Miasto Jastrzębie-Zdrój jest Partnerem Projektu PL0225 "Poprawa komunikacji społecznej w powiatach i gminach", który uzyskał dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Liderem Projektu jest Fundacja Informatyki i Zarządzania z Łodzi.

Celem Projektu jest poprawa komunikacji społecznej oraz promowanie rozwoju na szczeblu lokalnym w powiatach i gminach.

Termin i obszar realizacji – Projekt jest realizowany na terenie całej Polski w okresie od 08.2008 do 07.2010 roku.

Dofinansowanie działań zapewnia bezpłatny dostęp do wiedzy i zajęć praktycznych dla uczestników szkoleń zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego, które mają status Partnera Projektu.

Tematyka szkoleń
– elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczna archiwizacja danych,
– elektroniczne usługi i metody komunikacji z wykorzystaniem e-formularzy oraz e-podpisu,
– udostępnianie informacji publicznej przez Internet oraz przy pomocy technik informatycznych,
– tworzenie stron internetowych serwisów instytucji publicznych,
– prawo związane z wdrażaniem e-usług publicznych,
– bezpieczeństwo pracy w sieci wewnętrznej urzędu oraz w Internecie,
– techniczne problemy obsługi e-usług opartych na dwustronnej komunikacji,
– kursy z języka angielskiego i niemieckiego.

Podstawowe formy zdobywania i przekazywania wiedzy
– platforma kursów e-learning – umożliwia zdalne nauczanie oraz usystematyzowanie wiedzy przekazywanej podczas szkoleń,
– seminaria – organizowane bezpośrednio u Partnera, wiedza przekazywana jest w postaci wykładów opisujących dany blok tematyczny,
– warsztaty (zajęcia praktyczne – w sposób praktyczny przedstawiają wybrane zagadnienie związane z danym blokiem tematycznym,
– konferencje szkoleniowe – charakter szkolenia łączącego wykład seminaryjny z warsztatem praktycznym.

Ważne adresy
www.pks.fiiz.pl
www.kursy.fiiz.pl
www.eog.gov.pl
www.eeagrants.org