Partner wiodący: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Partner projektu: Miasto Karwina
Wartość całkowita projektu: 842 209,60 €
Wartość dofinansowania z EFRR: 715 878,15 €
Całkowite wydatki kwalifikowalne Jastrzębie-Zdrój: 687 503,82 €
Wartość dofinansowania z EFRR Jastrzębie-Zdrój: 584 378,24 €

 

Zakres Projektu:

Część Projektu realizowana przez Miasto Jastrzębie-Zdrój:

1. W Parku Zdrojowym przy ulicy Żeromskiego: budowa nowej ścieżka rowerowej (113,5 mb), rewitalizacja głównej promenady ze schodami terenowymi i oświetleniem, rewitalizacja niecki stawów + chodniki spacerowe wokół nich, nowe miejsce rekreacji z infrastrukturą służącą aktywnym formom turystyki (12szt.), urządzenie zieleni wraz z elementami małej architektury (m.in. stojaki rowerowe), odwodnienie terenu

2. Wypracowanie nowych wspólnych produktów turystycznych – 5 tematycznych wycieczkowych tras rowerowych: sakralna, uzdrowiskowa, przyrodnicza, węglem pisana, obiektów turystycznych.

3. Wydanie 5 odrębnych polsko-czeskich publikacji  tematycznych obrazujących i opisujących przebieg wyżej wymienionych wycieczek rowerowych po atrakcjach turystycznych-w danej sieci tematycznej-zlokalizowanych na terenie Jastrzębia-Zdroju i Karwiny. Montaż polsko-czeskiej gabloty pamiątkowo-informacyjnej. Otwarcie inwestycji/rajd rowerowy. Konferencja podsumowująca Projekt.

4. Prace budowlane w Parku Zdrojowym przy ulicy Witczaka, bezpośrednio sąsiadującego z miejscem realizacji przedmiotowego projektu – remont ścieżek parkowych i części promenady głównej.

5. Dydaktyczno-przyrodnicza ścieżka edukacyjna przygotowana w polsko-czeskiej wersji językowej  – tablice i tabliczki ustawione w różnych częściach Parku Zdrojowego.

6. Zważywszy na to, iż dydaktyczna ścieżka przyrodnicza prowadzona jest parkowymi alejkami, zakupiono 22 ławki i 12 koszy.

7. Wydanie dwujęzycznej publikacji opisującej dydaktyczno-przyrodniczą ścieżkę edukacyjną Parku Zdrojowego wraz z wkładką o walorach przyrodniczych Karwiny i ich dystrybucja w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie.

 

Część Projektu realizowana przez Miasto Karwina:

1. Budowa ścieżki rowerowej dla pieszych i rowerzystów przeznaczonej do wspólnego użytkowania, o długości 379 m, na odcinek od parku B.Němcové (miejsce ćwiczeń dla psów) do tamy rzeki Olzy.

2. Ścieżka rowerowa połączy infrastrukturę turystyczną, znajdującą się w parku B. Němcové, zbudowaną w ramach projektu „Rozwój współpracy między dwoma największymi miastami  uzdrowiskowymi ER TS-ŚC…”, ze ścieżką rowerową zbudowaną wzdłuż rzeki Olzy w ramach projektu „Ścieżka rowerowa Racibórz-Krzyżanowice-Chotěbuz…”.

3. Uroczyste otwarcie ścieżki rowerowej – dla rowerzystów, zaproszonych gości, mediów.  Zapewnienie koszulek, plecaków rowerowych, bufetu. Wydanie dwujęzycznej mapy Mapa obrazująca 5 tematycznych wycieczkowych tras rowerowych na linii  Jastrzębie-Zdrój – Karwina z oznaczeniem najciekawszych obiektów.

 

Elementem scalającym działania inwestycyjne w niniejszym projekcie są wspólnie wypracowane nowe produkty turystyczne – pięć dwujęzycznych publikacji , opisujących i obrazujących tematyczne,  wycieczkowe trasy rowerowe na linii Jastrzębie-Zdrój – Karwina :

1. Wycieczkowa trasa rowerowa „Szlakiem obiektów sakralnych” (2000 szt.)
2. Wycieczkowa trasa rowerowa „Szlakiem przyrody” (2000 szt.)
3. Wycieczkowa trasa rowerowa „Szlakiem obiektów turystycznych” (2000 szt.)
4. Wycieczkowa trasa rowerowa „Szlakiem uzdrowiska” (2000 szt.)
5. Wycieczkowa trasa rowerowa „Węglem pisana” (2000 szt.)

Uzupełnieniem tych publikacji jest dwujęzyczna mapa (2500 szt.) obrazująca tematyczne trasy rowerowe na linii Jastrzębie-Zdrój – Karwina oraz nawiązująca do mapy gablota pamiątkowo-informacyjna – zlokalizowana przy jastrzębskiej inwestycji – przedstawiająca wybrane atrakcje z poszczególnych tematycznych tras rowerowych, zachęcająca do aktywnej turystyki rowerowej pomiędzy dwoma miastami.

Uroczyste otwarcie inwestycji połączone z organizacją rajdu rowerowego (łącznie dla stu osób z obu miast) i dystrybucją wydawnictw, oraz organizacja konferencji (dla polskich i czeskich mediów) podsumowującej projekt i promującej wieloletnią współpracę projektową Jastrzębia-Zdroju i Karwiny to zaplanowane w projekcie działania promocyjne zwieńczające realizację projektu.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 PRZEKRACZAMY GRANICE

loga do projektu