.06.2014 Al. Jana Pawła II 08.00-13.00
11.06.2014 ul. Pszczyńska 07.00-13.00
13.06.2014 ul. Libowiec 12.00-17.00
16.06.2014 ul. Gagarina 08.00-13.00
18.06.2014 Al. Piłsudskiego 10.00-16.00
21.06.2014 ul. Pszczyńska 08.00-12.00
24.06.2014 Al. Jana Pawła II 08.00-13.00
25.06.2014 Al. Jana Pawła II 12.00-18.00
27.06.2014 ul. Cieszyńska 12.00-18.00
30.06.2014 Ul. Pszczyńska 07.00-13.00

Panie zakończyły zmagania na macie

Zakończyła się kolejna edycja kursu samoobrony dla kobiet, zorganizowanego przez Straż Miejską w Jastrzębiu-Zdroju.

W prowadzonych od początku kwietnia zajęciach uczestniczyło 50 pań, które pod okiem doświadczonego instruktora miały okazję zapoznać się z przystępnymi dla kobiet w każdym wieku technikami samoobrony oraz uzyskać praktyczne informacje dotyczące bezpieczeństwa na co dzień. Na zakończenie kursu komendant Straży Miejskiej wszystkim uczestniczkom pogratulował wytrwałości, a także wręczył pamiątkowe dyplomy.

Wszystkie panie zainteresowane taką formą zajęć, zapraszamy na następne edycje kursu w przyszłym roku. O szczegółach będziemy informować za pośrednictwem lokalnych mediów.

Pożar domu  – strażnicy świadkami

24 maja ok. godziny 18.30 w trakcie rutynowego patrolu rejonu miasta, strażnicy miejscy zauważyli płonący dach domu jednorodzinnego przy ul. Równoległej. Szybko podjęte działania pozwoliły zminimalizować straty materialne powstałe na wskutek pożaru, którego przyczyną, jak wynika z analizy strażaków, było uderzenie pioruna. Podjęto też współpracę  z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, dzięki czemu dach został zabezpieczony przed dalszymi opadami deszczu. W czasie zdarzenia mieszkańcy przebywali poza nieruchomością.

Strażnicy zabezpieczali „Kobiety na 5+”

 

25 maja funkcjonariusze SM zabezpieczali organizowany specjalnie dla pań, Jastrzębski Bieg Kobiet „Kobiety na 5+”.

Dbając o bezpieczeństwo uczestniczek, mundurowi  na trasie biegu prowadzącej centralnymi ulicami miasta zabezpieczali rejony skrzyżowań i przejść dla pieszych. Dodatkowo, za pomocą kamer, przebieg imprezy nadzorował operator monitoringu miejskiego.
Dzięki podjętym działaniom 384 startujących biegaczek mogło spokojnie dobiec do mety.

 

 

Podsumowanie tygodnia

W ostatnim tygodniu strażnicy podjęli 17 interwencji związanych z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psa oraz 35 interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscu zabronionym. Na sprawców tego wykroczenia nałożono w  sumie 13 mandatów karnych i skierowano dwa wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Osoby zainteresowane obowiązującymi przepisami z zakresu trzymania zwierząt domowych i spożywania alkoholu, odsyłamy do informacji w zakładce „Straż Miejska radzi”.

Wpadli złodzieje kabli

W sobotnie przedpołudnie 17 maja dwójka mężczyzn przy ul. Biadoszek próbowała wykopać kabel energetyczny.

Dzięki informacji telefonicznej od pracowników ochrony pobliskiej firmy i szybko podjętym działaniom, udało się przyłapać na gorącym uczynku osoby, które zdążyły już wykopać kilkunastometrowy rów i częściowo pozbawić izolacji wystające z ziemi kable. Przy sprawcach znaleziono sprzęt (nożyce do cięcia prętów, łopaty), którym posłużyli się w celu dokonania kradzieży. Sprawców przekazano policji, spawa w toku.

Udany finał III Miejskiego Konkursu Profilaktycznego Dla Szkół Podstawowych

15 maja w Szkole Podstawowej nr 6 odbył się organizowany przez Straż Miejską finał III Miejskiego Konkursu Profilaktycznego Dla Szkół Podstawowych.

Finał, ponieważ tak naprawdę trwał on już od miesiąca, kiedy to do siedziby SM zaczęły wpływać prace plastyczne, będące pierwszą konkurencją Konkursu. Kolejne trzy, tj. wielobój sprawnościowy, test wiedzy, scenka profilaktyczna, miały miejsce już w siedzibie ubiegłorocznego zwycięzcy konkursu, czyli w SP nr6.

Głównym celem naszego przedsięwzięcia było przede wszystkim promowanie zdrowego stylu życia, koleżeństwa, bezpiecznych i asertywnych postaw, a także zdobycie wiedzy na temat eksperymentowania z używkami. Oceny prac plastycznych i pozostałych konkurencji dokonało jury w składzie: Iwona Rosińska, przedstawiciel  Rady Miasta, zastępca przewodniczącej Komisji Edukacji, Małgorzata Ostaszewska-Wdowiak, pełnomocnik prezydenta miasta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, Grzegorz Osóbka, komendant Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji, podliczeniu punktacji i gorącej dyskusji członków jury, okazało się, iż zwyciężyli uczniowie reprezentujący Szkołę Podstawową Nr 9, gdzie w przyszłym roku zorganizowana zostanie IV edycja konkursu. Drugie miejsce zajęła SP 5, a trzecie miejsce przypadło SP 15. Każdy biorący udział w konkursie uczeń otrzymał nagrodę.

Gratulujemy wszystkim uczniom fantastycznych występów i prac plastycznych, a pedagogom dziękujemy za tak dobre przygotowanie dzieci do konkursu.

Zapraszamy szkoły do udziału w przyszłym roku!

Zdjęcia dostępne są w zakładce „Okiem obiektywu” – Konkursy Profilaktyczne SP.

Widzisz bezpańskiego psa? Wystarczy jeden telefon na 986 – numer alarmowy straży miejskiej

Wieczorem 8 maja na ul. Świerklańskiej bezpański pies pogryzł dziecko, a właściciel innego psa został ukarany mandatem karnym za niewłaściwe sprawowanie opieki nad czworonogiem.

 

Około godziny 20.00 patrol SM wspólnie z rakarzem podjął działania na ul. Świerklańskiej, gdzie czteroletnie dziecko zostało ugryzione w palec u ręki. Pies ten został zabrany do schroniska dla zwierząt, gdzie zostanie poddany obserwacji weterynaryjnej. Ustalono też mieszkającego przy innej ulicy właściciela drugiego psa, którego ukarano mandatem karnym za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa.

 

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pies poza ogrodzoną posesją, mieszkaniem, powinien być prowadzony na smyczy. W przypadku natknięcia się na psa bezdomnego, można skorzystać z bezpłatnego nr alarmowego do straży miejskiej – 986, lub bezpośrednio skontaktować się z rakarzem. W obydwu przypadkach pies zostanie przewieziony do schroniska dla zwierząt, gdzie zostanie mu zapewniona odpowiednia opieka.

 

Po więcej informacji dotyczących trzymania zwierząt odsyłamy do zakładki „Straż Miejska radzi – obowiązki właścicieli zwierząt”. Zapraszamy również do odwiedzania stoisk straży miejskiej, które będą wystawiane przy okazji imprez plenerowych organizowanych na terenie miasta. Tam również będzie można zasięgnąć informacji na temat obowiązujących przepisów dotyczących trzymania zwierząt jak i innych będących w zakresie działania SM, a przy okazji zaopatrzyć się w element odblaskowy.

III edycja kursu samoobrony dla kobiet na półmetku

Zadowolenie i coraz większe poczucie bezpieczeństwa – najczęściej takie komentarze słychać wśród pań, które uczestniczą w organizowanym po raz kolejny przez Straż Miejską kursie samoobrony dla kobiet. Tym samym potwierdza się opinia, która towarzyszy temu przedsięwzięciu właściwie od pierwszej edycji.

 

Dzięki swobodnej atmosferze oraz właściwie dobranym i fachowo prowadzonym przez doświadczonego instruktora zajęciom, takie szkolenie to nic innego, jak połączenie „przyjemnego z pożytecznym”. W jego trakcie jest czas na ćwiczenia ogólnorozwojowe, zapoznanie się z przystępnymi dla kobiet w każdym wieku technikami samoobrony oraz uzyskanie praktycznych informacji dotyczących bezpieczeństwa na co dzień.

 

Wszystkie panie zainteresowane taką formą zajęć, zapraszamy na następne edycje kursu. O szczegółach będziemy informować za pośrednictwem lokalnych mediów.

Biała ścieżka na ławce

„Najciemniej pod latarnią (kamerą)” – najwyraźniej z takiego, jak okazało tym razem mylnego założenia, wyszedł bohater nagrania monitoringu miejskiego, zarejestrowanego w nocy w centrum miasta.

5 maja, około godz. 1:15 w nocy strażnik miejski obsługujący kamery monitoringu miejskiego, zauważył przy pawilonach handlowych na Al. Piłsudskiego podejrzanie zachowującą się grupkę mężczyzn. Przeczucie nie myliło operatora – po chwili jeden z nich zaczął wykonywać na ławce czynności, które jednoznacznie kojarzone są z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Na miejsce skierowany został patrol policji, który przeprowadził czynności służbowe.

Straż miejska informuje

Protokół uzgodnienia czasu i miejsca wykorzystania przez Straż Miejską w Jastrzębiu-Zdroju urządzenia rejestrującego typu Multanova 8F

Dzień Miejsce Godzina od/do Uwagi
02.05.2014r ul. Pszczyńska 08.00-12.00 w rej. skrzyż. z ul. Stodoły
06.05.2014 ul. Pszczyńska 08.00-12.00 SP 1
07.05.2014 Al. Piłsudskiego 09.00-13.00 DH Gwarek
09.05.2014 ul. Wodzisławska 10.00-14.00
12.05.2014 Al. Jana Pawła II 09.00-13.00 WSS 2 przejście dla pieszych
13.05.2014 Al. Piłsudskiego 10.00-14.00 wiadukt
15.05.2014 ul. Cieszyńska 08.00-12.00 SP 17
16.05.2014 ul. Podhalańska 11.00-17.00 na wysokości ul. Jasnej
20.05.2014 ul. Cieszyńska 07.00-12.00 na wysokości ul. Małopolskiej
21.05.2014 Al. Piłsudskiego 09.00-13.00 w rej skrzyż z. ul. Graniczną
23.05.2014 ul. Wodzisławska 09.00-13.00
27.05.2014 ul. Cicha 10.00-14.00
28.05.2014 ul. Cieszyńska 08.00-13.00 SP 17
29.05.2014 Al. Jana Pawła II 10.00-17.00 WSS 2 przejście dla pieszych
31.05.2014 ul. Libowiec 11.00-16.00

Straż Miejska zatrzymała nastolatków

23 kwietnia około godziny 15.00 podczas kontroli terenu jednego z przedszkoli usytuowanych na terenie osiedla Arki Bożka patrol Straży Miejskiej zauważył trzy nastoletnie osoby palące i wymieniające się nawzajem przedmiotem przypominającym papieros. Na widok patrolu SM osoby zaczęły zachowywać się nerwowo. Jedna z osób odrzuciła posiadany przy sobie woreczek z suszem koloru brązowego. Osoby, szesnastoletni mieszkańcy Jastrzębia, zostały wylegitymowane a następnie, wraz z zabezpieczonym woreczkiem zawierającym prawdopodobnie środki odurzające przekazane Policji.

Włamywacz w rękach strażników

19 kwietnia strażnicy miejscy ujęli sprawcę włamania, do którego doszło na terenie ogródków działkowych przy os. 1000-lecia. W sobotni wieczór, ok. 20.30, patrol SM udał się na os 1000-lecia, gdzie jak wynikało ze zgłoszenia właściciela jednej z działek położonych na terenie ogródków, nieznany mężczyzna włamał się do jego altany, dokonując przy tym dewastacji mienia. Dzięki niezwłocznie podjętym przez strażników działaniom, sprawcę udało się ująć gdy przebywał jeszcze na terenie okradanej działki. Okazał się nim 19-letni mieszkaniec naszego miasta, którego przewieziono do KMP. Sprawa w toku.

Strażnicy na rajdzie rowerowym.

12 kwietnia patrol rowerowy Straży Miejskiej uczestniczył w organizowanym po raz 8 przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Rajdzie Rowerowym „Pierwszy Dzwonek”.

Główną ideą rajdu było popularyzowanie turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku, a także poznanie tras rowerowych wokół naszego miasta. W takiej imprezie nie mogło zabraknąć strażników miejskich, którzy w sezonie, gdy tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne, również pełnią swoje obowiązki w patrolach rowerowych. Do udziału w imprezie zgłosiło się 140 uczestników, a trasa przejazdu wynosząca ok. 25 km przebiegała głównie po ulicach, po których odbywał się ruch pojazdów, dlatego  udział strażników był istotny dla właściwego zabezpieczenia przejazdu i bezpiecznego dotarcia wszystkich uczestników do mety. Dodatkowo najmłodszym rowerzystom funkcjonariusze wręczyli gadżety odblaskowe, z których mogą korzystać w trakcie pieszych  i rowerowych wycieczek.

Oklejanie miejsc publicznych tym razem z finałem w sądzie.

7 kwietnia operator monitoringu po raz kolejny w centrum miasta wychwycił okiem kamery mężczyznę rozklejającego ogłoszenia reklamowe w miejscach do tego nie przeznaczonych. „Ozdobione” ulotkami zostały m.in. wiaty przystankowe, budki telefoniczne i inne obiekty użyteczności publicznej. Z uwagi na fakt, iż osoba ta w przeszłości była już dwukrotnie karana mandatem karnym za podobne wykroczenie, tym razem zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Nieprzypadkowy wyciek paliwa.

Spod samochodu wycieka paliwo – tak w piątkowe popołudnie brzmiało zgłoszenie przekazane dyżurnemu Straży Miejskiej przez mieszkańca, którego zaniepokoił charakterystyczny płyn wyciekający z pojazdu osobowego zaparkowanego na ul. Boża Góra Prawa.

Po przybyciu na miejsce patrol SM potwierdził to doniesienie. I wszystko wskazywało na standardowy przebieg interwencji, dopóki strażnicy dokładnie nie zbadali miejsca wycieku. Okazało się bowiem, iż dziura w zbiorniku paliwa jednoznacznie wskazuje na celowe działanie osób trzecich. Miejsce zdarzenia zabezpieczono, powiadomiono właściciela pojazdu a także odpowiednie służby.

Butelką w samochód

Dzięki pomocy mieszkańca, zostali ujęci sprawcy dewastacji mienia – prywatnego samochodu zaparkowanego na parkingu przy ul. Wrocławskiej.  31 marca, około godziny 19.30, patrol SM udał się na ul. Wrocławską w sprawie zgłoszenia o dewastacji mienia. Na miejscu zgłaszający mężczyzna opisał osoby, które wyrzuciły z dziewiątego piętra bloku butelkę po piwie, która uderzyła w zaparkowany pojazd. Co prawda opisanych sprawców nie było już w bloku, ale dzięki podjętym działaniom, strażnicy namierzyli ich w rejonie Banku PKO przy Al. Piłsudskiego. W trakcie wykonywania czynności służbowych jeden z mężczyzn przyznał się do wyrzucenia butelki przez otwarte okno. Sprawa w toku.

Straż miejska informuje

Czas i miejsce wykorzystania przez Straż Miejską w Jastrzębiu-Zdroju urządzenia rejestrującego typu Multanova 6F.

 

 

Dzień Miejsce Godzina od/do Uwagi
02.04.2014 r. ul.Pszczyńska – szkoła 9.00 – 12.00
04.04.2014 r. Jana Pawła II 9.00 – 13.00 przejście dla pieszych obok WSS nr.2
07.04.2014 r. ul.Cieszyńska – szkoła 9.00 – 13.00
09.04.2014 r. Al.Piłsudskiego 10.00 – 15.00 za UM w kierunku ul.Rybnickiej
14.04.2014 r. ul.Pszczyńska – przedszkole 7.00 – 10.00 działania „Prędkość”
14.04.2014 r. ul.Cieszyńska – szkoła 11.00 – 14.00 działania „Prędkość”
19.04.2014 r. ul.Powstańców Śl. 14.00 – 19.00 na wysokości ul.Siewna
23.04.2014 r. ul.Gagarina 10.00 – 13.00
30.04.2014 r. Al.Piłsudskiego 9.00 – 13.00 na wysokości przejścia dla pieszych przy DH Gwarek

 

 

 

Pierwszy etap III Miejskiego Konkursu Profilaktycznego  dla przedszkoli za nami

Prace plastyczne autorstwa jastrzębskich przedszkolaków zostały już ocenione, a obecnie można je podziwiać w holu głównym Urzędu Miasta.

Konkurs profilaktyczny jest organizowany przez Straż Miejską i Wydział Edukacji Urzędu Miasta, przy współpracy z PP nr 11. Jest on podsumowaniem całorocznych, cyklicznych spotkań przedszkolaków ze strażnikami miejskimi, mającymi na celu kształtowanie bezpiecznych i pozytywnych postaw związanych z porządkiem i bezpieczeństwem na co dzień wśród dzieci.

Konkurencja plastyczna jest jego pierwszym etapem, a na kolejny, w trakcie którego przedszkolaki będą miały okazję zaprezentować się na scenie w małej formie teatralnej, zapraszamy wszystkich do kina Centrum, 11 kwietnia na godz. 9.30.

Pijany rowerzysta na al. Piłsudskiego

24 marca około godziny 15.45 patrol pieszy strażników zauważył mężczyznę, który miał duże problemy z utrzymaniem równowagi w trakcie jazdy rowerem po chodniku przy al. Piłsudskiego. Przeprowadzone czynności pozwoliły ustalić, iż znajduje się on w stanie nietrzeźwości. Sprawa w toku.

Pierwszy wiosenny weekend  w monitoringu miejskim

W sobotnie popołudnie uwaga operatora monitoringu miejskiego została zwrócona na rejon przystanku przy pawilonie Supersam na al. Piłsudskiego, a dokładnie na zachowanie dwójki mężczyzn, którzy byli wyraźnie w dobrym humorze, być może dzięki trzymanemu napojowi w puszce. Niestety dość szybko dobry humor ustąpił miejsca agresji, która została skierowana przeciwko mężczyźnie przebywającemu w rejonie wiaty przystankowej. Przybyły na miejsce patrol straży miejskiej ostudził zapały agresorów, nakładając na nich dodatkowo mandaty karne.

Swoim zachowaniem nie popisali się też bohaterowie zajścia, które miało miejsce kilka godzin później, w okolicy skrzyżowania ul. Łowickiej i ul. Mazowieckiej. Tym razem grupka osób postanowiła pozbyć się niesionych kufli roztrzaskując je o chodnik oraz ulicę, po której przejeżdżały samochody.

Ta interwencja strażników, z uwagi na fakt, iż sprawcy nie przyznali się do winy, zakończyła się poinformowaniem ich o skierowaniu wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Kobiety nauczą się bronić

Prezydent miasta Marian Janecki zaprasza mieszkanki Jastrzębia-Zdroju do uczestnictwa w kolejnej edycji, organizowanego przez Straż Miejską bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet.

Inauguracja kursu odbędzie się 8 kwietnia o godzinie 20.00. Zajęcia (12 spotkań) odbywać się będą w sali lustrzanej hali widowiskowo-sportowej przy al. Jana Pawła II 6 w następujących terminach:

– 8, 15, 22, 29 kwietnia (wtorki) godz. 20.00

– 12, 26 kwietnia (soboty) godz. 11.00

– 7, 14, 21 maja (środy) godz. 20.00

– 10, 17, 24 maja (soboty) godz. 11.00.

Przewidywany czas poszczególnych zajęć – 1,5 godziny.

Celem kursu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, zdobycie oraz pogłębienie wiedzy pomocnej w przewidywaniu niebezpieczeństw oraz rozwinięcie umiejętności niezbędnych w trakcie stosowania odpowiednich działań zapobiegawczych.

Deklaracje uczestnictwa można składać od 24 marca w godz. od 7.30 do 14.30 w siedzibie Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60, pokój 8A, tel. 32 47 85 288. Ilość miejsc jest ograniczona.

Regulamin i oświadczenie

Konkursy profilaktyczne po raz trzeci

Straż Miejska zaprasza jastrzębskie przedszkola oraz szkoły podstawowe do udziału w trzeciej edycji konkursów profilaktycznych.

Pierwszy z konkursów skierowany jest do przedszkolaków. Zgłoszenia do III miejskiego konkursu profilaktycznego „Jestem bezpieczny i dbam o swoje zdrowie” można przesyłać do 14 marca.

Natomiast zgłoszenia do III miejskiego konkursu profilaktycznego dla szkół podstawowych przesyłać można do 31 marca.

 

Szczegóły dotyczące m.in. zgłoszeń znajdują się w zamieszczonych regulaminach.

Wiata przystankowa to nie powierzchnia reklamowa

Dzięki słupom ogłoszeniowym które są rozmieszone na terenie miasta, możliwe jest naklejanie ogłoszeń i ulotek reklamowych w miejscach, gdzie nie wiąże się to z łamaniem prawa. Niestety zdarza się, iż niektórzy nie przestrzegają przepisów, czym zdecydowanie wpływają na pogorszenie walorów estetycznych oklejonych miejsc, a także czynią je niezdatnym do użytkowania, np. rozkład jazdy autobusów. Właśnie takie zdarzenie 13 lutego zarejestrował operator monitoringu miejskiego. Strażnicy złapali mężczyznę na gorącym uczynku, w trakcie obklejania kolejnego miejsca zdecydowanie nie przeznaczonego do tego celu – budynku przychodni przy ul. Wielkopolskiej. Sprawca został ukarany mandatem karnym.

Spożywanie w miejscu zabronionym okiem kamery

Łagodna dotychczas zima pozwala nam na dłuższe przebywanie na świeżym powietrzu i korzystanie ze stosunkowo ładnej pogody. Jednak ta przyjazna aura nie jest wytłumaczeniem dla osób, które w miejscach publicznych postanowiły raczyć się alkoholem. Operatorzy monitoringu dość często „wyłapują” okiem kamery sprawców takich wykroczeń, dla których zdarzenie takie kończy się najczęściej mandatem karnym.

Samochód z Wodzisławia Śląskiego odnaleziony w Jastrzębiu-Zdroju

28 stycznia, dzięki informacji od mieszkańca sołectwa Ruptawa, strażnicy miejscy zidentyfikowali samochód marki BMW, ukradziony mieszkańcowi Wodzisławia Śląskiego.

Jak stwierdził w trakcie rozmowy telefonicznej z dyżurnym SM mieszkaniec naszego miasta,  wydaje mu się podejrzane, iż pojazd na „obcych” tablicach rejestracyjnych stoi unieruchomiony od dłuższego czasu na ul. ks. Płonki, nie wzbudzając niczyjego zainteresowania. Działania podjęte przez strażników potwierdziły jego przypuszczenia – uszkodzenia samochodu jednoznacznie wskazywały, iż padł on łupem złodziei. Jak się zresztą później okazało, z kradzieży pochodziły też tablice rejestracyjne, pochodzące tym razem z samochodu zarejestrowanego w Rybniku.

Straż Miejska grała z Orkiestrą

12 stycznia w całym kraju po raz kolejny zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  Straż Miejska podobnie jak w latach ubiegłych aktywnie uczestniczyła w tym wydarzeniu. Funkcjonariusze patrolujący miejsca w których zorganizowane były imprezy dbali o bezpieczeństwo bawiących się jastrzębian i wolontariuszy, a w Galerii Jastrzębie sekcja profilaktyki SM zapewniła mieszkańcom naszego miasta szereg atrakcji. Z pewnością jedną z nich był SMokuś, który swoją obecnością w galerii i na parkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury sprawił radość niejednemu dziecku.

Stoisko Straży Miejskiej, przy którym każdy mógł zdobyć elementy odblaskowe, było tłumnie odwiedzane przez osoby, które zdecydowały się spędzić popołudnie wspierając WOŚP jak również te, które skorzystały z naszej oferty przy okazji zakupów.

O krok od nieszczęścia

W trakcie nocnego patrolu miasta, strażnicy miejscy na ul. Witczaka, ok. godz. 2.40, zauważyli wydobywający się z podziemnego pomieszczenia gęsty dym. Z uwagi na fakt, iż to miejsce jest znane strażnikom jako jedne z tych, w którym w okresie jesienno-zimowym mogą przebywać osoby bezdomne, wezwali na miejsce zastęp straży pożarnej, którzy umożliwili bezpieczne wejście do bunkra.  Jak się okazało, w środku rzeczywiście przebywał śpiący mężczyzna, mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju, który z powodu zimna postanowił przed zaśnięciem rozpalić ognisko. Dzięki szybkiej reakcji służb, mężczyzna bez większego uszczerbku na zdrowiu trafił ostatecznie na obserwację do WSS nr 2 z objawami lekkiego zatrucia.

Mandat za oklejanie wiat przystankowych

Nocna pora i brak bezpośrednich świadków nie pomogła sprawcom w oklejaniu wiat przystankowych. Właśnie w nocy, ok. godz. 0.30, operator miejskiego monitoringu zauważył dwóch mężczyzn, którzy w centrum miasta obklejali ogłoszeniami m.in. wiaty przystankowe. Ponieważ mężczyźni poruszali się samochodem, przybyły na miejsce patrol straży miejskiej na miejscu ich nie zastał, ale krótka penetracja terenu pozwoliła złapać ich na gorącym uczynku w innej części miasta. Winni wykroczenia zostali ukarani mandatem karnym.

Mikołaj ze Strażą Miejską

Jak co roku strażnicy miejscy z okazji Dnia Św. Mikołaja postanowili  przyłączyć się do działań mających na celu sprawienie jak najwięcej radości najmłodszym mieszkańcom naszego miasta.

Tym razem wspólnie z Zarządem Osiedla Chrobrego oraz Szkołą Podstawową Nr 20 zorganizowaliśmy Mikołajkowy Konkurs Plastyczny „Osiedle Chrobrego – Tutaj Bezpiecznie Spędzam Czas”.  Dzieci chętnie włączyły się w to przedsięwzięcie, dlatego komisja konkursowa stanęła przed nie lada wyzwaniem, wybrania czterech najlepszych prac w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III oraz IV-VI. Oczywiście nagrody zostały wręczone właśnie 6 grudnia, a ponieważ Św. Mikołaj nie mógł pominąć żadnego dziecka, upominki zostały wręczone każdemu uczestnikowi konkursu.

Zanim przyjdą mrozy… wspólne działania Straży Miejskiej z Ośrodkiem Pomocy Społecznej

W nocy z 26 na 27 listopada patrol SM wspólnie z pracownikami OPS kontrolował miejsca pobytu osób bezdomnych. Były to tereny ogródków działkowych, pustostanów, kanałów ciepłowniczych, piwnic i innych miejsc, w których osoby bezdomne mogłyby szukać schronienia przed panującymi na zewnątrz warunkami atmosferycznymi. Każdą zastaną osobę rozpytano na okoliczność sytuacji życiowej i materialnej, a także została zaproponowana m.in. pomoc lekarska, czy pomoc  w zorganizowaniu miejsca w noclegowniach. Żadna osoba niestety nie była zainteresowana przyjęciem jakiejkolwiek pomocy. Podobne akcje będą powtarzane.

Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

29 października Szkoła Podstawowa nr 10 zorganizowała dla swoich uczniów z klas I-III konkurs wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jak co roku, Straż Miejska chętnie włączyła się do udziału w tej imprezie. Na zaproszenie szkoły, w obradach komisji konkursowej uczestniczył zastępca komendanta Straży Miejskiej, pan Andrzej Salamon. Jak powiedział po jej zakończeniu, mile zaskoczył go wysoki poziom wiedzy jaką prezentowali młodzi uczniowie, i ich znakomite przygotowanie do często niełatwych  zadań, polegających m.in. na rozwiązywaniu testów czy  praktycznym przejechaniu rowerem po torze z przeszkodami. Dlatego też  z przyjemnością wręczał drobne upominki dla wszystkich uczestników konkursu i nagrody dla zwycięzców, przygotowane przez Straż Miejską.

Zakończyła się II edycja kursu samoobrony dla kobiet

29 października zakończyła się kolejna edycja kurs samoobrony dla kobiet, zorganizowanego przez Straż Miejską w Jastrzębiu-Zdroju.

W prowadzonych od początku września zajęciach uczestniczyło 40 pań, które pod okiem doświadczonego instruktora miały okazję zapoznać się z przystępnymi dla kobiet w każdym wieku technikami samoobrony, oraz uzyskać praktyczne informacje dotyczące bezpieczeństwa na co dzień. Na zakończenie kursu Komendant Straży Miejskiej wszystkim uczestniczkom pogratulował wytrwałości, a także wręczył pamiątkowe dyplomy.

Wszystkie panie zainteresowane taką formą zajęć, zapraszamy na następne edycje kursu  w przyszłym roku. O szczegółach będziemy informować za pośrednictwem lokalnych mediów.

Interwencje Straży Miejskiej

Niezbyt często, ale zdarza się, że podczas podejmowania przez Strażników Miejskich interwencji funkcjonariusze obrażani są w sposób wulgarny przez osobę, wobec której interwencja jest podejmowana. Zdarza się również, że taka osoba (lub osoby) odgrażają się mundurowym, starając się w ten sposób wpłynąć na podejmowane przez nich czynności. Oczywiście najczęściej do takich sytuacji dochodzi pod wpływem alkoholu, który najwidoczniej niektórym osobom dodaje zbyt dużo animuszu.

O ile nie ma to większego wpływu na tok przeprowadzania interwencji, o tyle warto zdawać sobie sprawę z faktu, iż znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych, jest kwalifikowane jako przestępstwo określone w artykule 226 § 1 Kodeksu Karnego i zagrożone jest karą grzywy, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeszcze poważniejsze sankcje grożą osobie, która za pomocą gróźb wywiera wpływ na podejmowane przez funkcjonariusza czynności – taki delikwent może spędzić „za kratkami” nawet trzy lata.

Przykładem takiego zachowania może być interwencja podjęta przez strażników w dzielnicy Zdrój  28 października około godziny 17.00, w stosunku do dwóch mężczyzn zakłócających porządek publiczny i spożywających w miejscu zabronionym alkohol. Jeden z nich postanowił popisać się przed kompanem i przechodniami i zaczął wykrzykiwać słowa ogólnie uważane za wulgarne, znieważając przy tym przedstawicieli służb mundurowych. Jego dalsze zachowanie również zdecydowanie odbiegało od ogólnie przyjętych norm, w związku z czym konieczne było zastosowanie wobec niego środków przymusu bezpośredniego. W związku z popełnionymi czynami zabronionymi, jastrzębianin został przewieziony do KMP. Sprawa w toku.

Straż Miejska na Festiwalu Sportów i Sztuk Walki

Główną ideą zorganizowanego 18 października przez Jastrzębski Klub Judo Koka Festiwalu Sportów i Sztuk Walki była promocja zdrowego trybu życia, wolnego od używek. Tematyka ta doskonale wpisywała się w działalność profilaktyczną Straży Miejskiej, dlatego też z chęcią przyjęliśmy zaproszenie organizatora, i co prawda nie na macie, ale również bardzo aktywnie uczestniczyliśmy w tym przedsięwzięciu.

Wystawione przez strażników stanowisko cieszyło się przez cały czas trwania imprezy dużym zainteresowaniem. Dorośli uczestnicy mogli zapoznać się dokładnie z wyglądem substancji psychoaktywnych, a także zasięgnąć informacji na ich temat, również z dostępnych bezpłatnie wydawnictw. Dzieci z kolei miały okazję wygrać przeróżne gadżety odblaskowe, klocki edukacyjne, maskotkę SMokusia, w organizowanych dla nich konkursach i zabawach. Zresztą sam SMokuś również cieszył się dużym zainteresowaniem, bawiąc się z dziećmi i pozując do zdjęć.

Dziękujemy za zaproszenie i do zobaczenia na kolejnych, niosących tak ważne przesłania imprezach.

Pijany nastolatek na klatce schodowej

24 października około godz. 20.30 strażnicy miejscy podjęli interwencję w stosunku do będącego w stanie upojenia alkoholowego 13-latka, leżącego na klatce schodowej jednego z bloków wielorodzinnych przy ul. Katowickiej. Z uwagi na stan małoletniego, na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który podjął decyzję o przewiezieniu chłopca do WSS2. Sprawa pijanego nastolatka trafiła do właściwego referatu Policji, i najprawdopodobniej będzie miała finał w sądzie rodzinnym.

Dzieci wspólnie ze strażnikami bezpiecznie wróciły do szkoły

Straż Miejska jak co roku, od początku roku szkolnego podjęła działania pod nazwą ”Bezpieczna droga do szkoły”. Jeszcze w okresie wakacyjnym patrole SM kontrolowały tereny przy placówkach oświatowych, zwracając uwagę m.in. na wszelkie nieprawidłowości i niedogodności, mogące wpłynąć na bezpieczeństwo najmłodszych w drodze do szkoły. Od drugiego września, przy wybranych przejściach dla pieszych usytuowanych w rejonie szkół, strażnicy zwracali szczególną uwagę na stosowanie się kierowców do przepisów zawartych w prawie o ruchu drogowym, oraz na odpowiednie zachowanie się dzieci i ich rodziców, korzystających z chodników i przejść dla pieszych.

