Opis Projektu:
Przedmiotem Projektu była budowa drogi gminnej – obwodnicy os. Staszica w Jastrzębiu Zdroju, która połączyła ul. 11 Listopada z ul. Wrocławską. Obwodnica powstała na długości 320 m. W ramach zadania została również przebudowana ul. Wrocławska na długości 132m oraz została wybudowana kanalizacja deszczowa, parking, chodniki, jak również oświetlenie nowej drogi.

Cele Projektu:

Celem Projektu była poprawa układu komunikacyjnego uzupełniającego kluczową sieć drogową w Jastrzębiu Zdroju. Dzięki zrealizowaniu Projektu znacznej poprawie uległa jakość systemu transportowego w Mieście pod względem rozwoju infrastruktury drogowej, jak również jego funkcjonalności. Nowo powstały odcinek pozwala na krótszy i bezpieczniejszy dojazd do dróg wewnętrznych, a także zapewnia poprawę bezpieczeństwa. Projekt ten jest też niezwykle ważną inwestycją dla mieszkańców osiedla Staszica, instytucji użytku publicznego oraz jednostek prowadzących w tym rejonie działalność gospodarczą.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Projektu: Budowa obwodnicy Staszica wraz z parkingiem w Jastrzębiu Zdroju

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie Zdrój
Wartość projektu:  2 017 452,57 zł
Wartość dofinansowania: 1 288 470,87 zł

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl