logo

Opis Projektu:

Przedmiotem niniejszego projektu było podjęcie działań inwestycyjnych prowadzących do kompleksowego uzbrojenia terenu inwestycyjnego położonego przy ul. Rozwojowej w Jastrzębiu-Zdroju, na terenie poprzemysłowym, po byłej KWK Moszczenica.

Rzeczowy zakres projektu obejmował:

– roboty drogowe, w tym przebudowę sieci wodociągowej i gazowej, oraz przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej o  łącznej długości 0,78 km oraz wymianę izolacji linii WN,

– przebudowę dróg na długości 1,65 km,

– montaż przyłącza energetycznego,

– wykonanie przyłącza wodociągowego.

Niniejszy projekt jest przykładem podejścia kompleksowego. Jego realizacja pozwala inwestorom na dostęp do kompletnej infrastruktury, warunkującej możliwość rozpoczęcia inwestycji na udostępnianym terenie inwestycyjnym. Nieruchomość stanowiąca teren inwestycyjny składa się z 7 działek ewidencyjnych, które stanowią jeden zwarty kompleks o łącznej powierzchni 3,1369 ha.

 

Cele Projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest rozwój gospodarczy Miasta Jastrzębie-Zdrój. Cel osiągnięty został poprzez pozyskanie inwestora dla zrewitalizowanego terenu poprzemysłowego przy ul. Rozwojowej. Czynnikiem niezbędnym do pozyskania nowych inwestorów było wcześniejsze kompleksowe uzbrojenie terenu.

Cel bezpośredni wpisuje się w Priorytet I RPO WSL – Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, którego celem głównym jest wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. Projekt jest zgodny z Działaniem 1.1. Uszczegółowienia RPO WSL Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, którego celem jest wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie. Cel działania realizowany jest poprzez poddziałanie 1.1.1., którego celem jest wsparcie infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu. Projekt wypełnia założenia typu projektu nr 2 Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom.

Celem społecznym inwestycji jest poprawa konkurencyjności gospodarczej regionu poprzez zwiększenie jego atrakcyjności – stworzenie zachęty dla inwestorów poprzez zapewnienie warunków do powstania nowych podmiotów gospodarczych na terenach rewitalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju, poprzez wykreowanie korzystnych warunków dla komunikacji drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa Projektu: „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju – odcinek F-J”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 9 430 573,03 zł

Wartość dofinansowania: 6 863 043,30 zł

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.2007-2013.slaskie.pl/

fotka (1) fotka (2) fotka (3) fotka (4) fotka (5)