logo1-1024x110

Opis Projektu:

Projekt polegał na budowie odcinka Drogi Głównej Południowej o długości 3,35 km od km 25+200 do km 28+550 – droga rozpoczyna się od ul. Pszczyńskiej, a kończy na ulicy Rybnickiej (rejon ulicy Stodoły). Zadaniem Drogi Głównej Południowej jest odciążenie zatłoczonych ulic na terenie zabudowanych oraz zmniejszenie oddziaływania ruchu drogowego na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Budowa objęła budowę drogi klasy G o dopuszczalnym obciążeniu nawierzchni 115 kN i parametrach jak dla drogi wojewódzkiej wraz z dwoma skrzyżowaniami i jednym rondem, dwoma wiaduktami kolejowymi, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi. Parametry techniczne wybudowanej drogi:

Klasa drogi G
– Prędkość projektowa Vproj= 70km/h
– Szerokość jezdni na prostej 2×3,5=7,00 m,
– Szerokość jezdni dla drogi dwujezdniowej 2×7,0m=14,0m,
– Szerokość poboczy utwardzonych 2×1,50=3,00 m,
– Szerokość poboczy bitumicznych 2×0,50=1,00 m,
– W miejscach koniecznych bariery ochronne SP-09,
– Poszerzenia jezdni na łukach,
– Pochylenie skarp nasypu i wykopu 1:1,5,
– Spadek poprzeczny jezdni na prostej-daszkowy 2%,
– Spadek poprzeczny jezdni na łukach w zależności od promienia ,
– Kategoria ruchu KR-5,
– Odprowadzenie wody deszczowej poprzez umocnione rowy, w miejscach koniecznych – kanalizacja deszczowa,
– Klasa drogi zbiorczej D

Cele Projektu:

Celem ogólnym projektu było stworzenie nowej jakości systemu transportowego w mieście poprzez rozwój infrastruktury drogowej o znaczeniu ponadlokalnym. Usprawnienie połączenia Miasta Jastrzębie Zdrój z dużymi miastami zlokalizowanymi w Województwie Śląskim (Oświęcim – Pszczyna -Tychy -Wodzisław – Racibórz), poprawa połączeń międzynarodowych oraz połączenie z autostradą A1, która po wybudowaniu stanowić będzie kluczowy element sieci drogowej w Polsce.

Celem szczegółowym, realizowanym przez Projekt, jest poprawa warunków bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi o najwyższych parametrach technicznych ( 115 kN/oś, KR 5), poprawę komfortu obsługi ruchu pieszego poprzez budowę chodników, usprawnienie komunikacji (wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych z Centrum Miasta), ograniczenie negatywnego oddziaływania akustycznego drogi na mieszkańców (budowa ekranów akustycznych) dostosowanie obiektów do wymogów normatywnych wymaganych ustawodawstwem polskim i unijnym.

Realizacja powyższych celów projektu pozwoli między innymi na poprawę dostępności głównych aglomeracji miejskich w Polsce, stanowiących ważne ośrodki wzrostu gospodarczego, poprawę bezpieczeństwa w transporcie, zapewni sprawne połączenia transportowe służące intensyfikacji wymiany handlowej w Jednolitym Rynku. Droga Główna Południowa będzie stanowić drogę dojazdową z autostrady  A1 poprzez drugi po stronie polskiej węzeł komunikacyjny w Mszanie. Droga ta jest też ważnym elementem układu drogowego warunkującego wzrost rozwoju gospodarczego, minimalizacji bezrobocia i umożliwi przełamanie monokultury górniczej w tej części Województwa Śląskiego. Zaprojektowana droga skomunikuje 11 obszarów inwestycyjnych i dlatego jest niezbędną inwestycją dla gmin, przez które będzie przebiegać, z uwagi na ich rozwój gospodarczy.
Droga Główna Południowa jest priorytetową inwestycją Jastrzębia-Zdroju, gdyż zdecydowanie poprawi  jakość połączeń drogowych miasta i jego okolic, skomunikuje tereny inwestycyjne z drogami krajowymi i międzynarodowymi. Nowa droga połączy południową część Województwa Śląskiego na kierunku wschód – zachód, komunikując istniejące drogi krajowe oraz przejścia graniczne z Republiką Czeską. Realizacja Projektu była warunkiem procesu dalszego rozwoju Miasta poprzez jego położenie w pobliżu budowanej autostrady A 1 oraz bardzo dobre z nią skomunikowanie.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa Projektu: Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP I

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie Zdrój

Wartość projektu: 61 282 970,14 zł

Wartość dofinansowania: 48 069 532,39zł.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu Województwa Śląskiego  w kwocie w wysokości 749 099,18 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

fotka (2) fotka (1)

fotka (11) fotka (6) fotka (5) fotka (4) fotka (3)