Po zakończeniu czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa komunikacyjnego, funkcjonariusze Straży Miejskiej obecnie patrolują tereny przy szkołach, przeciwdziałając  aktom dewastacji, zaśmiecania, a także przypadkom palenia przez uczniów papierosów i innym czynom zabronionym.

Przez cały wrzesień prowadzone są również działania profilaktyczne, polegające na spotkaniach strażników z dziećmi, celem przybliżenia im tematyki związanej z bezpieczną drogą do szkoły.

 

 

Zaatakował młotkiem szybę gabloty

Specjalnego narzędzia użył sprawca dewastacji mienia, aby z sobie tylko znanego powodu potłuc szybę gabloty zawieszonej na pawilonie przy ul. Katowickiej.

Właśnie w tym rejonie, ok. 23.50, patrol SM zwrócił uwagę na dwóch mężczyzn, z których jeden trzymał młotki wykorzystywane do rozbijania szyb, m.in. w trakcie wypadków w transporcie kołowym. Przeczucie nie myliło strażników, po chwili właściciel narzędzi wykorzystał je do zniszczenia gabloty ogłoszeniowej, wiszącej na ścianie budynku. Sprawa w toku.

Rocznica wybuchu II wojny światowej z udziałem strażników miejskich

W tym roku obchody upamiętniające ten szczególny dzień miały wyjątkowy charakter. Rozpoczęły się mszą polową na Bożej Górze, a następnie, po przemarszu ulicami miasta, kontynuowane były w Parku Zdrojowym, gdzie wszyscy chętni mogli podziwiać wojskowy sprzęt.

Jak zawsze przy ważnych uroczystościach, które mają miejsce na terenie naszego miasta, strażnicy miejscy wystawili poczet ze sztandarem miasta. Patrole SM dbały też o bezpieczeństwo mieszkańców w trakcie przemarszu z Bożej Góry do Parku Zdrojowego.

Kontrola Straży Miejskiej

W nocy z 13 na 14 sierpnia w trakcie kontroli terenu boiska sportowego Zryw Bzie przy ul. Spółdzielczej, funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawnili czterech młodych mężczyzn. Na widok patrolu jedna z osób usiłowała schować trzymany w ręce woreczek z nieznaną substancją pod wkopaną w ziemię oponę. Mężczyźni zostali wylegitymowani, a woreczek wypełniony prawdopodobnie suszem konopnym zabezpieczono do czasu przybycia wezwanej na miejsce policji, której przekazano osoby ujęte.

Z pasażerką na motorowerze od ojca

W nocy z poniedziałku na wtorek, ok. godz. 1.20, patrolujący osiedle Zdrój strażnicy zauważyli jadące na motorowerze dwie osoby, które nie miały założonych obowiązkowych kasków, a dodatkowo sam pojazd nie miał włączonych świateł mijania.

W trakcie kontroli okazało się, że kierowca nie posiada dowodu rejestracyjnego pojazdu, ani innych wymaganych dokumentów.  Jak stwierdził 24-latek, motorower należy do jego ojca i obecnie korzysta z niego bez jego wierdzy. Sprawa w toku.

Przyjął mandat, jednak zmienił zdanie. Sprawa trafi do Sądu

W sobotnie popołudnie pieszy patrol strażników miejskich kontrolujący teren osiedla Barbary zauważył w rejonie skateparku, gdzie bawiło się wiele rodzin z dziećmi, mężczyznę usiłującego spożyć alkohol.

Za popełnione wykroczenie mieszkaniec naszego miasta przyjął mandat kredytowy. Nie wiadomo co wpłynęło na zmianę jego decyzji, być może wypity wcześniej alkohol, ale faktem jest, iż po chwili, przy strażnikach, ostentacyjnie potargał druk mandatu i wyrzucił go na trawnik, dodatkowo prezentując swoje niewybredne słownictwo. Kolejnego mandatu, tym razem na wyższą kwotę, 23-latek zdecydował się od razu nie przyjmować. W związku z popełnionymi wykroczeniami został poinformowany o skierowaniu sprawy do Sądu Rejonowego.

Bezpieczeństwo w cenie złomu?

6 czerwca około godziny 19.30 strażnicy miejscy złapali na gorącym uczynku mężczyznę, który na ul. Katowickiej wyrywał z rur ciepłowniczych przygotowanych do montażu, przewody instalacji alarmowej. Dodatkowo, przy 42-latku znaleziono kilkanaście już zdekompletowanych urządzeń.

 

Instalacje alarmowe montowane w sieci ciepłowniczej służą do szybkiej lokalizacji ewentualnej awarii, co w konsekwencji przekłada się m.in. na minimalizację kosztów naprawy i mniejszą uciążliwość dla mieszkańców. Sprawca został przekazany funkcjonariuszom Policji – sprawa w toku.

Przypominamy o miejscach objętych zakazem palenia wyrobów tytoniowych

W związku z powtarzającymi się interwencjami dotyczącymi palenia wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazem przypominamy, że ostatnia nowelizacja ustawy o Ochronie Zdrowia Przed Następstwami Używania Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych z 2010 roku, wyraźnie wskazuje miejsca, gdzie palenie tytoniu jest zabronione.

Do tych miejsc zaliczają się m.in. wiaty przystankowe komunikacji publicznej oraz ogólnodostępne miejsca przeznaczone do zabaw dzieci. Po szczegóły odsyłamy do zakładki „Straż Miejska radzi”, punkt „Zakaz palenia”.

Pod wpływem alkoholu obnażał się w lokalu

W piątkowe popołudnie, 31 maja, do dyżurnego Straży Miejskiej zadzwoniła właścicielka lokalu, która oświadczyła, że jeden z klientów spożywa niezakupiony w lokalu alkohol i obnaża się w obecności innych. Na miejscu, przy jednym ze stolików usytuowanych na zewnątrz, strażnicy zastali mężczyznę w stanie upojenia alkoholowego, który dodatkowo w trakcie czynności prowadzonych przez patrol wykrzykiwał głośno słowa nieprzyzwoite. Co istotne, w tym czasie w ogródku przebywało kilkanaście osób, również dzieci. Mężczyznę przewieziono do miejsca zamieszkania, gdzie został przekazany rodzinie. W związku z popełnionymi wykroczeniami zostanie sporządzony wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Sezon na plenerowe imprezy rozpoczęty

Straż Miejska jak co roku aktywnie włącza się w imprezy organizowane w sezonie letnim na terenie naszego miasta i nie tylko. Jesteśmy zapraszani do udziału tak w imprezach edukacyjnych i profilaktycznych dla  najmłodszych, jak i w rodzinnych piknikach integracyjnych.

12 maja gościliśmy w Żorach, gdzie miejscowa jednostka Państwowej Straży Pożarnej z okazji 25-lecia istnienia zorganizowała rodzinny piknik. Dzięki naszej obecności mieszkańcy Żor mieli okazję zapoznać się z formacją Straży Miejskiej, a najmłodsi pobawić się ze SMokusiem.

W minionym tygodniu zostaliśmy zaproszeni wspólnie z funkcjonariuszami Policji z Cieszyna do wsparcia Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Drogomyślu. Zaproszenie chętnie przyjęliśmy, uznając iż będzie to doskonała okazja nie tylko do wdrażania dzieciom zasad ruchu drogowego, ale również do zapoznania ich z formacją Straży Miejskiej. Ponieważ turniej był zorganizowany dla uczniów z młodszych klas Szkoły Podstawowej, uczestniczył w nim także SMokuś, który od razu zyskał nowych sympatyków, tak wśród dzieci jak i wśród grona pedagogicznego.

Z kolei 24 maja uczestniczyliśmy w zorganizowanym przez Przedszkole Publiczne nr 17 festynie. Tym razem z atrakcji przygotowanych przez strażników mogli skorzystać nie tylko mieszkańcy naszego miasta ale również goście z ośmiu krajów europejskich, przybyłych do nas w ramach programu Comenius.

Plac zabaw – miejsce przeznaczone do zabaw dla dzieci

O tym że plac zabaw powinien służyć najmłodszym zapomniał 27 latek, który 15 maja w godzinach popołudniowych nie dość że na jednym z nich, przy ul. Małopolskiej spożywał alkohol  i palił tytoń – co w ogólnodostępnym miejscu przeznaczonym do zabaw dzieci jest zabronione – to dodatkowo zaczął używać słów nieprzyzwoitych.  Co istotne, w tym czasie na placu zabaw bawiła się duża gromadka dzieci.

Mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju odmówił przyjęcia mandatów karnych, dlatego sprawa znajdzie swój temat w Sądzie Rejonowym.

Pomoc osobom potrzebującym i bezdomnym, interwencja w sprawie pobicia i inne wybrane zdarzenia z 14 maja

14 maja strażnicy najwięcej mandatów, w sumie 6, nałożyli na spożywających alkohol w miejscu zabronionym. Tym razem był to Jar Południowy, teren OWN oraz klatki schodowe bloków mieszkalnych.

Udzielono pomocy 5 osobom bezdomnym, przybywającym m.in. w rejonie DH Gwarek, czy na klatce schodowej bloku mieszkalnego przy ul. Kurpiowskiej. Niezbędnej pomocy udzielono również starszej osobie z zanikami pamięci przebywającej w rejonie przychodni lekarskiej, a także kobiecie leżącej na terenie Dworca Autobusowego na ul. Północnej.

Funkcjonariusze SM podjęli też działania w sprawie pobicia kobiety przez jej partnera, w bloku przy ul. Wielkopolskiej. Pobita osoba została przewieziona przez przybyłych ratowników medycznych do WSS 2.

Strażnicy Miejscy czuwali też nad bezpieczeństwem uczestników i osób kibicujących w trakcie VIII Biegu Papieskiego, dbając m.in. o to, aby na wyłączonych z ruchu ulicach nie pojawiły się pojazdy.

Pijany nastolatek

10 maja około godziny 20.30, patrol SM udał się ul. Turystyczną, gdzie według osoby zgłaszającej, na jednej z klatek schodowych bloku mieszkalnego, na trzecim piętrze, grupa osób miała  spożywać alkohol i zaśmiecać korytarz. Na miejscu zastano siedzącego na ziemi, będącego pod wpływem alkoholu piętnastolatka. Sprawa w toku.

Mieszkańcy listy piszą

Najczęściej zgłoszenia kierowane do Straży Miejskiej z prośbą o podjęcie działań, przyjmowane są pod bezpłatnym numerem alarmowym: 986. Do dyspozycji mieszkańców jest także adres e-mail:sm@um.jastrzebie.pl, z którego zainteresowane osoby również mogą korzystać. Właśnie z tej drogi postanowił skorzystać jeden z mieszkańców naszego miasta, dziękując za podjęte przez strażników działania, a także dzieląc się swoimi refleksjami na temat zdarzenia, którego był świadkiem.

Jak pisze autor: ”W związku z ostatnią interwencją którą zgłosiłem z piątku na sobotę  (w sprawie przewróconych koszy na śmieci które zostały wytargane na ulice) jastrzębskiej Straży Miejskiej (…) uważam, że warto byłoby poprzez stronę jastrzębskiej Straży Miejskiej jak i inne media, poinformować o tym, że niektóre osoby niestety poprzez brak wyobraźni (i zapewne alkohol) stwarzają realne zagrożenie dla ruchu drogowego poprzez częste umieszczanie betonowych koszy na śmieci na jezdni. W nocy, przy deszczowej pogodzie, widoczność na drogach jest znacznie mniejsza co znacząco ogranicza możliwości wcześniejszego wykrycia zagrożenia.”

Przyglądając się dołączonemu zdjęciu, trudno nie przyznać Panu racji w ocenie tej sytuacji. Oczywiście niezależnie od warunków atmosferycznych taka przeszkoda na pasie ruchu może doprowadzić do poważnych konsekwencji w ruchu drogowym, z czego najwidoczniej nie wszyscy zdają sobie sprawę. Za takie zachowanie sprawca może zostać ukarany grzywną za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a dodatkowo również, z uwagi na dewastację kosza,  za uniemożliwienie korzystania z urządzenia przeznaczonego do użytku publicznego. W sytuacji  w której przez taką przeszkodę doszło by do wypadku, kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności.

Próba kradzieży pod osłoną nocy

12 kwietnia, krótko przed północą, w trakcie patrolu terenu OWN strażnicy miejscy zauważyli zaparkowany samochód dostawczy z otwartymi drzwiami przedziału ładunkowego. W środku znajdowały się przęsła ogrodzenia basenu, a obok pojazdu kolejne przygotowane do załadowania. Kierowca samochodu oświadczył, że elementy ogrodzenia ładował wspólnie z kolegą, który uciekł na widok zbliżającego się pojazdu Straży Miejskiej. Na miejsce przybył patrol policji, któremu przekazano sprawę

Zwierzęta też mają dość zimy

6 kwietnia około 13.20 dyżurny Straży Miejskiej odebrał nietypowe zgłoszenie. O pomoc dla bociana, który co najmniej od tygodnia nie wylatywał z gniazda w celu zdobycia pożywienia, zwróciła się mieszkanka sołectwa Ruptawa.

Z gniazda usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Cieszyńskiej od lat korzystają wracające na wiosnę bociany, jednak przedłużająca się tegoroczna zima, niewątpliwie utrudniła im aklimatyzację.

Strażnicy Miejscy najpierw zorganizowali potrzebne pożywienie ze Schroniska dla Zwierząt,a następnie zaangażowali w pomoc dysponujących niezbędnym sprzętem strażaków z PSP.

Mamy nadzieję, iż dzięki temu doraźnemu wsparciu sympatyczny ptak spokojnie doczeka typowo wiosennej pogody.

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

W związku z badaniem sprawozdawczym przeprowadzanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Straż Miejska wspólnie z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, w nocy z 7 na 8 lutego przeprowadziła badanie liczby osób bezdomnych, przebywających na terenie Jastrzębia-Zdroju. Dzięki doświadczeniu z podobnych działań podejmowanych wcześniej przez SM i OPS w celu udzielenia pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym, udało się dotrzeć do 24 miejsc, znajdujących się zarówno na peryferiach jak i w ścisłym centrum naszego miasta. W sumie odnotowano obecność 20 osób, które nie posiadają stałego miejsca przebywania. Dodatkowo, w schronisku dla osób bezdomnych przebywa obecnie 23 mężczyzn.

Złapany na gorącym uczynku

7 stycznia około godziny 10.00 patrol Straży Miejskiej podjął interwencję w rejonie nasypu kolejowego przy ul. Armii Krajowej, gdzie nieznane osoby demontowały elementy torowiska.

Po telefonicznym zgłoszeniu tego faktu przez mieszkańca naszego miasta, strażnicy udali się we wskazane miejsce, gdzie zastali dwóch mężczyzn próbujących za pomocą narzędzi rozmontować metalowe części torów kolejowych. Na widok mundurowych rozdzielili się i zaczęli uciekać, ale krótki pościg pozwolił na ujęcie jednego z nich. Na miejscu zabezpieczono narzędzia oraz zdemontowane przedmioty, a ujętego przewieziono do KMP, celem przeprowadzenia dalszych czynności.

Sprawa w sądzie za niszczenie mienia

26 stycznia na ul. Solidarności mężczyźni w wieku 39 i 32 lat postanowili zniszczyć znak drogowy „Droga dla rowerów”. Do zdarzenia doszło po godz. 23.00. Nieznane są motywy postępowania mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, ale za to dość jasne są tego konsekwencje. Do Sądu Rejonowego zostanie sporządzony wniosek o ukaranie sprawców, a znak wróci na swoje miejsce.

Kolejne osoby bezdomne w noclegowni

15 stycznia około godziny 23.00, strażnicy miejscy udzielili pomocy osobom bezdomnym, przebywającym na klatce schodowej jednego z bloków przy ul. Harcerskiej.

Pomoc potrzebującym była możliwa dzięki interwencji jednego z mieszkańców bloku, który zaniepokojony sytuacją dwójki mężczyzn zadzwonił pod numer 986.

Po przeprowadzeniu krótkiego wywiadu i zorientowaniu się w ogólnej sytuacji, strażnicy zaproponowali im nocleg w noclegowni przy ul. Wodzisławskiej 15.  Na miejscu, po przebadaniu przez pracownika ośrodka na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu (przypominamy, że zgodnie z regulaminem noclegowni osoba korzystająca z jej usług musi być trzeźwa), mężczyźni udali się na spoczynek.

