logo1-1024x110rpo

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu są prace budowalne wykonane w latach 2013 i 2014 roku, polegające na budowie i rozbudowie dróg gminnych – nowego odcinka ulicy Długiej i odnogi ulicy Okopowej, w ramach budowy Drogi Głównej Południowej Etap II w Jastrzębiu-Zdroju. Drogi te, wykonano podczas realizacji Projektu nr 649: „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP II”, w ramach Poddziałania 7.1.1. RPO WSL 2007-2013. W Projekcie 649, koszty tych dróg były niekwalifikowane.

Przedmiotowe drogi gminne zostały zgłoszone do dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, w ramach RPO WSL 2007-2013.

 

Konieczność budowy i rozbudowy dróg gminnych, wynikała z budowy Drogi Głównej Południowej etap II, która przecięła wcześniej istniejące ulice gminne – ulicę Długą i Okopową, a obowiązkiem Miasta była konieczność zapewnienia właścicielom nieruchomości, dojazdu do swoich posesji.

W zakresie realizacji Projektu wykonano następujące prace na poszczególnych odcinkach dróg:

 1. Rozbudowa i przebudowa ulicy Długiej oraz budowa drogi – odnogi ulicy Okopowej:
 • Budowa drogi od ulicy Okopowej w kierunku wschodnim, wzdłuż pasa drogowego drogi wojewódzkiej w rejonie kilometra ok 24+200 do 24+600 DGP II, na długości około 445 metrów wraz z budową dwóch mijanek,
 • Przebudowa i zabezpieczenie sieci kolidujących z zaprojektowanymi odcinkami dróg – sieć energetyczna, wodociągowa, teletechniczna i gazowa,
 • Budowa przepustu i małych mostów pod projektowaną drogą,
 • Budowa barier ochronnych w miejscach koniecznych – przy ww. skrzyżowaniach nowej drogi z istniejącą ulica Okopową oraz w miejscach zaprojektowanych przepustów,
 • Budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych (koszt niekwalifikowany).
 1. Budowa drogi – nowy odcinek ulicy Długiej w rejonie obiektu mostowego WD2 oraz rozbudowa skrzyżowania z ulicą Okopową i Szybową:
 2. a) Budowa nowej drogi, łączącej ulicę Długą z ulicami Okopową i Szybową na długości 437,4 metry,
 3. b) Przebudowa dróg gminnych:

– Okopowa: 172,6 m (53,6 m + 119 m)

– Szybowa: 90,6 m (46 m + 44,6 m).

 

Cele Projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienie układu drogowego wspomagającego kluczową sieć dróg na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Cel główny jest zgodny z celem działania 7.1. „Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej” RPO WSL na lata 2007-2013 jakim jest udrożnienie sieci drogowej województwa. Cel działania 7.1. jest realizowany między innymi poprzez Poddziałanie 7.1.2., którego celem jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej. W ramach poddziałania przewiduje się wsparcie dla projektów z zakresu budowy i przebudowy: dróg powiatowych i gminnych, obiektów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ruchu pieszych, a także projektów dotyczących drogowych obiektów inżynierskich (typ projektu 1 Budowa i przebudowa dróg powiatowych nie kwalifikujących się do wsparcia w ramach poddziałania 7.1.1. i dróg gminnych).

Budowa dróg gminnych –odnogi ulicy Okopowej oraz nowego odcinka ulicy Długiej, podniosła jakość lokalnej obsługi transportowej oraz komfort podróżowania uczestników ruchu zarówno pieszych jak i kierujących pojazdami.

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia następujących korzyści:

 • zapewnienia połączenia odciętych nieruchomości z siecią dróg publicznych,
 • zapewnienia dostępności terenów,
 • widocznej poprawy stanu nawierzchni drogi na odcinkach przebudowanych,
 • poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu,
 • obniżenia kosztów transportu,

Oprócz w/w celów cząstkowych można również zdefiniować niemierzalne korzyści w postaci:

 • poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza – brak potrzeby wykonywania długich odcinków objazdów,
 • poprawy jakości i bezpieczeństwa dojazdu do zabudowań i terenów rolnych,
 • poprawy estetyki i zagospodarowania terenu z minimalną ingerencją w środowisko naturalne.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa Projektu: „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w ramach realizacji budowy Drogi Głównej Południowej Etap II w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  3.335.135,80 zł

Wartość dofinansowania: 2.728.330,88 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

odnoga ul Okopowej - tablica pamiatkowa (2)

odcinek ulicy Dlugiej (5)

odcinek ul Dlugiej - tablica pamiatkowa (1)

odnoga ul Okopowej - tablica pamiatkowa (1)