Opis Projektu:

Projekt polegał na budowie dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju, w Województwie Śląskim. Prace budowlane, prowadzone w ramach projektu obejmowały: budowę odcinka F-G drogi o długości 855 m (nośność 115 kN/oś) wraz z utwardzonym poboczem o długości 1,770 km, budowę odcinka drogi dojazdowej o długości 0,084 km od garaży przy ul. Jagiełły; budowę jednego skrzyżowania typu rondo; przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowych, zabezpieczenie kabli energetycznych, roboty regulacyjne na rzece Ruptawka oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Konstrukcję nawierzchni jezdni dla projektowanej drogi przyjęto dla ruchu KR4 z uwzględnieniem kategorii gruntu. Odwodnienie drogi odbywa się poprzez system otwartych rowów trawiastych.

Realizacja niniejszego Projektu przyczyniła się do poprawy funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej kluczową sieć drogową. Przyjęte rozwiązania techniczne, zastosowane do realizacji Projektu są optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników i są efektywne pod względem energetycznym.

Cele Projektu:

Celem niniejszego projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej kluczową sieć drogową, w widoczny sposób zwiększającą atrakcyjność inwestycyjną Miasta Jastrzębie Zdrój i Województwa Śląskiego oraz jakość życia jego mieszkańców. Realizacja inwestycji jest zgodna z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 i zbieżna z celem działania 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. Celem technicznym inwestycji jest budowa dróg publicznych na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju.

Celem społecznym inwestycji jest poprawa konkurencyjności gospodarczej regionu poprzez zwiększenie jego atrakcyjności – stworzenie zachęty dla inwestorów poprzez zapewnienie warunków do powstania nowych podmiotów gospodarczych na terenach rewitalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju, poprzez wykreowanie korzystnych warunków dla komunikacji drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych na terenie objętym inwestycją poprzez poprawę funkcjonowania infrastruktury drogowej i uzbrojenia terenu. Ograniczenie bezrobocia poprzez stwarzanie warunków do zachowania istniejących oraz kreowania nowych, trwałych miejsc pracy. Podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez wybudowanie nowoczesnej infrastruktury technicznej.

Celem ekonomicznym jest umożliwianie rozwoju podmiotom z sektora MŚP na obszarze, który nadal ograniczony z powodu braku infrastruktury drogowej i uzbrojenia, a także dalsze zwiększenie ilości nowych, trwałych miejsc pracy poprzez stwarzanie warunków do rozwoju już istniejących podmiotów i powstawania nowych MŚP, głównie w sektorze usługowym, handlowym i w obszarach nowoczesnej technologii.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –

realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Projektu: „ Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju ”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  6 746 916,08 zł

Wartość dofinansowania: 3 364 611,32 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl