Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego (RSIK)

 

To, z czym od kilku lat mamy do czynienia na Śląsku, to z pewnością zmiana wizerunku regionu na bardziej nowoczesny. Regionu, w którym innowacyjne technologie wykorzystywane będą zarówno przez mieszkańców podczas codziennego korzystania z oferty kulturalnej, jak i przez rządzących w celu promocji Śląska w Polsce i na świecie.

Do tej pory bolączką tego najbardziej uprzemysłowionego regionu Polski było niedoinwestowanie w dziedzinie kultury. Skutkowało to brakiem kompleksowej informacji kulturalnej w skali regionu oraz nowoczesnych systemów zarządzania tymi treściami i udostępniania ich wszystkim zainteresowanym.

 

W odpowiedzi na te wyzwania Fundacja Informatyki i Zarządzania stworzyła projekt Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego (RSIK). Rozwiązanie, jakie zaproponowaliśmy to zgromadzenie informacji kulturalnej i wykorzystanie nowoczesnych technologii (Internetu, urządzeń mobilnych, fotokodów, rozszerzonej rzeczywistości), aby uczynić ją bardziej dostępną dla mieszkańców i turystów oraz jednocześnie łatwiejszą do upowszechniania.

 

Projekt jest wdrażany w latach 2011–2013. W chwili obecnej zmierzamy ku ostatecznemu wdrożeniu wszystkich narzędzi RSIK, które pozwolą na łatwą i wydajną pracę redaktorów e‑informacji kulturalnej. Mimo formalnego zakończenia projektu, który przewidziany jest na grudzień 2013, dla redaktorów, jest to dopiero początek pełnego i efektywnego wykorzystania narzędzi RSIK. Przez co najmniej 5 lat od daty zamknięcia projektu jako Lider zobowiązani jesteśmy do utrzymywania tzw. trwałości projektu.

Będąc instytucją odpowiedzialną zapewniamy, że nasza rola nie ograniczy się tylko do podtrzymania bieżącej funkcjonalności, ale będziemy poszukiwać wszelkich możliwych dróg, aby promocja e-kultury województwa śląskiego była jak najszersza.

 

Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów strategicznych:

• Działania 4.2 RPO WSL tj. zwiększenia dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w regionie,

• Strategii rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006–2020, na Kierunkach działania 2.1 , 2.3 , 2.5 , 3.3 , 3.6 , 3.7 , 4.3.

 

Całość założeń wypływa z przekonania, iż współcześnie nie można nie zauważać zmian zachodzących w percepcji informacji – coraz mnie liczy się tekst drukowany, ustępujący atrakcyjnym w formie i przekazie multimediom i nowoczesnym kanałom przekazu. Także miejsce zamieszkania coraz rzadziej determinuje ludzką aktywność kulturalną – jest tylko punktem startu, ludzie często szukają interesujących ofert teatrów czy muzeów spoza własnego miasta czy regionu. Dlatego też, w dobie tej ciągłej mobilności i nowoczesnych technologii, regiony coraz częściej uciekają się do innowacyjnych sposobów prezentacji swoich walorów turystycznych i kulturalnych.

 

Problemem jednak pozostawało do tej pory udostępnienie odpowiedniej informacji przez placówki kulturalne i jednostki samorządowe w Internecie. Istniejące, niezwykle cenne inicjatywy w zakresie informacji kulturalnej miały do tej pory przede wszystkim charakter lokalny. Dzięki projektowi RSIK zmienia się to.

 

Śląski projekt bazuje w dużej mierze właśnie na tych inicjatywach z najniższego szczebla (wdraża system e-informacji na poziomie lokalnym w oparciu o już istniejącą bazę), jednocześnie wprowadzając mechanizmy integracji tych zasobów poprzez wzmożoną komunikację i budowę funkcjonalnej sieci punktów/portali e-informacji kulturalnej.

 

Na wszystkie wyżej opisane zjawiska reagujemy jako Lider. Od 2010 r. w ramach partnerstwa z instytucjami województwa śląskiego tworzymy funkcjonalną i bogatą e-informację kulturalną gmin i powiatów. Efektywnie działający Regionalny System e-Informacji Kulturalnej (RSIK) obejmuje zasięgiem oraz integruje cały region, dzięki opracowaniu i wdrożeniu bazy danych o kulturze regionu i kalendarium wydarzeń na interaktywnych mapach cyfrowych – publikowanych przez 3 platformy:

• Portal regionalny www.silesiakultura.pl,

• Platformę e-Usług Kulturalnych (PeUK),

• System cyfrowy znakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo oraz eksponatów muzealnych (SCZO) – działający na urządzeniach mobilnych typu PDA oraz telefonach komórkowych.

 

Po pierwsze w ramach projektu zmodyfikowany został regionalny portal www.silesiakultura.pl, dziś pełni on funkcję stale uaktualnianej i atrakcyjnej dla odwiedzających bazy informacji. Zawiera  przede wszystkim aktualne kalendarium wydarzeń i imprez kulturalnych (w tym: repertuary teatrów, filharmonii, kin i galerii), a także bazę podmiotów oraz instytucji i usługodawców kultury, z wskazaniem lokalizacji na interaktywnych mapach cyfrowych. Wszystkie te elementy wpływają na poprawę dostępności oferty kulturalnej podmiotów lokalnych w skali regionu – nie tylko poprzez zgromadzenie potrzebnych informacji, ale także dzięki stworzeniu platformy komunikacji między instytucjami kultury i odbiorcami ich oferty.

 

Po drugie rozwinięciem idei jednego, integrującego inicjatywy kulturalne z całego województwa portalu jest drugi element RSIK, czyli Platforma e-Usług Kulturalnych (PeUK). To dzięki niej odbiorcy kultury mają bezpośredni dostęp do katalogu e-usług kulturalnych, informacyjnych serwisów kulturalnych z katalogiem zaznaczonych na interaktywnych mapach atrakcyjnych kulturowo obszarów oraz obiektów, a także specjalnych aplikacji ułatwiających korzystanie z wszystkich portali informacji kulturalnej na Śląsku.

Cztery typy usług transakcyjnych pozwalają na kompleksową obsługę wydarzeń kulturalnych: udzielanie akredytacji dziennikarzom, rezerwacja biletów, zamawianie oraz sprzedaż konkretnych produktów kulturalnych oraz dostarczanie w postaci cyfrowej raportów z bazy danych. Usługi te pozwalają na sprawniejszą niż dotąd komunikację między instytucjami i placówkami kulturalnymi a turystami zainteresowanymi ich ofertą.

 

Po trzecie powstał System cyfrowy znakowania obszarów. 40 obszarów, 1400 obiektów atrakcyjnych kulturowo oraz 2600 eksponatów muzealnych zostało opracowanych, skatalogowanych i oznakowanych cyfrowo, razem tworząc bogatą bazę informacyjną najciekawszych turystycznie zabytków na Śląsku. Powstają audioprzewodniki po obiektach i obszarach. Pierwszy miał już swoją premierę w Pszczynie.

 

Kompleksowo ujęte, wszystkie trzy powyżej opisane elementy pozwalają dostarczyć turystom całościową i aktualną informację o obszarach i obiektach atrakcyjnych kulturowo, kalendariach wydarzeń kulturalnych, sposobie dotarcia do wybranych lokalizacji oraz usługodawcach i instytucjach związanych z kulturą.

 

Beneficjentem są partnerskie instytucje i podmioty związane z kulturą oraz jednostki samorządu terytorialnego, działające w ramach umowy konsorcjum (ogółem 40 Partnerów), w którym rolę Lidera powierzono Fundacji Informatyki i Zarządzania.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom technicznym ICT, instytucje kultury oraz gminy i powiaty zostały przygotowane (organizacyjnie, technologicznie) do prowadzenia systematycznych i partnerskich działań w zakresie:

• tworzenia, aktualizacji i publikacji e-informacji kulturalnej,

• integracji e-informacji podmiotowej-lokalnej z regionalnymi portalami kultury województwa śląskiego,

• wymiany najlepszej praktyki na polu wdrażania usług świadczonych drogą elektroniczną przez Internet oraz przy pomocy urządzeń mobilnych,

• budowania systemu dynamicznego (automatycznego) tworzenia zasobów informacyjnych na dowolnym poziomie agregacji i publikacji danych przy wykorzystaniu relacyjnych baz danych SQL, plików XML, usług sieciowych WebService, narzędzi GIS oraz interaktywnych map cyfrowych.

Lokalizacja projektu

Projekt położony jest na terenie województwa śląskiego. Jego lokalizację należy rozpatrywać w ujęciu węższym i szerszym. W ujęciu szerszym obejmuje obszar całego województwa, który docelowo został objęty systemem regionalnym e-informacji kulturalnej. W ujęciu węższym lokalizacja projektu związana jest z obszarami Partnerów.

Początkowi Partnerzy projektu

 

 

Projekt został zainicjowany przez 35 Partnerów oraz Lidera projektu.

 

8 instytucji kultury:

1.                  Fundację Braci Golec w Milówce,

2.                  Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsko Białej,

3.                  Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

4.                  Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny Koszęcinie,

5.                  Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie,

6.                  Muzeum Zamkowe w Pszczynie,

7.                  Wiślańskie Centrum Kultury w Wiśle,

8.                  Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku,

 

2 powiaty ziemskie:

1.                  Powiat Gliwicki,

2.                  Powiat Kłobucki,

 

3 powiaty grodzkie:

1.                   Gmina Miasto Częstochowa,

2.                  Gmina Miasto Jastrzębie-Zdrój,

3.                  Gmina Miasto Siemianowice Śląskie.

 

22 gminy:

1.                  Gmina Czeladź,

2.                  Gmina Gorzyce,

3.                  Gmina Janów,

4.                  Gmina Kłobuck,

5.                  Gmina Koniecpol,

6.                  Gmina Kruszyna,

7.                  Gmina Krzepice,

8.                  Gmina Lędziny,

9.                  Gmina Lyski,

10.              Gmina Mierzęcice,

11.              Gmina Mykanów,

12.              Gmina Orzesze,

13.              Gmina Panki,

14.              Gmina Popów,

15.              Gmina Poraj,

16.              Gmina Porąbka,

17.              Gmina Przyrów,

18.              Gmina Przystajń,

19.              Gmina Radlin,

20.              Gmina Siewierz,

21.              Gmina Wręczyca Wielka,

22.              Gmina Wyry.

 

Ponadto w trakcie trwania projektu do partnerstwa zostały włączone:

 

Powiaty:

1.                  Powiat Bieruńsko-Lędziński

2.                  Powiat Częstochowski

 

Gminy:

1.                  Gmina Bytom,

2.                  Gmina Mysłowice,

3.                  Gmina Olsztyn

4.                  Gmina Piekary Śląskie,

5.                  Gmina Pilchowice,

6.                  Gmina Świętochłowice,

7.                  Gmina Toszek,

8.                  Gmina Żory.

 

Instytucji kultury:

1.                  Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu,

2.                  Galeria Bielska BWA,

3.                  Katowice Miasto Ogrodów,

4.                  Parafia rzymskokatolicka pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich,

5.                  Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach.

 

Zapraszamy państwa do dokładnego zapoznania się z projektem na stronie lidera projektu http://www.fiiz.pl/index.jsp?bipkod=/012/013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.