Alkohol „pod chmurką” w oku kamer monitoringu

W samym centrum dzielnicy Zdrój, około godz. 14.40, w pogodny dzień weekendu, na ławce obok przystanku komunikacji miejskiej. Takie miejsce obrały sobie trzy osoby na raczenie się wódką, prosto z butelki. Oczywiście nie byli świadomi faktu, iż są obserwowani przez czujne oko monitoringu miejskiego, dlatego też byli mocno zaskoczeni, gdy po chwili pojawił się patrol SM. Dwie kobiety poddały się dobrowolnie karze, a mężczyzna skorzystał z prawa do odmowy przyjęcia mandatu karnego, tłumacząc, że on nie pił alkoholu. Przeciwko niemu zostanie sporządzony wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Kiedy przyjdą mrozy … priorytetowe działania Straży Miejskiej w okresie zimowym.

Mimo, iż w kalendarzu jeszcze jesień, to jednak widok za oknem nie pozostawia żadnych złudzeń, że mamy do czynienia z zimą.

Dlatego Straż Miejska apeluje i przypomina, aby w tym trudnym okresie nie pozostawać obojętnym na los ludzi bezdomnych. Szybka reakcja i przekazana informacja pod bezpłatny numer alarmowy – 986, w wielu przypadkach może uratować drugiej osobie życie. Jak istoty jest to problem                                  w  działaniach podejmowanych przez strażników w okresie zimowym, pokazują statystyki z 3 grudnia, kiedy to podjęliśmy 6 interwencji dotyczących udzielenia pomocy potrzebującym. Osoby które znajdowały się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia z powodu niskich temperatur, zostały przewiezione do schroniska dla osób bezdomnych lub przekazane pod opiekę członkom rodziny. W jednym przypadku potrzebna była też pomoc służb medycznych.

Strażnicy podejmują też działania prewencyjne. Kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych, informują o możliwości skorzystania z noclegowni, a także o zagrożeniach takich jak zaczadzenie i poparzenie, związanych z niewłaściwym sposobem ogrzewania pomieszczeń.

Przypominamy również właścicielom i administratorom nieruchomości o ich obowiązkach w okresie zimowym, wynikających z zapisów Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku W Gminach oraz Uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie Zdrój. Szczegóły w zakładce „Straż Miejska radzi”.

„Czym skorupka za młodu…”.

29 sierpnia strażnicy podjęli dwie interwencje dotyczące spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym. Po zapoznaniu się z obydwoma przypadkami, z pewnością można stwierdzić, iż tradycyjne tłumaczenie: „przecież to tylko jedno piwko na ławeczce” traci zupełnie sens, i właściwa jest postawa mieszkańców, oczekujących od służb mundurowych zdecydowanych działań w tym zakresie.

Pierwsza interwencja została podjęta około godz. 17.45 na ul. Marusarzówny, w stosunku do dwóch mężczyzn, którzy korzystając ze słonecznej pogody beztrosko spożywali alkohol na ławce znajdującej się tuż  przy placu zabaw. Dodatkowo jeden z nich, nie przejmując się zbytnio okolicznościami i przebywającymi w pobliżu mieszkańcami osiedla, zanieczyścił moczem sam plac zabaw. Żaden z nich nie poczuwał się do winy i odmówili przyjęcia mandatów karnych, dlatego w tej sprawie zostanie sporządzony wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Druga interwencja miała miejsce godzinę później. Funkcjonariusze SM zauważyli na chodniku młodą dziewczynę z wypitym do połowy piwem. Szesnastolatka oświadczyła iż alkohol kupił jej poproszony o to obcy, dorosły mężczyzna. Nieletnia została przewieziona do siedziby KMP, gdzie przeprowadzono pozostałe czynności służbowe.

Wszyscy powinniśmy pamiętać, że młodzi ludzie nie biorą złych zachowań znikąd. Oni są po prostu dobrymi obserwatorami tego, co dzieje się wokół nich.

Ogłoszenia tylko na słupach

W związku z uwagami zgłaszanymi do Straży Miejskiej przez mieszkańców miasta, a także na podstawie działań podejmowanych w tym zakresie przez funkcjonariuszy SM, przypominamy, iż ogłoszenia, afisze, plakaty, itp. mogą być umieszczane w miejscach publicznych tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Na terenie Jastrzębia-Zdroju są to głównie słupy ogłoszeniowe.

Niestety pomimo licznych rozmów przeprowadzanych przez strażników m.in. z osobami zajmującymi się przyklejaniem ogłoszeń reklamowych, wciąż jeszcze można zauważyć podobne materiały umieszczone na słupach oświetleniowych, wiatach przystankowych czy nawet przybite do drzew.

Dlatego też Straż Miejska przypomina, że umieszczanie plakatów, ogłoszeń, ulotek w miejscach do tego nieprzeznaczonych jest wykroczeniem i jest karalne na podstawie art. 63a§1 KW, który otrzymał brzmienie: „Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.”

Mandat i ujęcie w pół godziny

Zazwyczaj podjęta przez mundurowych interwencja i zastosowane adekwatne sankcje prawne wpływają na sprawcę czynu karalnego korzystnie, tzn. zaprzestaje dalszego zachowania niezgodnego z przepisami prawa. Oczywiście także od tej reguły są wyjątki. Z takim wyjątkiem mieli do czynienia strażnicy, którzy 10 sierpnia około godziny 8.30 na ul. Turystycznej ukarali mandatami karnymi  osoby spożywające alkohol w miejscu zabronionym i używające słów nieprzyzwoitych. Niespełna pół godziny później otrzymali informację, iż kilka bloków dalej, również na ul. Turystycznej, ktoś dewastuje stojące na parkingu samochody. Na miejscu świadkowie wskazali znanego strażnikom  z wcześniejszej interwencji mężczyznę, który w niedługim czasie zdążył uszkodzić trzy pojazdy: urwał w jednym z nich lusterko, a w pozostałych doprowadził do uszkodzeń blacharskich. Sprawca został ujęty, a zainteresowanych pouczono o toku postępowania. Ujęty osobnik, także mieszkaniec   ul. Turystycznej, nie chciał zdradzić motywów swojego działania. Zresztą żaden motyw nie byłby  w stanie uzasadnić takiego zachowania.

Nieszczepiony pies pogryzł dziecko

7 letni chłopiec został pogryziony przez psa 8 sierpnia w rejonie DH Gwarek. Dzięki zaangażowaniu ojca poszkodowanego dziecka udało się ustalić właściciela psa. W trakcie przeprowadzenia czynności służbowych ustalono, iż czworonóg nie posiada aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie,  w związku z czym funkcjonariusz SM nałożył na właściciela mandat karny. Dodatkowo został on poinformowany o obowiązku oddania psa obserwacji weterynaryjnej, mającej na celu ustalenie, czy pogryzienie wynikało ze zmiany zachowania psa z powodu wścieklizny.

Przy okazji tego zdarzenia przypominamy, iż wirusem wścieklizny zakażone mogą być nie tylko psy, ale również lisy, jeże, nietoperze, wiewiórki, szczury, koty i rzadziej inne zwierzęta. Nawet zadbane  i zdrowe zwierzęta domowe mogą mieć przypadkowy kontakt ze zwierzęciem zakażonym, dlatego  w każdym przypadku pokąsania człowieka przez zwierzę powinno ono być poddane obserwacji weterynaryjnej w kierunku objawów wścieklizny. Wścieklizna jest ostrą odzwierzęcą choroba zakaźną ośrodkowego układu nerwowego, objawiającą się zapaleniem mózgu i rdzenia kręgowego prowadzącą do zejścia śmiertelnego. W przypadkach, gdy właściciel psa nie poczuwa się do obowiązku doprowadzenia zwierzęcia, które było sprawcą pogryzienia na obserwację weterynaryjną, fakt ten można zgłosić do Straży Miejskiej, Policji, a także do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii lub Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu-Śląskim.

Przewracał kosze na śmieci

W nietypowy sposób postanowił uczcić przeddzień swoich osiemnastych urodzin mieszkaniec ul. Kondziołowiec. Około godz. 1.50 przemieszczając się ul. Porozumień Jastrzębskich mężczyzna postanowił „poprawić” stan estetyczny miasta przewracając kosze uliczne. Niestety jego postępowanie utrudnił operator monitoringu wizyjnego, który po zarejestrowaniu zachowania sprawcy skierował na miejsce patrol Straży Miejskiej, a ten wręczył solenizantowi prezent w postaci mandatu karnego w wysokości 500 zł.

 

Tour de Pologne w Jastrzębiu-Zdroju. Informacja o utrudnieniach w ruchu.

