logo1-1024x110rpo

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu są działania rewitalizacyjne, mające na celu budowę w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju, całorocznego obiektu Kolumnady, w którym mieścić się będzie inhalatorium zasilane wodami solankowymi. Obudowane ścianami i przeszkleniem inhalatorium umożliwi spacer i odpoczynek na ławkach oraz wdychanie leczniczych solanek rozpylanych przez fontannę. Pozostałą część nadziemną obiektu, przeznaczono na trakt pieszy z ławkami i stolikami do gier planszowych.

Działania te mają na celu, przywrócenie utraconych funkcji uzdrowiskowych Parku Zdrojowego, a dzięki temu jego rewitalizację, co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności Miasta Jastrzębie-Zdrój i poprawy jakości życia mieszkańców.

 

Rzeczowy zakres projektu obejmuje:

– budowę Kolumnady wraz z wszystkim niezbędnymi instalacjami,

– niwelację terenu w obrębie projektowanego obiektu,

– wykonanie dostępu do podziemia obiektu od strony południowej,

– wykonanie nowych ścieżek spacerowych powiązanych z istniejącymi ścieżkami parku,

– wykonanie oświetlenia zewnętrznego projektowanego obiektu,

– wykonanie trawników.

 

Cele Projektu:

Głównym celem projektu jest podjęcie działań mających na celu, przywrócenie utraconych funkcji uzdrowiskowych Parku Zdrojowego, a dzięki temu jego rewitalizację, co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności Miasta Jastrzębie-Zdrój i poprawy jakości życia mieszkańców.

Cel ogólny projektu wpisuje się w Priorytet VI RPO WSL – Zrównoważony rozwój miast, którego celem głównym jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa śląskiego. Projekt jest zgodny z Działaniem 6.2. Uszczegółowienia RPO WSL Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta”, którego celem jest wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych, Typ projektu II Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym budowa, przebudowa i remont obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym).

 

Cele pośrednie projektu:

CEL GOSPODARCZY:

– uatrakcyjnienie zdegradowanej przestrzeni publicznej,

– możliwość drobnych działań inwestycyjnych w okolicach przedmiotowego terenu dla małych i średnich przedsiębiorców,

– wzmożenie działalności małych i średnich przedsiębiorstw działających głównie w branżach gastronomicznych podczas imprez organizowanych na terenie rekreacyjnym (przenośne stragany, itp.),

– wzrost atrakcyjności miasta, z uwagi na lokalizację obszaru rekreacyjno- przyrodniczego.

CEL REKREACYJNY:

– zapewnienie obiektu o charakterze rekreacyjno-uzdrowiskowym na terenie miasta,

– uzyskanie widocznej poprawy stanu zdrowia osób korzystających z inhalatorium,

– zapewnienie dodatkowego miejsca aktywnej rekreacji dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych,

– umożliwienie wszystkim mieszkańcom i przyjezdnym, korzystania z nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury uzdrowiskowej.

CEL TURYSTYCZNY:

– możliwość udostępnienia bezpiecznej infrastruktury uzdrowiskowej i parkowej dla osób odwiedzających Miasto,

– uatrakcyjnienie obszaru, który nierozerwalnie wiąże się z historią Miasta,

– wysoce zwiększona zdolność przyciągania turystów, przez zrewitalizowany obszar Parku,

– otwarta możliwość umieszczania Parku na szlakach obiektów wartych odwiedzenia, ze względu na wartości historyczne, przyrodnicze i uzdrowiskowe.

CEL SPOŁECZNY:

– rozwój społeczny mieszkańców poprzez poprawę jakości życia oraz wzbogacenie tożsamości kulturowej,

– stworzenie alternatywy dla wolnego czasu spędzanego przez mieszkańców w sposób bierny,

– udostępnienie bezpiecznego miejsca przeznaczonego do rekreacji dla całych rodzin,

– udostępnienie miejsca spotkań i integracji dla mieszkańców miasta,

– zapewnienie możliwości korzystania z oferty rekreacyjnej przez wszystkie klasy społeczne – infrastruktura na co dzień będzie ogólnodostępna, z nieodpłatną możliwością korzystania,

– poprawa stanu zdrowia populacji mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, a także osób przyjezdnych, co bezpośrednio przełoży się na jakość ich życia.

CEL KULTURALNY:

– zachowanie dla przyszłych pokoleń odnowionego i wzbogaconego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, wpisanego do rejestru zabytków,

– zachowanie tożsamości kulturowej Miasta – przeciwdziałanie zatraceniu pamięci o przyczynach i początkach formowania się miejscowości Jastrzębie-Zdrój.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Projektu: „Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  3.971.012,31 zł

Wartość dofinansowania: 2.988.784,76 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Inhalatorium po oddaniu do uzytkowania (6)

Inhalatorium po oddaniu do uzytkowania (12)