logo1-1024x110rpo

Opis Projektu:

Przedmiotem zadania była budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od ulicy Rybnickiej w Jastrzębiu Zdroju do ulicy Wodzisławskiej w Gminie Mszana. Etap II obejmuje budowę drogi na odcinku od km 20+213,57 do km do 25+434.03.

Zadaniem Drogi Głównej Południowej jest odciążenie zatłoczonych ulic na terenie zabudowanych oraz zmniejszenie oddziaływania ruchu drogowego na terenie miasta Jastrzębie Zdrój. Realizacja Projektu obejmowała budowę drogi klasy G o dopuszczalnym obciążeniu nawierzchni 115 kN i parametrach jak dla drogi wojewódzkiej wraz z dwoma skrzyżowaniami i jednym rondem, dwoma wiaduktami kolejowymi, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi.

Wykonano następujące roboty:

 • budowę drogi klasy G o łącznej długości 5220,46m (wraz ze skrzyżowaniami),
 • budowę skrzyżowania DW 933 z drogą „główną południową” w km 20+486,06 – skrzyżowania typu rondo o średnicy Dz = 62,0 m
 • budowę przejazdu kolejowego kat. A na skrzyżowaniu wewnętrznej linii kolejowej KWK „Jas – Mos” z drogą „GP” w km 21+625,43,
 • budowę skrzyżowania skanalizowanego drogi „głównej południowej” z drogą powiatową nr 5042 S kl. Z ul. Podgórną/Połomską (ul. Podgórna do km 0+026.07 na dalszym odcinku ul. Połomska) w km 22+120,46,
 • budowę wiaduktu WD 1 nad torami kolejowymi w km 24+003.80,
 • budowę wiaduktu WD 2 nad ulicą Szybową w km 24+058.28,
 • budowę 5 małych mostów pod drogą główną południową (MM2, MM6, MM8, MM12, MM13),
 • budowę konstrukcji oporowej wzdłuż lewej krawędzi DW 933 – ul. Wodzisławskiej długości 168,00m,
 • budowę skrzyżowania skanalizowanego drogi „głównej południowej” z ul. Pochwacie w km 24+984,11, droga kl. L,
 • budowę dróg dojazdowych kl. D o nawierzchni asfaltowej o łącznej dł. ok. 1325m obsługujących parcele przyległe do drogi „GP”,
 • budowę 9 przepustów rurowych pod drogą główną południową wraz z budową urządzeń odwadniających i osadników,
 • budowę przepustu ramowego PDR14 w km 24+690,69,
 • budowę 5 przepustów pod drogami dojazdowymi wraz z budową urządzeń odwadniających i osadników,
 • budowę 9 zbiorników chłonno – odparowujących zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi,
 • przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci kolidujących z budową drogi,
 • budowę ekranów akustycznych wzdłuż projektowanej drogi o łącznej dł. 2163,152 m,
 • budowę oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowań, wiaduktów i przejazdu kolejowego,
 • wyburzenie budynku mieszkalnego nr 17d zlokalizowanego na działce nr 946/62 obręb nr 7 wraz z budynkiem gospodarczym,
 • budowę przejazdu kolejowego o kat. A przez tory wyciągowe kopalni Jas-Mos w
  km 21+625,43,
 • budowę sygnalizacji na przejeździe kolejowym w km 21+625,43,
 • przebudowę kolejowego toru bocznicowego w rejonie zwałowiska Pochwacie II na długości 1106,00m,
 • przebudowę oświetlenia kolejowego toru bocznicowego w rejonie zwałowiska Pochwacie II,
 • likwidacja toru mijankowego pomiędzy rozjazdami kolejowymi nr 11 i 12.

 

Parametry wykonanej drogi:

 • Klasa drogi: G
 • Prędkość projektowa: Vp = 70 km/h
 • Prędkość miarodajna: Vm = 90 km/h
 • Jezdnia1/2 o szer. 7,00 m
 • Pobocza bitumiczne 2,00 m
 • Pobocza gruntowe 2,0 – 2,80 m

 

Droga Główna Południowa stanowi element układu komunikacyjnego Jastrzębia Zdroju i ma na celu skanalizowanie ruchu tranzytowego poza rejony zabudowy mieszkaniowej. Projektowana inwestycja była uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania – tereny przeznaczone pod drogę określono jako KDG tj. tereny dróg głównych. Przedmiotowa inwestycja przebiega poza terenem zabudowanym.

 

Cele Projektu:

Celem ogólnym projektu jest stworzenie nowej jakości systemu transportowego w mieście poprzez rozwój infrastruktury drogowej o znaczeniu ponadlokalnym. Usprawnienie połączenia Miasta Jastrzębie Zdrój z dużymi miastami zlokalizowanymi w Województwie Śląskim (Oświęcim – Pszczyna –Tychy –Wodzisław – Racibórz), poprawa połączeń międzynarodowych oraz połączenie z autostradą A1, która po wybudowaniu stanowić będzie kluczowy element sieci drogowej w Polsce.

Celem szczegółowym jest poprawa warunków bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi o najwyższych parametrach technicznych ( 115 kN/oś, KR 5), poprawę komfortu obsługi ruchu pieszego poprzez budowę chodników, usprawnienie komunikacji (wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych z Centrum Miasta), ograniczenie negatywnego oddziaływania akustycznego drogi na mieszkańców (budowa ekranów akustycznych) dostosowanie obiektów do wymogów normatywnych wymaganych ustawodawstwem polskim i unijnym.

Realizacja powyższych celów projektu pozwoliła między innymi na poprawę dostępności głównych aglomeracji miejskich w Polsce, stanowiących ważne ośrodki wzrostu gospodarczego, poprawę bezpieczeństwa w transporcie, zapewnienie sprawnego połączenia transportowego, służącego intensyfikacji wymiany handlowej w Jednolitym Rynku. Droga Główna Południowa stanowi drogę dojazdową z autostrady  A1 poprzez drugi po stronie polskiej węzeł komunikacyjny w Mszanie. Droga ta jest też ważnym elementem układu drogowego, warunkującego wzrost rozwoju gospodarczego, minimalizacji bezrobocia i umożliwieniem przełamania monokultury górniczej w tej części Województwa Śląskiego. Zaprojektowana droga skomunikuje 11 obszarów inwestycyjnych i dlatego jest niezbędną inwestycją dla gmin, przez które przebiega, z uwagi na ich rozwój gospodarczy.

Droga Główna Południowa była priorytetową inwestycją Jastrzębia Zdroju, gdyż zdecydowanie poprawi  jakość połączeń drogowych miasta i jego okolic, skomunikuje tereny inwestycyjne z drogami krajowymi i międzynarodowymi. Nowa droga łączy południową cześć Województwa Śląskiego na kierunku wschód – zachód, komunikując istniejące drogi krajowe oraz przejścia graniczne z Republiką Czeską. Realizacja tego przedsięwzięcia  wpływa na proces rozwoju Miasta poprzez jego położenie w pobliżu budowanej autostrady A 1 oraz bardzo dobre z nią skomunikowanie.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa Projektu: Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP II

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie Zdrój

Wartość projektu: 131 498 995,19 zł

Wartość dofinansowania: 88 984 451,48 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu Województwa Śląskiego w wysokości 8.889.519,25 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.2007-2013.slaskie.pl/

fotka (3) fotka (4) fotka (1) fotka (2)

fotka (5)