10 lipca w Jeleniej Górze staruje 69 Tour de Pologne. W województwie Śląskim kolarze zameldują się 12 lipca. W tym dniu będzie rozgrywany III etap wyścigu, z Kędzierzyna-Koźla do Cieszyna. W naszym rejonie przejazd będzie odbywał się przez Racibórz, Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice, w stronę Wisły, z finiszem w Cieszynie.  W związku z tym informujemy, iż w tym dniu na terenie naszego miasta przed godziną 15.00 nastąpią utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym na następujących ulicach:

·         ul. Wodzisławska

·         ul. Zdrojowa

·         ul. 11 Listopada

·         Al. Piłsudskiego

·         ul. A. Bożka

·         ul. Podhalańska

·         ul. Cieszyńska

Utrudnienia w ruchu zakończą się około godziny 16.00.

Akcja „Bezpieczne Wakacje 2012” ruszyła

Jak co roku, już od początku czerwca Straż Miejska przystąpiła do realizacji opracowanego wcześniej planu działań w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2012”. Tym razem działania profilaktyczne rozpoczęliśmy już 31 maja. W tym właśnie dniu w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego odbył się  „I Miejski Konkurs Profilaktyczny dla Szkół Podstawowych”, którego głównym założeniem było promowanie zdrowego trybu życia bez używek, wykształcenie wśród dzieci umiejętności asertywnych i  nabycia umiejętności właściwego organizowania czasu wolnego.

Zaśmiecał teren

Po raz kolejny operator monitoringu miejskiego zauważył zaśmiecanie terenu publicznego przez osobę wyrzucającą śmieci z koszy ulicznych. Zdarzenie zostało zarejestrowane około godziny 2.00 w nocy na terenie dworca autobusowego przy ul. Podhalańskiej. Skierowany na miejsce patrol SM polecił sprawcy, 49 – letniemu mieszkańcowi ul. Pomorskiej uprzątnąć zaśmiecony teren. Sprawa w dalszej realizacji.

Sezon na plenerowe imprezy rozpoczęty

Straż Miejska jak co roku aktywnie włącza się w imprezy organizowane w sezonie letnim na terenie naszego miasta i nie tylko. Jesteśmy zapraszani do udziału tak w imprezach edukacyjnych i profilaktycznych dla  najmłodszych, jak i w rodzinnych piknikach integracyjnych.

Podsumowanie pracy monitoringu miejskiego oraz fotoradaru za ostatnie 3 miesiące
W trakcie wykonywania swoich codziennych czynności służbowych dzielnicowi Straży Miejskiej niejednokrotnie spotykają się z zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszego miasta, dotyczącym m.in. podejmowanych działań z wykorzystaniem monitoringu miejskiego i niezbyt lubianego przez łamiących przepisy ruchu drogowego fotoradaru. Mając na uwadze dbałość o dostępność do wszelkich działań podejmowanych przez SM, poniżej przedstawiamy wybrane informacje dotyczące wykorzystania wspomnianych narzędzi.

 

Pili i sikali pod okiem kamery
16 maja o godz. 1.55 w nocy operator monitoringu miejskiego zauważył spożywających alkohol dwóch mężczyzn w rejonie DH Kłos przy ul. 1 Maja. Nie wiadomo czy z powodu zupełnego braku kultury osobistej, czy niemocy w nogach spowodowanej ilością wypitego alkoholu, postanowili załatwić potrzebę fizjologiczną do stojącego obok klombu z kwiatami.

 

Zakończył się pierwszy etap I Miejskiego Konkursu Profilaktycznego Dla Przedszkoli: „Jestem Bezpieczny I Dbam O Swoje Zdrowie”.
14 maja w siedzibie SM komisja konkursowa w składzie: Marek Wróbel-komendant SM, Andrzej Pawłowski-naczelnik Wydziału Edukacji UM i Aneta Zacharjasz -specjalista ds. nieletnich, aspirant KMP dokonała wyboru najlepszych prac plastycznych wykonanych przez przedszkolaków z 17 przedszkoli zgłoszonych do Konkursu. Po burzliwych obradach, zgodnie z regulaminem Konkursu wybrane zostały po 4 prace w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latków i 5-6 latków. W obydwóch grupach przyznano miejsca I-III oraz wyróżnienie. Niestety nie możemy zdradzić szczegółów, bowiem autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni w trakcie finału Konkursu 14 czerwca w Kinie Centrum. W tym właśnie dniu, od godz. 9.oo,  przedszkolaki będą wystawiać przygotowane przez siebie krótkie przedstawienia teatralne promujące zdrowy styl życia i bezpieczeństwo na co dzień. Wszystkich chętnych do wspierania i kibicowania występującym dzieciom, zapraszamy do Kina Centrum 14 czerwca od godz. 9.00.

Zgubne skutki picia alkoholu

26 kwietnia około godziny 17.15 w rejonie przystanku autobusowego przy Al. Piłsudskiego strażnicy miejscy udzielali pomocy mężczyźnie który zamroczony alkoholem leżał na chodniku. W wyniku udzielonej pomocy, 28-latek po chwili doszedł do siebie, usiadł na ławce, a funkcjonariusze przystąpili do legitymowania. Niestety wraz z przypływem świadomości nietrzeźwemu wzrósł także poziom agresji. Zaczął używać słów nieprzyzwoitych, a następnie grożąc strażnikom, rzucił się z pięściami na jednego z nich. Skutek takiego zachowania mógł być tylko jeden – obezwładniony napastnik został odwieziony do izby zatrzymań w KMP. Za swoje zachowanie odpowie przed Sądem Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju.

Jestem bezpieczny i dbam o swoje zdrowie

Kontynuując i co roku poszerzając ofertę działań profilaktycznych, Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju wspólnie z Wydziałem Edukacji przy współpracy Publicznego Przedszkola nr 11 organizuje konkurs przygotowany specjalnie dla wychowanków jastrzębskich przedszkoli.

Przedsięwzięcie to dostosowane do wieku dzieci, wypełnia założenia profilaktyki pierwszorzędowej, skupiając się jednocześnie na edukacji prozdrowotnej, informacji oraz wykształceniu w najmłodszych mieszkańcach bezpiecznych nawyków i zachowań.

Regulamin

Działania sekcji profilaktyki Straży Miejskiej

Miniony 2011 rok był bardzo pracowity dla sekcji profilaktyki jastrzębskiej Straży Miejskiej. Poniżej przedstawiamy wybrane punkty z podsumowania pracy za rok 2011., dotyczące przeprowadzonych prelekcji, pogadanek i spotkań.

Prace plastyczne wystawione w bibliotece.

Informujemy, iż prace plastyczne uczniów szkół podstawowych biorących udział w I Miejskim Konkursie Profilaktycznym Dla Szkół Podstawowych, obecnie są wystawione w wypożyczalni literatury dla dzieci w MBP przy ul. Wielkopolskiej. Zachęcamy wszystkich odwiedzających wypożyczalnie do zapoznania się z nimi, a także do oddania głosu na najlepszą pracę. Autorzy zwycięskiej pracy zostaną wyróżnieni w trakcie finału I Miejskiego Konkursu Profilaktycznego Dla Szkół Podstawowych w ZSMS w dniu 31 maja. Także spośród biorących udział w głosowaniu wylosowana zostanie osoba, której zostaną wręczone upominki.

Informujemy, iż w porozumieniu z KMP ustalone zostały ulice na których w kwietniu ustawiane będzie urządzenie przeznaczone do pomiaru prędkości  pojazdów.  Miejsca te zostały określone na podstawie statystyk dotyczących zdarzeń drogowych, a także bieżących spostrzeżeń funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej, dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów i osób pieszych.

Wyznaczone ulice:

Al. Piłsudskiego
Al. Jana Pawła II
ul. Cieszyńska
ul. Pszczyńska
ul. Powstańców Śląskich

Przypominamy również, iż zdjęcie wykonane przez fotoradar pozwala na ujawnienie innych wykroczeń popełnionych przez kierującego pojazdem – prowadzenie w sposób zabroniony rozmów telefonicznych, czy nie zapięcie pasów bezpieczeństwa.

1 kwietnia około godziny 23.00 operator monitoringu miejskiego zauważył trzy osoby naklejające plakaty na wiatę przystankową przy Al. Piłsudskiego.  Zgodnie z kodeksem wykroczeń naklejanie ogłoszeń, plakatów, ulotek itp. w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym jest zabronione. Mężczyźni naklejali je również w miejscach do tego przeznaczonych, tj. na słupach ogłoszeniowych, lecz tu także popełnili wykroczenie, tym razem polegające na zdzieraniu wiszących już plakatów i zaśmiecaniu nimi okolicy. Przybyły na miejsce patrol SM ukarał popełniających czyny zabronione mandatami karnymi.